Extra geld van Rijk nodig voor behoud Sint Petrus

Ruim vier jaar lang bezuinigen van het VVD/PvdA kabinet heeft er toe geleid dat er van de zorg veel is afgebrokkeld. Mede door de inzet van Hugo Borst en een onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg is het kabinet wakker geschud. Uit dat onderzoek bleek dat de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers in verpleeghuizen niet passen bij de zorgbehoefte van cliënten.

Recentelijk stelde Staatssecretaris Van Rijn € 435 miljoen extra beschikbaar om de verpleeghuiszorg te verbeteren. De maatregelen worden vooral ingezet op kwaliteitsverbetering. Van Rijn verzuimt daarbij ook geld beschikbaar te stellen voor voldoende verpleeghuisplaatsen. De een na de andere zorginstelling moet sluiten. Zie ook in het AD van 7 juli, waarin aangekondigd wordt dat in Rotterdam in korte tijd al weer een derde zorginstelling gaat sluiten. lees meer

Kadernota – Voorbereiding gemeentebegroting 2018 gestart

Bij aanvang van de behandeling van de laatste kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stond woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer stil bij de uitgangspunten van financieel beleid.

  1. Niet meer uitgeven, dan je ontvangt;
  2. Goede afweging van nut en noodzaak, alvorens forse investeringen te doen;
  3. Het verminderen van de schuld;
  4. Beheersen van de risico’s;
  5. Het hebben van een sluitende meerjarenbegroting.

Als Leefbaar 3B nu naar het financiële stand van het gewas kijkt, is er sprake van tevredenheid, ofschoon de schuldenlast lager had mogen zijn. Wat Leefbaar 3B betreft moet het toekomstig beleid aansturen op een maximale schuldenlast van zo’n € 100 miljoen. De schuld is op dit moment met € 273 miljoen te hoog. lees meer

Geen helpende hand voor ouderen die gedwongen de Smitshoek verlaten

Tijdens behandeling van de voorjaarsnota is stil gestaan bij de oproep van de voormalige gebruikers van de Smitshoek in Bergschenhoek.

Veel ouderen van boven de 70 en 80 jaar hebben ongevraagd en ongewenst, in opdracht van de gemeente, de Smitshoek moeten verlaten. Zij zijn zodoende onlangs gedwongen verhuisd naar andere locaties in Lansingerland, omdat voor hen geen plaats is in het nieuwe gebouw De Stander.

De bridgers, klaverjassers, de breiclub en de biljarters zijn onder andere terechtgekomen in Rehoboth (Berkel) en het Berghonk (Bergschenhoek). De gebruikers worden geconfronteerd met veel extra kosten en bureaucratie. Met bureaucratie wordt bedoeld dat zij verplicht worden om een vereniging te worden, omdat zij een rechtspersoon moeten zijn om een huurcontract te kunnen ondertekenen.

Inspreker Hans Dirkzwager (voormalig Leefbaar 3B raadslid) vroeg alleen een tijdelijke financiële ondersteuning om als doorstarters ruimte te krijgen om alles organisatorisch en financieel op de rit te krijgen. Tot grote teleurstelling was de meerderheid van de raad niet bereid een helpende hand te bieden.

Met dank aan de PvdA voor haar initiatief. Helaas stond Leefbaar 3B met hen en Groen Links voor een gesloten deur 

Zuinige LED verlichting buitensportvelden. En de sportzalen?

De twaalf verenigingen met buitensportvelden in Lansingerland krijgen binnenkort de veel minder stroom verbruikende LED verlichting. De kostenbesparing voor de twaalf verenigingen is ongeveer € 43.000 per jaar.

De gemeente Lansingerland is eigenaar van de lichtmasten, de armaturen en de lampen. Om de huidige gewone lampen en armaturen te vervangen zal de gemeente € 708.000 investeren in 296 LED-armaturen. Over een periode van 15 jaar wordt daarmee € 584.900 bespaard op elektriciteit en € 142.500 op de kosten van vervanging en onderhoud. De lagere elektriciteitsrekening is in het voordeel van de verenigingen en de besparing op de kosten van vervanging en onderhoud is een voordeel voor de gemeente. Kortom een genereus aanbod aan de buitensportverenigingen in Lansingerland. De kosten voor de gemeente en het meeste voordeel voor de buitensportverenigingen en het komt het milieu ten goede.

Maar hoe zit dat nu met de binnensport. Krijgen de binnensportverenigingen ook zo’n financieel voordeel vroeg Leefbaar 3B zich in de vergadering van de raadscommissie Ruimte zich af? Wordt in de sportzalen ook LED verlichting aangelegd? Zal dat voor de binnensportverenigingen leiden tot een lagere huur vanwege de grote besparing op elektriciteit? Die vragen, daar had wethouder Heuvelink geen antwoord op. Leefbaar 3B heeft er op aangedrongen dat antwoord snel te krijgen, want meten met twee maten, daar houdt Leefbaar 3B niet van. Ook in dit geval niet bij binnen- en buitensport.

PMD wekelijks opgehaald

De PMD zakken worden vanaf 1 juli wekelijks opgehaald in Lansingerland

PMD staat voor: plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons.
Leefbaar 3B is bijzonder tevreden met het behaalde resultaat van wethouder Fortuyn om de PMD –zakken per 1 juli 2017 wekelijks te laten ophalen.

