Is het cultuurhuis Berkel financieel haalbaar? (het vervolg)

In de commissie Samenleving van juni is het volgende hoofdstuk van het cultuurhuis Berkel besproken. Hierbij was het treffend dat de winkeliersvereniging Berkel Centrum en de ondernemersvereniging Lansingerland gebruik maakte van het inspreekrecht om een warm pleidooi te houden over de komst van het cultuurhuis en dat de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers niets van zich lieten horen.

Zoals verwacht (zie op deze website op 19 mei) kan het college van B&W rekenen op een meerderheid. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer bevestigde nogmaals dat Leefbaar 3B niet tegen een cultuurhuis in Berkel centrum is, maar dat de euro maar een keer kan worden uitgegeven. Immers, er wordt een behoorlijke structurele financiële bijdrage gevraagd en dat mag niet ten koste gaan van de uitvoering van het coalitieakkoord. lees meer

Sociaal Domein – Leefbaar 3B kaart tekort huisvesting jongeren Lansingerland aan

In de commissie samenleving van maandag 17 juni stond de jaarrapportage sociaal domein op de agenda. De jaarrapportage omvat informatie over het sociaal domein van het afgelopen kalenderjaar 2018. Het sociaal domein omvat:
• WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is voor inwoners, jong en oud, die ondersteuning nodig hebben om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Onder andere gaat het over aanpassingen in de woning, indien zonder die aanpassingen je niet in het eigen huis zou kunnen blijven wonen;
• Jeugdzorg. Dat betreft heel veel activiteiten om jongeren goed, veilig en zo gezond mogelijk te kunnen laten opgroeien;
• Participatie. Hierin is alles geregeld over financiële ondersteuning voor onze inwoners, die dat nodig hebben. Beter bekend onder de naam bijstandsuitkering.

De rapportage laat zien dat het over het algemeen goed gaat in Lansingerland. Wel zijn er grote uitdagingen voor de gemeente. Leefbaar 3B vroeg via woordvoerder Machiel Crielaard aandacht voor een aantal thema’s. lees meer

Tol ’t Meerhek (Tolhek) terug in De Groenzoom

Woensdagmiddag 19 juni hebben de burgemeesters van Lansingerland, Pieter van de Stadt, en Pijnacker-Nootdorp, Francisca Ravestein, samen met Cor Overmeer, voorzitter van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs, Tol ’t Meerhek (Tolhek) officieel geopend.

Op 31 oktober 2017 heeft de raad van Lansingerland tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis bekend gemaakt dat een startkapitaal van € 18.250 beschikbaar is voor de herbouw van het in 1932 afgebroken tolhek tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. ‘t Meerhek stond langs de Klapwijkseweg op de grens van Pijnacker en Berkel. Het initiatief voor de herbouw van de tol in De Groenzoom kwam van Cor Overmeer. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap Delfland hebben financieel bijgedragen om de herbouw te kunnen realiseren. Het tolhek staat nu niet ver van z’n oorspronkelijke plek bij de fietsbrug midden in het natuurgebied De Groenzoom. Een informatiebord naast het tolhek geeft de geschiedenis aan van Tol ’t Meerhek. lees meer

Groeit het aantal gevallen TBC in regio en Lansingerland?

Het is goed dat Lansingerland is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD zet zich in voor de gezondheid van 1,3 miljoen inwoners in de regio Rijnmond. Ook is het één van de goedkoopste GGD’en van het land. Dit komt met name omdat de overheadkosten volledig worden gedragen door de gemeente Rotterdam. Personeel en eventuele financiële risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam.

Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich voerde het woord over de zienswijze van de gemeenteraad van Lansingerland op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Een financieel risico voor deelname aan de regeling is voor Lansingerland dus ook niet aanwezig. De bedragen voor het variabele deel van het basistakenpakket zijn indicatief, want er wordt afgerekend op het werkelijke aantal verrichte inspecties voor Lansingerland. lees meer

Raad vraagt nieuwe afweging bomenkap Recreatiegebied Rottemeren

De gemeenteraad van Lansingerland heeft unaniem besloten het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren in overweging te nemen het beleid ten aanzien van het Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte aan te houden.

De gemeenteraad dringt er, gezien de onrust die is ontstaan in de Lansingerlandse samenleving, bij het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op aan, de aanvang van het kappen in het Recreatieschap, gepland in augustus 2019, uit te stellen tot dat een schouw aan de Merenweg en schouwen op andere plekken in het Recreatieschap zijn gedaan en beoordeeld. Als uit de schouwen een advies komt om het “Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte” in het Recreatieschap Rottemeren op een andere wijze te doen, vraagt de gemeenteraad het bestuur van het Recreatieschap het overnemen van dit advies in overweging te nemen. Dat betekent dan dat bomen veel selectiever gekapt worden en niet rigoureus een heel bosperceel geruimd wordt. lees meer

Snel beginnen met bouw geluidsscherm HSL

In de Heraut van 22 mei 2019 staat een interview van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidwerende maatregelen langs het HSL-spoor. Voor Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk is dat aanleiding geweest hiervoor met een motie aandacht te vragen. De motie is ondertekend door alle fractievoorzitters in de raad van Lansingerland en is unaniem aagenomen.

In de motie staat: De raad constateert,

lees meer

Kosten jeugdhulp stijgen enorm

De raadsvergadering van 13 juni stond in het teken van de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn organisaties waarin verschillende gemeenten samenwerken. Een voorbeeld daarvan is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Leefbaar 3B raadslid Machiel Crielaard voerde het woord over de zienswijze van de gemeenteraad van Lansingerland op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

De financiële bijdrage aan de Jeugdhulp Rijnmond neemt fors toe en dit heeft ook een behoorlijke invloed op de begroting van de gemeente Lansingerland. Hierin is Lansingerland niet uniek. Budgetoverschrijdingen in de jeugdhulp vinden plaats in vrijwel elke gemeente. Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat er voldoende geld en aandacht gaan naar jeugdhulp, maar tegelijkertijd moet ook grip gekregen worden op de stijgende kosten. Leefbaar 3B zal daarom de ambitie van het college om de kostenontwikkeling te temperen aandachtig volgen en ondersteunen.

Vinger aan de pols bij de DCMR

Leefbaar 3B heeft zijn zorgen geuit over de financiële positie van de milieudienst DCMR.
De DCMR moet zichzelf de spiegel voorhouden en tot de conclusie komen dat intern de organisatie en de cultuur gemoderniseerd dienen te worden, en dat niet direct wordt teruggevallen op de vraag aan de deelnemende gemeenten voor extra financiële middelen.

De ICT is niet up tot date en dat zal veel gaan vragen betreffende aanschaf van hard- en software, maar ook moet gezorgd worden dat goed gekwalificeerd ICT personeel beschikbaar is. Bij elkaar zal de ICT zeker veel extra geld vergen.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk verwacht van wethouder Kathy Arends (VVD) dat zij in het Algemeen Bestuur van de DCMR financieel nadrukkelijk de vinger aan de pols houdt.