Veel meer middenhuurwoningen in Lansingerland nodig

Iedereen weet dat er in Lansingerland niet genoeg aanbod is van woningen, in het bijzonder van huurwoningen. Leefbaar 3B vraagt regelmatig aandacht voor de bouw van meer sociale huurwoningen met een huur tot € 720 per maand. Maar er is ook een tekort aan woningen met een huur tussen € 720 en € 1.000, zogenaamde middenhuurwoningen. In principe moeten particuliere of commerciële investeerders daarvoor zorgen, maar als de markt in gebreke blijft is er ook de mogelijkheid dat een woningcorporatie inspringt en investeert in dit type woningen.

Leefbaar 3B is van mening dat de markt niet voor genoeg aanbod zorgt voor woningen met een huur tussen de € 720 en € 1.000 per maand en vindt daarom dat 3B-Wonen de gelegenheid moet krijgen om voor deze categorie woningen te zorgen. Het komt niet alleen tegemoet aan de behoefte van mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en niet in staat zijn een eigen woning te kopen. Een bijkomend voordeel van deze verruiming van aanbod kan zijn dat zogenaamde scheefwoners, die een sociale huurwoning hebben, maar door verbetering van hun financiële positie een hogere huur zouden kunnen betalen, kunnen doorstromen. Zo komen sociale huurwoningen vrij.

Leefbaar 3B heeft in de commissie Ruimte gepeild hoe andere fracties hier over denken. De gedachte kreeg brede steun en heeft daarom de wethouder gevraagd om actief te proberen dit gerealiseerd te krijgen. Leefbaar 3B blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Jongerencentrum Pecto’s in een nieuw jasje – Lijkt behouden te blijven

Sinds 2017 is het onrustig over het behoud van jongerencentrum Pecto’s in Bleiswijk. Het stopzetten van de subsidie voor 2019 aan de Stichting Pecto’s is aanleiding voor Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer om het dossier inzake de toekomst van Pecto’s weer eens af te stoffen.

Leefbaar 3B hecht veel waarde aan een goed functionerende ontmoetingsplek voor jongeren. Immers, een dergelijke ontmoetingsplek kan bijdragen aan
 het (vroeg)signaleren van jongeren met alledaagse of beginnende problematiek, in het kader van preventie en doorgeleiding;
 als ontmoetingsplek voor jongeren om het gesprek aan te gaan over thema’s als middelengebruik, sociale media-/gameverslaving en diversiteit;
 het tegengaan van overlast door het bieden van een alternatief voor ‘hangplekken’

De wethouder gaf aan dat er nu hoop aan de horizon gloort, omdat zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland over hun schaduw zijn gestapt en samenwerking hebben gezocht om het preventief jeugd en Jongerenwerk in Bleiswijk weer een kans te geven. Plezierige bijkomstigheid is dat het gebouw van Pecto’s aan de Götzenhainsingel behouden blijft voor maatschappelijke doeleinden en niet zal worden verkocht. Leefbaar 3B hoopt binnenkort te kunnen melden dat beide partijen tot een definitief akkoord zijn gekomen.

Rondetafelgesprek Tweede Kamerleden en bewonersorganisaties over vliegveld?

Leefbaar 3B woordvoeder luchtvaart Jan Pieter Blonk heeft de raadsleden van de commissie Ruimte voorgesteld om de leden van de vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat in het gemeentehuis van Lansingerland uit te nodigen voor een rondetafelgesprek samen met vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties in Lansingerland, Schiedam, Rotterdam Overschie en Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek. Het doel is de Tweede Kamerleden uit eerste de hand te informeren over de zorgen die de bewoners rond het vliegveld hebben.

Waarom is dat belangrijk. Vorige week is op deze site een artikel geplaatst over het rondetafelgesprek dat Tweede Kamerleden hadden met vertegenwoordigers van de Traumahelikopter (Erasmus medisch Centrum en de ANWB) en de Politiehelikopter. Ook spraken de Tweede Kamerleden met Steven van de Kleij van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het was duidelijk: de trauma- en politiehelikopter moeten altijd blijven vliegen, daar was iedereen het over eens. En daarom ook kwamen de vertegenwoordigers van trauma- en politiehelikopter in Den Haag spreken.

