Nieuw college Lansingerland

Afgelopen vrijdag is het nieuw college van Lansingerland geïnstalleerd. Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn is voor een tweede termijn van vier jaar benoemd, evenals Albert Abee (CDA) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie). Nieuw in het college is wethouder Kathy Arends van de VVD. Simon Fortuyn is weer de 1e locoburgemeester van Lansingerland. Leefbaar 3B wenst het college, dat bestaat uit de burgemeester en de vier wethouders, veel succes in hun werk voor de gemeente Lansingerland.

Voordat de wethouders door de gemeenteraad waren gekozen, heeft formateur Jaap Paans (burgemeester van Alblasserdam) het coalitieakkoord aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad van Lansingerland, burgemeester Pieter van de Stadt. Daarna is door de raad uitgebreid gesproken over het door de vier coalitiefracties Leefbaar 3B (9 zetels), VVD (7 zetels), CDA (5 zetels) en ChristenUnie (3 zetels) opgestelde Coalitieakkoord 2018-2022, dat de titel heeft “Groeien – Versterken – Koesteren”. Het is een ambitieus akkoord dat de moeite waard is. Het coalitieakkoord is via een tussenstap, het opstellen van een raamwerk door de fracties van Leefbaar 3B en de VVD, ontstaan.

Heel veel punten uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar zijn in het coalitieakkoord terug te vinden. Leefbaar 3B bedankt de onderhandelaars van de vier coalitiefracties en in het bijzonder de Leefbaar 3B onderhandelaars Simon Fortuyn (raamwerk en coalitieakkoord), Wouter Hoppenbrouwer (raamwerk) en Don van Doorn (coalitieakkoord). In de gemeenteraad heeft de nieuwe Leefbaar 3B fractievoorzitter Don van Doorn op een uitstekende wijze aangegeven waarom Leefbaar 3B zeer tevreden is met dit coalitieakkoord.

Alle acht fractievoorzitters hebben formateur Jaap Paans uitgebreid bedankt voor zijn inspanningen voor onze gemeente Lansingerland.

 

 

 

 

 

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B wensen het college de komende vier jaar veel wijsheid en succes.

Link naar het coalitieakkoord:

Groeien  Versterken Koesteren

Machiel Crielaard nieuw raadslid Leefbaar 3B

Machiel Crielaard is vrijdagavond lid geworden van de gemeenteraad van Lansingerland. Hij is door burgemeester Pieter van de Stadt geïnstalleerd als raadslid.

Nadat het nieuwe college was aangetreden, zijn drie vacatures ontstaan in de gemeenteraad omdat drie op 21 maart gekozen raadsleden wethouder zijn geworden. Als je wordt benoemd tot wethouder houdt automatisch het raadlidmaatschap op. Dat is het geval bij Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Kathy Arends (VVD) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie). De eerst volgende op de kieslijst van zijn eigen partij wordt dan benoemd tot raadslid. Voor Leefbaar 3B is dat dus Machiel Crielaard. Voor de VVD Marloes Draak en voor de ChristenUnie Paul Lieverse.

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B wensen Machiel Crielaard, Marloes Draak en Paul Lieverse veel succes in de raad van Lansingerland.

Afscheid wethouder Jeroen Heuvelink

Tijdens de vergadering van donderdag 14 juni heeft de gemeenteraad van Lansingerland afscheid genomen van D66 wethouder Jeroen Heuvelink.

Burgemeester Pieter van de Stadt bedankte wethouder Jeroen Heuvelink voor zijn inzet voor de gemeente. Op het terrein van duurzaamheid, natuur- en recreatiegebieden en leefomgeving heeft Jeroen Heuvelink onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het beleid.

Jeroen Heuvelink kwam in 2010, als één van de oprichters van D66 Lansingerland, in de gemeenteraad. Met twee zetels timmerden de Democraten destijds hard aan de weg. Bij de verkiezingen van 2014 leverde dat vier zetels in de raad op en een plaats op in het college van Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie. Jeroen Heuvelink was als wethouder onder andere verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Jeugdzorg, Milieu, Onderwijs, Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.