Aanvankelijk werd uitsluitend het plastic apart gescheiden. Doordat de installatie waar ons plastic naar toe gaat inmiddels drie afvalstromen kan scheiden, kunnen we nu ook in Lansingerland drankkartons en metalen verpakkingen in de bekende PMD-zak stoppen. Zo houden we nog minder restafval over!

Leefbaar 3B hoopt van harte dat met deze verbeterde ophaalfrequentie ook het gedrag van de inwoners zal wijzigen.
Helaas zijn er nog steeds inwoners die te laat of te vroeg de zakken buiten hangen.

Door de verbeterede ophaalregeling vertrouwen wij erop dat onze inwoners zich gemakkelijker aan het afvalschema van Van Gansewinkel zullen houden .
Op www.mijnafvalwijzer.nl ziet u op welke dag u PMD mag aanbieden en wat er allemaal in de PMD-zak gestopt kan worden.

Gratis wifi hotspots in Lansingerland

Hoe fijn zou het zijn als je overal wifi had?

Heel fijn want dan zou je nooit meer door je data heen zijn. Overal wifi krijgen we helaas (nog) niet, maar wel op superveel openbare plekken!

Tijdens de raadsvergadering van j.l. 15 juni hebben de raadsleden Muis (D66), Bovens (PvdA) en Erwich (Leefbaar 3B) een motie vreemd aan de orde ingediend over WiFi4EU. (Gratis wifi hotspots voor iedereen in Lansingerland). Deze motie M2017-006 is aangenomen met de stemmen van CU, D66, GL ,PvdA en Leefbaar 3B voor.

De Europese Commissie zet zich in voor gratis wifi in alle Europese gemeenten voor zowel inwoners, als bezoekers van openbare plaatsen zoals Annie M.G. Schmidt park, pleinen, overheidsgebouwen, maar ook op de plaatsen met beperkte internetverbinding zoals de buitengebieden of aan b.v. het Bleiswijkse strandje aan de Rotte.

Het plan heet WiFi4EU. Een makkelijk herkenbaar meertalig WiFi4EU-portaal met een kosteloze veilige hoge snelheid internetverbinding. Op welke plekken er straks precies allemaal wifi komt (en wanneer) is nog niet helemaal duidelijk, maar wat we wel weten is dat er € 120 miljoen vrijkomt voor hotspots. lees meer

Veiligheid in het Recreatieschap

Op 15 juni jl. vond de raadsvergadering plaats over de verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn alle partijen waarin de gemeente Lansingerland een belang heeft. Eén van deze partijen is het recreatieschap Rottemeren. Een gebied dat bij veel inwoners bekend staat als een fantastisch gebied om te fietsen, te wandelen, hard te lopen, te varen en op andere wijze te recreëren . Echter, er zijn al langere tijd gevaarlijke situaties op de fiets- en wandelpaden ter plekke.

Die gevaarlijke situaties zijn ontstaan door het samengaan van onder andere hard-rijdende wielrenners, scooters, e-bike fietsers, kinderwagens, wandelaars en wel of niet aangelijnde honden.
Leefbaar 3B heeft hierover, bij monde van Georgine Zwinkels, al eerder vragen gesteld in de gemeenteraad. De wethouder heeft toen toegezegd dat hij zou bekijken of hier wat aan te doen valt.

Leefbaar 3B vindt dat te lang duren en heeft daarom tijdens de laatste raadsvergadering een amendement (*) ingediend om hier meer druk achter te zetten. Hiermee vragen we nogmaals expliciet om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn om de veiligheid op de fietspaden snel te verbeteren en om niet te wachten met het nemen van maatregelen. Dit voorstel is door een grote meerderheid in de raad aangenomen en we verheugen ons op de reactie van het college!

Wij wensen iedereen heel veel- veilig – plezier in ons mooie recreatieschap!

(*) Een amendement is een voorstel tot wijziging in een officieel document. In dit geval een voorstel tot wijziging van het voorliggende raadsbesluit.

Voorjaarsnota 2017

Het was op woensdag 14 juni dat de raadscommissies gezamenlijk vergaderden over de voorjaarsnota en de kadernota. De voorjaarsnota is vooral een update van de begroting, waarbij ook plannen die sinds de vaststelling van de begroting 2017 zijn gevormd en die niet kunnen wachten tot 2018 in de lopende begroting verwerkt worden. Sommige kosten zijn lager uitgevallen of er worden lagere kosten verwacht. Alle plussen en minnen bij elkaar leiden tot de verwachting dat de gemeentelijke exploitatie ruim negen ton gunstiger uit zal vallen dan begroot.

Een van de posten waar nieuwe plannen voor zijn is onderwijs. We zijn positief over de onderwijsvisie, maar niet alle nieuwe uitgaven hebben onze instemming. Een voorstel is om structureel een subsidie voor innovatie aan de scholen toe te kennen. Naar onze mening hoort permanente innovatie tot de reguliere taak van de scholen waarvoor ze ook geld krijgen. De kans is dus groot dat het extra geld feitelijk ergens voor andere onnodige doelen besteed wordt. Bovendien maakt Lansingerland al veel meer kosten voor onderwijs dan vergelijkbare gemeenten. Wij maken daarom bezwaar tegen deze uitgave. lees meer