Er lijkt een tendens in de Tweede Kamer te zijn om de huidige ene geluidsruimte voor alle vliegverkeer te splitsen in een onbeperkte geluidruimte voor het maatschappelijk vliegverkeer en een geluidruimte voor het commercieel vliegverkeer. Wat nu op de loer ligt is dat de huidige 25% geluidruimte van het maatschappelijk vliegverkeer naar het commerciële vliegverkeer wordt doorgeschoven. Dat zijn 4.000 tot 5.000 extra vliegbewegingen per jaar naast helikoptervluchten op RTHA. Juist hierover is tijdens het rondetafelgesprek nauwelijks gesproken. Vandaar het voorstel om een tweede rondetafelgesprek te organiseren. Het voorstel wordt binnenkort in de agendacommissie van de raad van Lansingerland besproken

Rotondes Boterdorpseweg en Klapwijkseweg worden fietsveilig

Bijna de gehele raad van Lansingerland is tevreden over de aanpak om de zeven rotondes op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg fietsveilig te maken. Alleen de PvdA, met 1 zetel in de raad, zegt: “Wij zijn geen verkeerskundigen, maar we hebben er een stuk minder vertrouwen in dan de andere fracties.”

De investeringskosten voor deze verkeersveiligheidsmaatregelen zijn heel hoog, € 2,7 miljoen. Maar fietsveiligheid staat ook hoog in het vaandel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dat laat de MRDH ook merken door voor de zeven rotondes een bijdrage van € 1 miljoen aan de gemeente Lansingerland te geven. Bij alle rotondes worden maatregelen genomen dat de fietser en de automobilist elkaar beter kunnen zien, wordt de snelheid eruit gehaald en duidelijke bebording en wegmarkeringen aangebracht.

Dat zo veel meer geld nodig is, komt omdat de te nemen maatregelen ingrijpender zijn dan wat in eerste instantie gedacht werd. De aanpassingen betreffen namelijk ook het zodanig inrichten van de rotondes dat ze de te verwachten toename van het verkeer tot in 2030 aankunnen. Zo wordt de rotonde Oudelandselaan/Klapwijkseweg een dubbele zogenaamde turborotonde en de rotonde bij Weg en Land moet in z’n geheel verplaats worden.

Een belangrijk punt blijft natuurlijk altijd, hoe goed de rotondes ook zijn aangelegd, het gedrag van verkeersdeelnemers. Dat moet zeker verbeteren. Handhaven, een bekeuring geven, bij slecht verkeersgedrag moet steviger worden opgepakt.

Geen probleem met traumaheli – Vliegt altijd als het nodig is

Tijdens afgelopen dinsdag 29 januari gehouden rondetafelgesprek in de Tweede Kamer werd gesuggereerd dat het maatschappelijk vliegverkeer (Traumahelikopter en Politiehelikopter) op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in het nauw komt en niet zou kunnen vliegen als dat nodig is. Op vragen van Tweede Kamerleden of dat zo is, bleek in de beantwoording van de vertegenwoordigers van het vliegveld, de politie en de traumaheli (Erasmus Medisch Centrum / ANWB) dat de heli’s altijd hebben kunnen vliegen als dat nodig is en dat zal ook in de toekomst zo zijn, zei Steven van der Kleij van het vliegveld. Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de trauma- en politieheli’s.

Het probleem is dat de maximale hoeveelheid geluid (de geluidsruimte) begrensd is voor alle vliegverkeer dat in Rotterdam landt en opstijgt. Het maatschappelijk vliegverkeer gebruikt 25% van de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De rest (75%) wordt gebruikt voor de commerciële luchtvaart. Het Luchthavenbesluit RTHA bepaalt dat als de trauma- en politieheli’s meer gaan vliegen dit ten koste gaat van de commerciële vluchten. En dat is de afgelopen jaren gebeurd. lees meer

Evaluatie Oud en Nieuw 2018 – 2019

Zoals ieder jaar is de viering van oud- naar nieuwjaar de meest spannende nacht als het gaat om veiligheid. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur van 16 januari 2019 heeft Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) aan de burgemeester om een evaluatie van de afgelopen oudejaarsviering gevraagd.  Ook dit jaar zijn er helaas weer incidenten geweest. De raadsleden hebben van de afgelopen jaarwisseling nog geen terugkoppeling gehad over de incidenten en de kosten, die dat met zich mee hebben gebracht.