Leefbaar 3B bedankt Jeroen Heuvelink voor zijn grote inzet voor onze gemeente Lansingerland en wenst hem het aller beste. Jeroen gaf in zijn afscheidsrede aan dat hij de politiek niet verlaat, maar in welke vorm, dat gaf hij niet aan. Misschien zien we zijn naam volgend jaar wel op de D66 lijst voor de verkiezing van de Provinciale Staten van Zuid-Holland staan.

Geslaagd

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B feliciteert alle leerlingen uit Lansingerland die afgelopen week hun eindexamendiploma hebben behaald. Veel succes in jullie verdere opleiding en carrière.

Maar nu natuurlijk eerst veel feesten.
Geniet er van.

Ondertekening en presentatie coalitieakkoord

De onderhandelaars van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie presenteren maandag 11 juni het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Onder leiding van formateur Jaap Paans (burgemeester van Alblasserdam) hebben de vier partijen de afgelopen weken intensief met elkaar gesproken over het beleid voor de komende vier jaren in Lansingerland. Dit heeft geleid tot een akkoord met de titel “Groeien, Versterken & Koesteren.” Het akkoord wordt maandag 11 juni gepresenteerd en ondertekend door de onderhandelaars van de vier partijen. Direct daarna wordt het coalitieakkoord op de website van de gemeente Lansingerland gezet.

Presentatie coalitieakkoord
Datum: maandag 11 juni 2018
Tijd: 09.30 uur.
Locatie: Outdoor Valley, Hoeksekade 141 in Bergschenhoek.

Bespreking coalitieakkoord en installatie wethouders
Vrijdagavond 15 juni begint in het gemeentehuis van Lansingerland om 20:00 uur een extra raadsvergadering, waarin formateur Jaap Paans het coalitieakkoord aanbiedt aan burgemeester Pieter van de Stadt. De burgemeester zal het akkoord namens de raad in ontvangst nemen. Het coalitieakkoord wordt direct daarna besproken door de gemeenteraad. Tot slot worden de vier wethouders gekozen en geïnstalleerd. Dat zijn: Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Kathy Arends (VVD), Albert Abee (CDA) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie).

Benoeming drie nieuw raadsleden
Zodra een raadslid benoemd wordt tot wethouder eindigt zijn of haar raadlidmaatschap. Drie van de vier te benoemen wethouders zijn 21 maart in de raad gekozen en voor hen eindigt zodoende op 15 juni het raadlidmaatschap. De drie nieuwe raadsleden die op 15 juni zullen worden benoemd zijn: Machiel Crielaard (Leefbaar 3B), Marloes Draak (VVD) en Paul Lieverse (ChristenUnie).

Johan Philippens debuteert met amendement in raad Lansingerland

Na twee weken geleden voor het eerst het woord te hebben gevoerd in de commissie Algemeen Bestuur hield Johan Philippens, de kersverse financieel woordvoerder van Leefbaar 3B, zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij diende ook direct een amendement in betreffende de programma-indeling van de begroting. Het amendement moet er voor zorgen dat de Grondexploitatie als apart onderdeel wordt opgenomen in de begroting, zodat de grondexploitatie voor de raad in begroting en jaarrekening beter inzichtelijk is.

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen en dus in de programma-indeling van de begroting opgenomen. Johan kreeg van verschillende fracties complimenten over de wijze waarop hij duidelijk heeft gemaakt dat zijn amendement een verbetering is van het raadsbesluit. De nieuwe programma-indeling van de begroting is, inclusief de in het amendement aangegeven wijziging, met algemene stemmen aangenomen.

Installatie nieuw college op vrijdag 15 juni

Zoals het er nu uitziet zal op vrijdagavond 15 juni 2018 een extra raadsvergadering worden gehouden in verband met de installatie van de nieuwe wethouders en beëdiging van drie nieuwe raadsleden. De raadsvergadering begint om 20:00 uur. Aanvankelijk was deze installatieraad gepland op 14 juni.

