Leefbaar 3B scherpt veiligheidsbeleid politie voor Lansingerland aan

Op woensdag 12 september 2018 is het meerjarenbeleidsplan van de politie eenheid Rotterdam in de commissie Algemeen Bestuur van de raad van Lansingerland besproken. In dit beleidsplan is de ambitie van de politie eenheid Rotterdam voor de periode 2019 tot en met 2022 weergegeven. Voor Leefbaar 3B werd ditmaal het woord gevoerd door Johan Philippens, één van de drie veiligheidsexperts binnen de fractie van Leefbaar 3B.

Johan Philippens begon zijn betoog met een compliment richting basisteam Midden Schieland voor de geleverde diensten van de afgelopen jaren. Een belangrijk signaal want het gaat goed met de veiligheid in Lansingerland. Dalende criminaliteitscijfers met daarbij specifiek een grote afname van de hoeveelheid high impact crimes. Delicten met een groot effect op de slachtoffers en de maatschappij. Mooie resultaten maar als de veiligheidspartij binnen de gemeente Lansingerland streeft Leefbaar 3B naar een nog verdere daling van de criminaliteit. Met daarbij de focus op high impact delicten, jeugd, verkeersveiligheid en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. lees meer

Meerderheid raad Lansingerland pleit voor de naam Chabottunnel

Namens Leefbaar 3B heeft gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk voorgesteld de tunnel in de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos en onder de Rotte de naam Chabottunnel te geven. Het initiatief van het kunstenaarscollectief Observatorium en het Chabotmuseum om de tunnel de naam Chabottunnel te geven vindt Leefbaar 3B prachtig.

De kunstschilder/beeldhouwer Henk Chabot is geboren in Brabant, maar in het bijzonder is hij een man van onze gemeente Lansingerland. Woonde en had zijn atelier aan de Rotte in Bergschenhoek, vlak bij waar de tunnel dadelijk onder de Rotte doorgaat. Hij was inwoner van Bergschenhoek van 1934 tot aan zijn veel te vroege dood in 1949. lees meer

Een goed idee, kom er mee! Verordening Lansingerlands initiatief

Eens per jaar kunnen inwoners van en organisaties in Lansingerland initiatieven/ideeën indienen om in de gemeente uit te voeren. Leefbaar 3B is een groot voorstander van het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving.
Leefbaar 3B heeft, bij monde van Marjolein Gielis, tijdens de afgelopen vergadering van de commissie Algemeen Bestuur aangegeven voor de nieuwe verordening, die dat allemaal regelt, te zullen stemmen. Het betreft een wijziging op een bestaande verordening, die naar aanleiding van een pilot in 2017 nu wordt aangepast.

De verhouding tussen gemeente en samenleving verandert. Er bestaat geen blauwdruk voor hoe een en ander geregeld moet worden. Het is dus van groot belang dat de verbeterpunten, die uit de pilot zijn voortgekomen, goed in het oog worden gehouden en dat daarvoor volop aandacht is en blijft. Daarom heeft Leefbaar 3B het college gevraagd om te zorgen voor een actieve en ondersteunende houding van de ambtelijke organisatie. We moeten allemaal denken in mogelijkheden. Dat sluit naadloos aan op het coalitieakkoord, dat zegt: “Gewoon doen is ons uitgangspunt” en “Onze houding is flexibel en samen met de omgeving.” lees meer

Sport- en Beweegnota 2019 – 2025 in de steigers

Tijdens de beeldvormingsavond van 5 september is de raad geïnformeerd over de voorgenomen ambities van het college. Leefbaar 3B heeft vooraf zijn eigen ambities geformuleerd en die zijn:
 Ambitie 1: Sport voor iedereen mogelijk in Lansingerland
 Ambitie 2: Sport als maatschappelijke waarde inzetten
 Ambitie 3: Sportaccommodaties op niveau
 Ambitie 4: Sport optimaliseren in de openbare ruimte

In verband met de financiële uitdagingen die Lansingerland inmiddels achter zich heeft gelaten, was sportbeleid de afgelopen jaren vooral accommodatie beleid. lees meer

Voortgang HSL Geluidsmaatregelen Lansingerland – Zorgen om panoramascherm

Afgelopen woensdag was de raadszaal volledig gevuld met inwoners van Lansingerland, die langs de HSL wonen. Al vanaf het moment dat de eerste treinen gingen rijden, zo’n 10 jaar geleden, zijn er overschrijdingen van de afgesproken hoeveelheid geluid bij 246 huizen in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Ook de hoeveelheid huizen dat net aan de geluidsnorm van 57 dB(a) voldoet is aanzienlijk hoger dan vooraf is voorzien.