Er doen zich aardig wat wild west verhalen de ronde. Als raadsleden hierop aangesproken worden, willen zij de juiste gegevens hierover hebben. Burgemeester Van de Stadt gaf Marjolein Gielis volkomen gelijk. De exacte cijfers van de inventarisatie zijn nog niet bekend, maar er zal op hele korte termijn een brief naar de raad worden verzonden. lees meer

Oostland wil warmte uit de haven

Afgelopen vrijdag hebben de glastuinbouwgemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas, samen met de gemeente Zoetermeer, een persbericht verstuurd, waarin bij de provincie wordt aangedrongen op een vergroting van de capaciteit van het geplande restwarmtenetwerk tussen de Rotterdamse haven en Leiden. Dat staat in een brandbrief aan de gedeputeerde Energie van de provincie Zuid Holland. Met deze uitbreiding kunnen de Oostlandse glastuinbouwgebieden en de (nieuwbouw)wijken op een duurzame manier van restwarmte worden voorzien, zonder op het gasnet te worden aangesloten. Nu gaat in de haven de meeste restwarmte nog verloren en dat is zonde van die energie zegt Leefbaar 3B bij monde van Jan Pieter Blonk.

Kleine investering groot resultaat
Door warmteleidingen met een grotere diameter (dikkere buizen) aan te leggen dan nu door de provincie voorzien, kunnen meer woningen en glastuinbouwbedrijven op dat warmtenet worden aangesloten. Met name de glastuinbouw is op dit moment een grootverbruiker van gas (15% van al het Groninger gas wordt verstookt in de glastuinbouw). Met de komst van een warmteleiding kunnen de gemeenten, de provincie Zuid Holland en de glastuinbouwsector in één klap aan een belangrijk deel van hun klimaatdoelstellingen voldoen.

Achtergrond
Het Oostland (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Waddinxveen) kent een groot en innovatief glastuinbouwcluster, waar veel warmte nodig is. De glastuinbouwsector zelf is al volop bezig met de energietransitie en heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te opereren. Daarom investeert zij in lokale duurzame bronnen, zoals geothermie. Deze zullen echter onvoldoende capaciteit hebben om het hele gebied te voorzien van duurzame warmte. Daarnaast dienen de bestaande wijken in de Oostlandse gemeenten en Zoetermeer verduurzaamd te worden en kan restwarmte daar een belangrijke rol bij spelen. Daarom is er restwarme uit de Rotterdamse haven nodig om de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk te maken.

Rotterdam
In Rotterdam is er veel gedoe over de uitbreiding van het warmtenet. De aansluiting van de warmtetransportleiding vanuit Rotterdam door Lansingerland richting Leiden heeft in de Rotterdamse raad tot nogal wat ophef geleid. Naast de € 191 miljoen die Rotterdam er al in heeft geïnvesteerd moet de Rotterdamse raad er nu nog € 77 bij leggen. Het ziet er naar uit dat de Rotterdamse raad dat aanstaande donderdag 31 januari gaat doen.

De directeur van de Rekenkamer Rotterdam, Paul Hofstra, heeft er op aangedrongen om het besluit enkele weken uit te stellen, omdat de Rekenkamer bijna klaar is met een rapport over het Warmtebedrijf Rotterdam. In dat rapport kondigt hij scherpe kritiek aan en strategische adviezen. Aan de andere kant was er de topman van het Warmtebedrijf die de Rotterdamse raadsleden waarschuwde dat uitstel (ook van twee weken) aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt.

Verbetering winkelcentrum Bergschenhoek: “Snel de schouders er onder!”

Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis was kriebelig kritisch over de centrumvisie en het beeld van de herinrichting openbare ruimte van het winkelcentrum Bergschenhoek. Heel de raad is het er over eens dat er dringend wat moet gebeuren om het centrum van Bergschenhoek weer bruisend te krijgen.

Het winkelcentrum heeft het al jaren behoorlijk zwaar en ook nu weer is er veel overlast van alle (noodzakelijke) verbouwingen aan de straten in het dorpscentrum. Het wordt er zeker beter van, maar de boel ligt wederom overhoop en de communicatie naar bewoners en winkeliers laat te wensen over. Dat is niet bevorderlijk voor het laten bruisen van Bergschenhoek.

Leefbaar 3B is blij dat er nu eindelijk schot in de zaak zit en dat er een visie en een uitvoeringsprogramma ligt. Of het de juiste visie is, daar valt over te discussiëren. Maar hoe meer we het over details blijven kletsen, hoe langer het duurt. Leefbaar 3B wil actie! lees meer