Geslaagde Kunsttoer in Lansingerland

In het weekend van 6 en 7 oktober kon Lansingerland weer genieten van het jaarlijkse culturele hoogtepunt in de gemeente, de Kunsttoer.

Het was de 24ste keer dat de Kunsttoer werd georganiseerd. De 24 deelnemende kunstenaars hebben elk op hun eigen locatie inwoners van Lansingerland rondgeleid in hun atelier. Een prachtig boekje met plattegrond erbij maakte het bezoeken van de ateliers gemakkelijk.

Mooi om te zien dat in onze gemeente Lansingerland cultuur wordt gewaardeerd en de ruimte krijgt om tot volle wasdom te komen.


Kunst en Cultuureiland De Watergang

Eén van de locaties van de Kunsttoer is aan de Klapachterweg 2 op het bedrijvenpark Prisma in Bleiswijk. De stichting Kunstenaarscollectief “Kunst en Cultuureiland De Watergang”, maakte van de gelegenheid gebruik haar toekomstplannen te presenteren.

Voor raadsleden was er op vrijdagmiddag 5 oktober daarom een “sneak-preview”. Zij hebben daar van de kunstenaars Monique van der Mije en Stan Hill uitleg gekregen over hun toekomstplannen.

De ambitie is om De Watergang te ontwikkelen naar een plek waar meerdere scheppende kunstenaars in een inspirerende omgeving hun werk kunnen doen. Liefst op de vingers gekeken door iedereen die dat graag wil. Het is immers juist de bedoeling van de initiatiefnemers dat hun kunst, maar ook het maakproces, zichtbaar is. Het samenbrengen van de scheppende kunst en het publiek.

Zij denken aan
✔ werk- en expositieruimte voor meerdere kunstenaars;
✔ het inrichten van een rustpunt met vrij toegankelijke beeldentuin;
✔ het openen van een theetuin, waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden tussen kunstenaars, belangstellende inwoners of passanten die even neerstrijken in deze groene oase;
✔ het organiseren van laagdrempelige exposities en workshops met het doel scheppende kunst van haar soms nog wat elitaire imago te ontdoen;
✔ontsnellen, vertragen, rust pakken in de vergaderruimte voor het omringende bedrijventerrein.

Er is nog heel wat werk aan de winkel om, het met sluiting bedreigde, Cultuureiland De Watergang qua inrichting en staat van onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Bovendien zijn de gronden en gebouwen nog niet van Stichting Kunstenaarscollectief “Kunst en Cultuureiland De Watergang”. Er moet dus geïnvesteerd worden. Wat de rol van de gemeente Lansingerland in deze mooie creatieve ontwikkeling moet zijn, zal in de gemeenteraad moeten worden besproken.

Geslaagde Veteranendag Lansingerland

Vrijdagmiddag was de jaarlijkse Veteranendag van Lansingerland. Het gemeentehuis stroomde weer vol met veteranen. De inmiddels hele oude Indië-veteranen, maar ook jonge veteranen, waarvan Lansingerland er heel wat heeft. De jonge veteranen komen veelal met partner en jonge kinderen naar deze inmiddels traditionele middag. Voor de kinderen was er dan ook een heel leuk programma.

De middag is geopend door burgemeester Pieter van de Stadt en er was muziek van een bigband. Ook was er een verhalenverteller, een tentoonstelling van oude militaire voertuigen en een demonstratie van de brandweer. Rond 18:00 uur was er voor alle aanwezigen de blauwe hap, een Indische rijsttafel. Na het diner dankte de heer Blekxtoon namens de veteranen de burgemeester en het gemeentebestuur voor de goede organisatie van deze Veteranendag.

Leefbaar 3B wil in dit verband Maria Stokvis hartelijk bedanken voor het organiseren en regelen van deze bijzondere dag.

Gemeenteraad eens over financiële steun aan Hospice Lansingerland

In de commissie Samenleving heeft Leefbaar 3B samen met de PvdA een bespreekstuk op de agenda gezet om aandacht te vragen voor mensen die in de bijstand zitten en niet verzekerd zijn voor opname is een hospice.

In Nederland heeft iedereen het recht en de keuze om te sterven waar hij wil. Dus ook in een hospice. Stichting Hospice Lansingerland voert een sociaal beleid. Financiële belemmeringen mogen geen reden zijn om een opname te weigeren en daarmee stervende mensen geen menswaardige stervensbegeleiding te kunnen bieden. lees meer

Herbestemming voormalig Rabo gebouw “De Snip” in Bleiswijk krijgt kans

Door de verhuizing van de bibliotheek Bleiswijk naar het Cultuurhuis ’t Web staat al geruime tijd de herbestemming van het voormalig Rabobank gebouw “De Snip” op de politieke agenda.