Mede door de enorme inspanningen van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL, onder voorzitterschap van Loeky van der Horst, heeft de Tweede Kamer in oktober 2015 besloten € 37,5 miljoen beschikbaar te stellen voor extra geluidsmaatregelen langs de HSL in Lansingerland. Dit besluit is ontstaan door een co-creatie van het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat), ProRail/Infraspeed, gemeente Lansingerland en de stichting Stop Geluidsoverlast HSL. lees meer

Fietspad op Berkelsdijkje – Enorme verbetering verkeersveiligheid

Afbeeldingsresultaat voor berkels dijkje berkel

De voorkeursvariant voor het fietsveiliger maken van het Berkelsedijkje is gepresenteerd. Het dijkje gaat bestaan uit twee weggedeelten. De huidige weg voor auto- en motorverkeer en een nieuw aan te leggen fietspad tussen de huidige weg en de sloot aan de Berkelse kant. Tegelijkertijd wordt de historische brug bij de Van Koetsveldstraat gereconstrueerd en er naast komt een brug voor de fietsers. Leefbaar 3B vindt dit een uitstekende oplossing voor een veel betere verkeersveiligheid op het Berkelsedijkje.

Het nieuwe fietspad maakt de snelle fietsverbinding tussen Zoetermeer en Rodenrijs en verder naar Rotterdam volledig. Naar de aansluitingen van het nieuwe fietspad op de rotonde bij Oostersingel/Berkelseweg en verder naar het fietspad op de Landscheiding richting Zoetermeer moet nog goed onderzoek worden gedaan om deze verbinding zo veilig en logisch mogelijk te maken.

Heel fijn is het dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 50% van de aanlegkosten betaalt van dit nieuwe deel in het snelfietspad Zoetermeer – Rodenrijs

Binnenkort zal de raad besluiten over het nieuwe fietspad.

Raadsleden gaan weer aan het werk

De vakantie is voorbij. De scholen zijn weer begonnen en de raadsleden van Lansingerland gaan ook weer aan de slag.

Fractievergaderingen staan weer ingepland en de voorbereidingen voor de raadscommissievergaderingen van 11, 12 en 13 september staan deze week weer in de agenda.

Woensdag 5 september zijn in het gemeentehuis vanaf 20:00 uur beeldvormende bijeenkomsten over de geluidsmaatregelen HSL, Fietsverbinding Berkelse Dijkje, Werksessie over veiligheid en de Sportnota. Donderdag 6 september is er vanaf 17:00 uur een Meet & Greet van Lansingerlandse ondernemers en de gemeenteraadleden.

Chabottunnel

In een krantenartikel in het AD van 30 augustus 2018 stelt Ruud Reutelingsperger van het kunstenaarscollectief Observatorium voor, mede ook omdat het Chabot Museum in Rotterdam 25 jaar bestaat, de tunnel in de A16 Rotterdam in het Lage Bergse Bos de naam Chabottunnel te geven. Leefbaar 3B vindt dat een heel goed idee. Ook het Chabotmuseum in Rotterdam zou heel blij zijn als de tunnel de naam van deze bekende Lansingerlandse schilder krijgt.

Henk Chabot is een bekende kunstschilder/beeldhouwer. Hij woonde aan de Rotte in Bergschenhoek en had er ook zijn atelier, ongeveer waar de tunnel dadelijk onder de Rotte doorgaat. Chabot heeft prachtige schilderijen en beeldhouwwerken gemaakt. Een van zijn bekendste schilderijen is “De brand van Rotterdam”, gemaakt in mei 1940. Chabot werd in 1894 geboren en is in 1934 aan de Rotte gaan wonen en woonde daar tot aan zijn dood in 1949. lees meer