Aantal sociale huurwoningen in Lansingerland

Zorg voor voldoende betaalbare woningen is een speerpunt voor Leefbaar 3B. Het aanbod moet kwalitatief zodanig moet zijn dat jongeren, maar ook ouderen die in de buurt van hun familie willen blijven wonen in onze gemeente een passende woning kunnen vinden.

In Lansingerland staan veel koopwoningen, maar die worden voor steeds minder mensen betaalbaar. Voor velen van hen, die noodgedwongen of vrijwillig flexwerker worden, is het dikwijls niet meer mogelijk een hypothecaire lening te krijgen en is men aangewezen op huur. Leefbaar 3B denkt daarom dat de behoefte aan huurwoningen in het algemeen alleen maar zal toenemen.

Omdat de inkomens- en vermogensverschillen maar steeds groter worden, is het vooral noodzakelijk de hoeveelheid sociale huurwoningen op peil te houden. Het peil dat Leefbaar 3B nastreeft is tenminste 20% van het totaal aantal woonhuizen in Lansingerland. In de bestaande wijken zitten we daar nog steeds onder. Bij nieuwbouw moet 20% het absolute minimum zijn en bij het toevoegen van woningen in bestaande wijken moet een extra inspanning gedaan worden om daar ook de 20% te bereiken. Dit standpunt heeft Leefbaar 3B al jaren en is in de raadscommissie van afgelopen week nogmaals aangegeven. Aanleiding voor de discussie was dat de fracties van PvdA en GroenLinks een bespreekstuk over dit onderwerp hadden ingediend.

Het is goed dat er regelmatig aandacht voor dit onderwerp gevraagd wordt, zodat de aandacht op dit punt niet verslapt. Leefbaar 3B is tevreden dat de norm van 20% dit voorjaar in het coalitieakkoord terecht is gekomen en zal daaraan vasthouden, zo lang niet uit gedegen onderzoek blijkt dat de norm bijgesteld moet worden.

 

Het Openbaar Vervoer: “Oei, ik groei”

“Oei, ik groei” is een onlangs gepubliceerde brochure over de groei van het Openbaar Vervoer (OV) in de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Lansingerland is een van die 23 gemeenten.

Het kunnen vervoeren van het toenemend aantal reizigers loopt in de periode 2025 – 2030 door de bovengrens heen. Investeringen in uitbreiding van het OV, met name het regionale/lokale railvervoer, zijn daarom hard nodig. De brochure “Oei, ik groei” geeft een goed beeld wat er de komende tijd gedaan moet worden. Voor Lansingerland moet daarbij regionaal gedacht worden aan het vervangen van de ZoRo-bus voor de ZoRo-rail en lokaal over goede OV-busverbindingen tussen de drie kernen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs.

De komende tijd moet ook veel aandacht geschonken worden aan het veelal korte stukje tussen huis en OV-halte of tussen OV-halte en het werk, de zogenaamde “last and first mile.” Kwalitatief goede fietspaden en fatsoenlijke mogelijkheden de fiets veilig te kunnen parkeren bij OV-haltes zijn daarbij heel belangrijk.

De Metropoolregio is de regisseur van al het OV in de regio, met uitzondering van het NS vervoer. Het OV wordt in deze regio uitgevoerd door RET, HTM, EBS en Connexxion. Het gaat dus om tram, bus, metro en RandstadRail.

OV scoort goed – wat cijfers over het OV in de Metropoolregio

  •   28% van alle regionale OV reizigers in Nederland wordt binnen de Metropoolregio vervoerd;
  • Totale reizigersopbrengsten zijn € 330 miljoen, met een jaarlijkse groei van 2-3%;
  • Totale subsidie € 380 miljoen;
  • Klantenwaardering gemiddeld 7,7 behoort tot beste van Nederland (stijgende waardering);
  • Hoge punctualiteit, lage rituitval.

De brochure “Oei, ik groei” is het lezen dubbel en dwars waard. 

Raad heeft bestemmingsplan “Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs” vastgesteld

Een heel lang traject al vanaf begin 2003 heeft nu uiteindelijk geleid tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs”. De afgelopen anderhalf jaar is uitgebreid gesproken over heel veel zaken, zoals:
* Fietsveiligheid
* Fietsbrug
* Situatie rond Röntgenstraat, Boerhaavestraat en Oudelandselaan
* Geluid bij de woningen aan de gemeentewerf 7 t/m 21. Hiervan is door de wethouder aangegeven dat hiervoor goede oplossingen in de maak zijn.
Er wordt op teruggekomen na extra geluidsonderzoek
* Het definitieve, precieze inrichtingsplan zal te zijner tijd in de commissie Ruimte worden besproken en het college heeft aangegeven dan heel goed naar de raadsleden te   zullen luisteren.

Over de hoogte van het ranke woontoren van 30,5 m hoogte is in de raadsvergadering van afgelopen donderdag niet meer gesproken. In de fractie van Leefbaar 3B is hier wel uitgebreid over gesproken, met name of die hoogte past in het dorpse karakter, maar uiteindelijk is de fractie net als de gehele raad akkoord gedaan met deze hoogte. lees meer

Motie Kinderpardon – Stemmen staken in raad Lansingerland

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond werd een motie behandeld over het kinderpardon. De wens leefde bij sommige fracties om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor verruiming van het kinderpardon.