Niet zonder slag of stoot ligt dan eindelijk een serieus plan op tafel, dat moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:
 De herbestemming moet een bijdrage leveren aan een bruisende, bindende en boeiende dorpskern van Bleiswijk;
 De gebruikers van De Snip dragen bij aan een zo rendabel mogelijke en gezonde exploitatie van het gebouw;
 De huidige gebruikers, te weten het Servicepunt gemeentehuis, Oudheidskamer/museum Bleiswijk en alle bestaande activiteiten blijven in “De Snip”.

Deze uitgangspunten zijn in 2017 via een amendement door een meerderheid van de raad vastgesteld. Leefbaar 3B behoorde niet tot deze meerderheid, omdat zij als enige politieke partij niet kon instemmen met de verhuizing van de bibliotheek uit het dorpscentrum. lees meer

College B&W kan verder met ontwikkeling locatie Treurniet in Berkel

Een meerderheid van de raad heeft in de commissie Ruimte aangegeven dat het college verder mag met de planologische ontwikkeling van de oude maalderij voor veevoer van de firma Treurniet naar 34 woningen. Die meerderheid bestaat uit de fracties van Leefbaar 3B, VVD, WIJ, ChristenUnie en PvdA. Het CDA is het ook met de ontwikkeling eens behalve dat zij maar één extra bouwlaag op het gebouw langs de Rodenrijseweg (de oude maalderij) willen hebben in plaats van twee.

De omwonenden, met name de bewoners van de Willem-Alexanderlaan, hebben bezwaren tegen deze nieuw- en herbouw tot woningen, ondanks dat er naar aanleiding van hun inbreng de hoogte van het gebouw naast de Willem-Alexanderlaan lager is geworden. Ook staat het gebouw een aantal meters verder van hun achtertuin dan nu het geval is. Er zijn heel wat wensen van de omwonenden gehonoreerd, maar zij vinden het nog steeds een slecht plan. lees meer

€ 50 te veel betaalde kosten ophalen huisvuil terug naar inwoner

In 2019 krijgen alle huishoudens in Lansingerland ongeveer € 50 terug vanwege te veel betaalde afvalstoffenheffing, dit tot tevredenheid van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk. Er is op dit moment een egalisatiereserve afvalstoffenheffing van € 1,4 miljoen, die de afgelopen jaren is opgebouwd. De reserve wordt gevuld door een deel van de afvalstoffenheffing, die huishoudens moeten betalen. Het was al eerder duidelijk dat deze reserve niet nodig is. De kosten en baten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval zijn bekend, omdat het aanbesteed is en gegund aan Renewi. Schommelingen zullen zich daarom ook niet voordoen en dat is ook de afgelopen twee jaar niet gebeurd en daarom is een egalisatiereserve niet nodig. lees meer

Proef weekendmetro Rotterdamse regio met een jaar verlengd

De gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Albrandswaard, Schiedam en Nissewaard kiezen ervoor de proef met de weekendmetro vanaf eind 2018 met een jaar te verlengen. De metro rijdt in 2019 een uur langer op de vrijdag- en zaterdagavond, net zoals in 2018. Met het verlengen van de proef krijgen de gemeenten meer inzicht in de prestaties van de weekendmetro.

Gemeenten in Haagse regio doen niet mee
Jammer is het dat de gemeenten in de Haagse regio, waaronder Pijnacker-Nootdorp, niet mee doen aan de proef en daardoor de nachtmetro ook in 2019 niet naar Den Haag gaat. lees meer

Naam Chabottunnel of toch Rottemerentunnel?

In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 11 september 2018 heeft Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk aangekondigd in de raad van 27 september een motie te zullen indienen betreffende de naamswijziging van de tunnel in de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos van Rottemerentunnel in Chabottunnel.

Deze motie is afgelopen donderdag niet ingediend. Blonk heeft aangeven meer tijd nodig te hebben om deze motie voor te bereiden want, gaf hij aan, er is meer tijd nodig om alle voors en tegens van beide namen goed af te wegen. Vandaar dat de discussie over de naamgeving van de tunnel op later moment weer aan de orde komt.
Wordt vervolgd dus.