De wethouders voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022 zijn: Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Kathy Arends (VVD), Albert Abee (CDA) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie). Kathy Arends is nieuw in dit gezelschap. De andere drie zijn ook wethouder in de afgelopen vier jaar geweest.

Direct voorafgaand aan de installatie van de vier wethouders wordt het door de coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie opgestelde coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad.

Wethouders mogen geen lid van de raad zijn. Daarom moeten de op 21 maart 2018 gekozen raadleden Simon Fortuyn, Kathy Arends en Ankie van Tatenhove de raad verlaten. Zij worden opgevolgd door Machiel Crielaard (Leefbaar 3B), Marloes Draak (VVD) en Paul Lieverse (ChristenUnie).

Nieuwe coalitie – Leefbaar3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie

Brede steun voor raamwerk; coalitievorming van start.

Leefbaar 3B en VVD kiezen voor CDA en ChristenUnie als beoogde partners in een stabiele meerderheidscoalitie. Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dragen respectievelijk Simon Fortuyn, Kathy Arends, Albert Abee en Ankie van Tatenhove voor als kandidaat wethouders. Dit hebben Leefbaar 3B en VVD donderdag 24 mei laten weten aan de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad van Lansingerland.

Raamwerk
Leefbaar 3B en VVD hebben op 16 mei het Raamwerk voor een coalitieakkoord aangeboden aan de lijsttrekkers van CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA. Het raamwerk vormt de basis voor een nieuw coalitieakkoord in de gemeente Lansingerland. Namens de twee formerende partijen nodigde formateur Jaap Paans de zes andere partijen in de gemeenteraad uit kenbaar te maken of men het raamwerk onderschrijft. Ook is hen gevraagd welke aanvullingen, wijzigingsvoorstellen of wensen men heeft en welke wethouderskandidaat op welke portefeuille(s) men voordraagt.

Basis voor stabiele meerderheid
In de zoektocht om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie hebben Leefbaar 3B en VVD, de zes andere partijen in de raad van Lansingerland de uitgestoken hand geboden. Paans constateert: Het raamwerk met de titel ‘Duurzaam aanpakken; groeien – versterken – koesteren’ wordt door 7 van de 8 partijen in de gemeenteraad onderschreven. Het bestaat uit 12 opgaven voor de periode 2018-2022 en biedt richtinggevende uitspraken met ruimte voor aanvulling. CDA, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben aan hun ondersteuning van het raamwerk diverse aanvullingen, wijzigingsvoorstellen en wensen verbonden. De PvdA geeft beargumenteerd een andere politieke lijn de voorkeur en onderschrijft het raamwerk niet.

Inhoud reacties leidend
De keuze voor CDA en ChristenUnie is op inhoudelijke gronden genomen. Leefbaar 3B en VVD zien in de reacties van deze partijen stevig draagvlak voor de voor Lansingerland in 2018-2022 uitgezette koers en de daarover nog te voeren coalitiebesprekingen. In de combinatie van vier partijen zitten de drie grootste partijen en drie partijen met stemmenwinst. Zo ontstaat een coalitie met 24 zetels in de gemeenteraad.

Streefdatum 14 juni
In de komende weken bespreken de partijen de inhoudelijke discussiepunten met elkaar. Inclusief de door niet deelnemende partijen aangedragen verrijkingen. Het raamwerk wordt dan uitgewerkt naar een coalitieakkoord. Waarbij ook de financiële doorrekening en haalbaarheid de uiteindelijke inhoud van het coalitieakkoord mede zal bepalen. Het akkoord bevat verder een voorstel tot portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in verbonden partijen.

Het is de verwachting dat het nieuwe college op 14 juni wordt geïnstalleerd.

Link naar het raamwerk

Raamwerk Leefbaarb 3B – VVD 2018-2022