Het kinderpardon is een heikel onderwerp waar in Nederland de afgelopen maanden al veel discussie over was in de samenleving. Er zijn verschillende argumenten om voor of tegen deze motie te zijn. Een aantal raadsleden van Leefbaar 3B is van mening dat het individueel belang van het kind voorop staat. Zij stellen dat kinderen bescherming verdienen en niet gedupeerd mogen worden door de asielprocedures. Andere fractieleden van Leefbaar 3B stellen dat de wetten nageleefd moeten worden. Zij vinden dat mensen die niet hun wettelijke plicht tot vertrek vervullen, worden beloond. Ook vrezen zij een averechts effect.

Leefbaar 3B vormt een afspiegeling van de samenleving en net als in de samenleving is de fractie verdeeld over dit onderwerp. De fractieleden hebben hun hart gevolgd en verdeeld gestemd over de motie. Het resultaat in de raad was dat 16 raadsleden voor en 16 tegen de motie hebben gestemd. Daarmee staakten de stemmen. Dat betekent dat over de motie Kinderpardon in de eerstvolgende raadsvergadering van 20 december 2018 opnieuw moet worden gestemd.

Chinese delegatie uit Hainan spreekt met raadsleden

Maandagmiddag 26 november was een delegatie uit Hainan op bezoek in het gemeentehuis van Lansingerland.
Hainan is een eiland in het zuiden van China. Zij waren in Nederland in het kader van “marine economy”. Zij wilden graag Lansingerland bezoeken om een beeld te vormen hoe besluitvorming plaatsvindt in Lansingerland en wat de rol is van de overheid.

Tijdens hun bezoek aan het gemeentehuis ging de delegatie in gesprek met vier gemeenteraadsleden.

Namens Leefbaar 3B was Machiel Crielaard hierbij aanwezig. De Chinese delegatie was erg geïnteresseerd in de ruimtelijke ordening van Lansingerland.

Ook waren zij nieuwsgierig naar de betekenis van 3B in de naam Leefbaar 3B. Na een boeiende bijeenkomst vond tot slot een rondleiding plaats door het gemeentehuis.

Lansingerlands initiatief. Goed idee? Doe er wat mee!

Lansingerland bruist van de ideeën. Heb jij een goed idee om je straat, wijk of hele gemeente nog mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een idee waar meer Lansingerlanders blij van worden? Doe dan mee aan het Lansingerlands initiatief!

De gemeente stelt voor één of meerdere initiatieven een bijdrage beschikbaar. Dit is maximaal 50% van je totale kosten. In totaal is er € 60.000 te verdelen.

Wat doe ik met mijn initiatief?
Maak eerst je initiatief aan de gemeente bekend via het interesseformulier op http://www.lansingerland.nl/initiatief
lees meer

Prachtig boek: Monumenten in Lansingerland

Dinsdag 20 november presenteerde de Commissie Cultureel Erfgoed van Lansingerland hun boek ‘Monumenten in Lansingerland’ en nam wethouder Ankie van Tatenhove het eerste exemplaar in ontvangst. In dit boek zijn de gemeentelijke monumenten, maar ook de rijksmonumenten opgenomen die Lansingerland rijk is.

Van maalderij Treurniet en molen De Valk in Berkel en Rodenrijs, de schutsluis bij de Rotte in Bleiswijk tot het Polderhuis in Bergschenhoek, alles passeert de revue. Het boek laat zien dat onze jonge gemeente cultuurhistorisch van grote waarde is. De gemeente Lansingerland heeft 16 Rijksmonumenten en 43 gemeentemonumenten.

Leden van de fractie Leefbaar 3B  bevelen het prachtige boek zeer aan. Schitterende foto’s met mooi historische tekst over wat vroeger in het gebouw werd of nu nog wordt gedaan, maar ook wat voor sommige monumenten de toekomst zal zijn. Al deze 59 monumenten zijn in het boek beschreven. Het boek is binnenkort in de winkels te koop voor € 25.

Foto (Leefbaar 3B)
De leden van de Commissie Cultureel Erfgoed bieden wethouder Ankie van Tatenhove het boek Monumenten in Lansingerland aan.

Foto
Cover van het boek Monumenten in Lansingerland

Raad maakt kennis met leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Woensdag 21 november hadden de raadsleden van Commissie Samenleving een kennismaking met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Er zijn sinds de verkiezing van maart dit jaar nieuwe leden in de raadscommissie Samenleving en er zijn ook nieuwe leden van de ASD. Dus een goede aanleiding voor een kennismaking tussen de raadsleden en de leden van de ASD. Gevraagd en ongevraagd adviseert de ASD het college over verschillende thema’s binnen het sociaal domein op het gebied van sociale zaken (participatiewet), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.
De ASD adviseert zodoende over:
 Wonen, Zorg en Welzijn
 Jeugd en Passend Onderwijs
 Werk en inkomen
Het was een heel zinvolle bijeenkomst waar Machiel Crielaard gemeenteraadslid en lid van de raadscommissie Samenleving namens Leefbaar 3B aanwezig was.