Veiligheid in het Recreatieschap

Op 15 juni jl. vond de raadsvergadering plaats over de verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn alle partijen waarin de gemeente Lansingerland een belang heeft. Eén van deze partijen is het recreatieschap Rottemeren. Een gebied dat bij veel inwoners bekend staat als een fantastisch gebied om te fietsen, te wandelen, hard te lopen, te varen en op andere wijze te recreëren . Echter, er zijn al langere tijd gevaarlijke situaties op de fiets- en wandelpaden ter plekke.

Die gevaarlijke situaties zijn ontstaan door het samengaan van onder andere hard-rijdende wielrenners, scooters, e-bike fietsers, kinderwagens, wandelaars en wel of niet aangelijnde honden.
Leefbaar 3B heeft hierover, bij monde van Georgine Zwinkels, al eerder vragen gesteld in de gemeenteraad. De wethouder heeft toen toegezegd dat hij zou bekijken of hier wat aan te doen valt.

Leefbaar 3B vindt dat te lang duren en heeft daarom tijdens de laatste raadsvergadering een amendement (*) ingediend om hier meer druk achter te zetten. Hiermee vragen we nogmaals expliciet om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn om de veiligheid op de fietspaden snel te verbeteren en om niet te wachten met het nemen van maatregelen. Dit voorstel is door een grote meerderheid in de raad aangenomen en we verheugen ons op de reactie van het college!

Wij wensen iedereen heel veel- veilig – plezier in ons mooie recreatieschap!

(*) Een amendement is een voorstel tot wijziging in een officieel document. In dit geval een voorstel tot wijziging van het voorliggende raadsbesluit.

Voorjaarsnota 2017

Het was op woensdag 14 juni dat de raadscommissies gezamenlijk vergaderden over de voorjaarsnota en de kadernota. De voorjaarsnota is vooral een update van de begroting, waarbij ook plannen die sinds de vaststelling van de begroting 2017 zijn gevormd en die niet kunnen wachten tot 2018 in de lopende begroting verwerkt worden. Sommige kosten zijn lager uitgevallen of er worden lagere kosten verwacht. Alle plussen en minnen bij elkaar leiden tot de verwachting dat de gemeentelijke exploitatie ruim negen ton gunstiger uit zal vallen dan begroot.

Een van de posten waar nieuwe plannen voor zijn is onderwijs. We zijn positief over de onderwijsvisie, maar niet alle nieuwe uitgaven hebben onze instemming. Een voorstel is om structureel een subsidie voor innovatie aan de scholen toe te kennen. Naar onze mening hoort permanente innovatie tot de reguliere taak van de scholen waarvoor ze ook geld krijgen. De kans is dus groot dat het extra geld feitelijk ergens voor andere onnodige doelen besteed wordt. Bovendien maakt Lansingerland al veel meer kosten voor onderwijs dan vergelijkbare gemeenten. Wij maken daarom bezwaar tegen deze uitgave. lees meer

Kadernota 2018

Op 14 juni is met de bespreking in de commissies van de kadernota 2018 de eerste stap gezet naar de begroting voor het volgend jaar. De discussie over de kadernota is daarom het uitgelezen moment voor de raadsfracties om hun beleidswensen op tafel te leggen. Leefbaar 3B heeft zes beleidsterreinen in het bijzonder aandacht gegeven.

  1. Er is landelijk een tekort aan betaalbare huurwoningen. Ook in Lansingerland hebben we met lange wachttijden te maken. Wij vinden dat het contingent sociale huurwoningen vergroot moet worden. Bij sommige fracties is helaas enige koudwatervrees te bespeuren vanwege de kosten. Weliswaar is er een eenmalige investering voor sociale huurwoningen nodig. Maar het grondgebruik is efficiënter wat dus tot hogere inkomsten uit het gemeentefonds leidt voor de van het inwonertal afhankelijke uitkeringen en ook de OZB-opbrengsten per oppervlakte-eenheid zullen waarschijnlijk groter zijn. En deze inkomsten komen jaarlijks terug. lees meer

Geslaagd

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B feliciteert alle leerlingen uit Lansingerland die afgelopen week hun eindexamendiploma hebben behaald. Veel succes in jullie verdere opleiding en carrière.

Maar nu natuurlijk eerst veel feesten.
Geniet er van.

Bezoekers braderie Bleiswijk geven input voor het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B

Leefbaar 3B wil graag dat de inwoners van Lansingerland input geven voor het verkiezings- programma van 2018.
Wij maken graag gebruik van de kennis, kunde en mening van onze inwoners. De braderie van 10 juni j.l. in Bleiswijk was weer een mooie gelegenheid om met u in gesprek te gaan.

Overall kun je stellen dat de Bleiswijkers tevreden inwoners van Lansingerland zijn. Uiteraard zijn er altijd wensen en verbeteringen te benoemen. Deze zijn genoteerd en zullen, waar mogelijk, worden meegenomen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma.

Er was een veel gehoorde wens voor meer diversiteit in het winkelaanbod. Helaas is dit iets waar de politiek niet veel invloed op kan uitoefenen. Dat is een kwestie van marktwerking. Maar de politiek kan zorgen voor een klantvriendelijke vestigingsklimaat en Leefbaar 3B zal zich daar sterk voor inzetten. Desgevraagd gaven de inwoners aan dat ze blij zouden zijn met de komst van een viswinkel, een speelgoedzaak, een schoenenwinkel en een brasserie.  lees meer

Bibliotheek verdwijnt uit het centrum van Bleiswijk

In de raadsvergadering van 1 juni stond wederom het vertrek van de bibliotheek uit het dorpscentrum centraal. Leefbaar 3B heeft het volgende standpunt ingenomen:

  • Behoud van de bibliotheek in Bleiswijk in het gebouw De Snip in de Dorpsstraat;
  • Een volwaardige ondersteuning van het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” door een extra financieel impuls van de gemeente.

Dit standpunt van Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kreeg geen enkel gehoor. Dit werd vooral veroorzaakt door het feit dat het burgerinitiatief de Alliantie “Behoud ’t Web” alleen een mogelijkheid van overleven heeft als de Bibliotheek de rol van exploitant op zich neemt. Leefbaar 3B vindt dat een oneigenlijk argument en vindt naast het waarderen van het burgerinitiatief dat de Dorpsstraat van Bleiswijk levendig en bruisend moet blijven.

De bibliotheek draagt met haar 25.000 bezoekers per jaar een ferm steentje bij aan deze reuring en levendigheid in het dorp. lees meer

Zorgen over plannen Factory Outlet Center Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft onlangs ingestemd met de planvorming voor de realisatie van de HOM, de Holland Outlet Mall. Dit is een Factory Outlet Center van in totaal 31.000 m2, waardoor in het centrum van Zoetermeer heel veel extra ruimte beschikbaar komt voor detailhandel.

De winkeliersverenigingen in de omliggende gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze ontwikkeling. Zij geven aan dat de ontwikkeling van een Factory Outlet Center in Zuid-Holland niet past in de visie op toekomstbestendige winkelstructuren van het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Detailhandel Nederland. lees meer

Gaat verpleeghuis Huize Sint Petrus in Berkel sluiten?

Sinds enkele weken vangt Leefbaar 3B signalen op van onrust onder bewoners van Huize Sint Petrus en hun vertegenwoordigers. De geruchten doen de ronde dat Laurens, de eigenaar van Sint Petrus, dit verpleeghuis wil sluiten. Laurens heeft een brief aan de bewoners en hun vertegenwoordigers gestuurd. In deze brief van op 22 mei 2017 stelt de directie van Laurens dat ten gevolge van overheidsbeleid “we onze zorg of ons gebouw moeten aanpassen.” Verder zijn er ook financiële problemen blijkens het volgende citaat: “Daarnaast kunnen we ook in Lansingerland alleen maar zorg verlenen als die zorg ook betaald wordt.” Tenslotte wordt in de brief gewag gemaakt van overleg met de gemeente.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft dinsdag 30 mei het college schriftelijke gevraagd de volgende vragen te beantwoorden: lees meer