Leefbaar 3B wenst iedereen een fijne zomer

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B wensen iedereen een hele fijne zomer.

Het raadswerk ligt nu even stil. Er zijn geen raads- en commissievergaderingen. In september zijn weer vergaderingen gepland. De wekelijkse nieuwe info op de site van Leefbaar 3B ligt even stil tot begin september.

 Niet alle raadsleden van Leefbaar 3B zijn in deze zomermaanden met vakantie. Het is dus altijd mogelijk Leefbaar 3B raadsleden in deze zomerperiode te bereiken via mail en telefoon.

 

Leefbaar 3B wil grondig onderzoek drugsmisbruik in Lansingerland

Leefbaar 3B wil grondig onderzoek naar drugsmisbruik in Lansingerland. Dit was de reactie van Leefbaar 3B op de motie “overlast door lachgas” van de ChristenUnie. Natuurlijk ziet ook Leefbaar 3B dat het gebruik van lachgas in Lansingerland toeneemt en dat er op straat, ten koste van onze jongeren, veel geld wordt verdiend aan deze handel.

€ 5 per ballonnetje is nauwelijks een financiële drempel te noemen en het product is bij wet niet eens verboden. Al met al een uiterst lastige situatie om op te kunnen handhaven.

Leefbaar 3B stelt dan ook vast dat, naast alle regelgeving die er al is, een extra regeltje in de APV dit groeiende probleem niet gaat oplossen. Daar is veel meer voor nodig. Woordvoerder Don van Doorn stelde namens de Leefbaar 3B fractie voor om de handreiking van het TRIMBOS instituut te omarmen. Lees meer

Visie “Lansingerland Duurzaam” vastgesteld

De gemeenteraad heeft de visie “Lansingerland Duurzaam” vastgesteld. Er ligt een hele goede visie hoe we in Lansingerland om zullen gaan met duurzaamheid.

Ten opzicht van de oorspronkelijk tekst heeft de raad twee wijzigingen aangebracht. Op voorstel van Leefbaar 3B is in de visie opgenomen dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om de uitstoot van CO2 in 2030 in onze gemeente fors te hebben verminderd. Het wijzigingsvoorstel van D66, dat er ook in onze gemeente snellaadstations en parkeerlaadstations met hoge capaciteit moeten komen, heeft Leefbaar 3B mede ingediend.

Het is belangrijk dat die faciliteiten in Lansingerland aanwezig zijn. Naar verwachting zal de komende jaren twee à drie jaar er een sterke stijging van het aantal elektrische auto’s zijn. Er komen tweedehands elektrische auto’s op de markt en elektrische auto’s in het goedkope segment dienen zich aan. Deze snellaadstations zullen dan heel erg nodig zijn om de druk op het aantal laadpalen in de woonstraten te verlichten. In financiële zin zal de gemeente geen rol spelen. Wel zal de gemeente de markt helpen bij het vinden van geschikte locaties en het verlenen van de omgevingsvergunning. Lees Meer

Leefbaar 3B grijpt in bij wachttijd sociale woningbouw

Met het indienen van de motie “wachttijd sociale huurwoning” wilde de fractie van Leefbaar 3B klip en klaar aangeven dat de grens niet alleen is bereikt, maar fors is overschreden. Met de ongelofelijk lange gemiddelde wachttijd van meer dan 50 maanden en een extreem lage slaagkans (1.4%) om als Lansingerlander in één van de eigen dorpen een sociale woning te huren, moet het snel anders! De wachttijd zal links of rechtsom fors omlaag moeten.

Fractievoorzitter Don van Doorn gaf in zijn betoog aan dat Leefbaar 3B zonder twijfel erg blij is met alle succesvolle regionale samenwerkingsverbanden, maar dat Lansingerland op het gebied van wonen in een situatie is gekomen die niet langer kan en mag worden geaccepteerd. Don van Doorn riep de gehele raad op zich achter deze motie te scharen en het college de opdracht te geven alle sturingsinstrumenten in beeld te brengen en daarbij aan te geven in welke mate wij aan die knoppen kunnen draaien of nieuwe instrumenten bedenken om de wachttijd naar beneden te brengen.

Wat de fractie van Leefbaar 3B betreft mogen alle grenzen opgezocht of verlegt worden. Als het college op dit terrein net zo succesvol zal worden als bij het verkopen van bedrijventerreinen, dan gaat de toekomst er voor de woningzoekende Lansingerlanders ook goed uitzien. Speciale dank gaat uit naar de mede-indieners van onze motie: VVD, CDA, CU en PvdA. Lees meer

Soap standplaatsen Berkel centrum nog niet ten einde

Met een raadsbreed aangenomen motie op 28 maart 2019 werd wethouder Kathy Arends (VVD) verzocht om uiterlijk vóór het zomerreces met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen voor het probleem met de standplaatsen in Berkel centrum, waaronder de bloemenkraam van Steentjes.

Het is een slepende kwestie, waar veel commotie over is. Over een week begint het in de motie genoemde zomerreces en de raadsleden waren nog steeds niet geïnformeerd over een op handen zijnde oplossing. Daarom is er tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag door Leon Hoek (WIJ Lansingerland) en Marjolein Gielis (Leefbaar 3B) een extra agendapunt ingebracht voor deze kwestie. lees meer

Gaat de woningbouw op Wilderszijde nu eindelijk van start?

Het ziet er naar uit dat de start van de bouw van de eerste woningen de nieuwbouwwijk Wilderszijde in 2021 echt van start gaat. De raad werd tijdens een uitgebreide beeldvormende avond geïnformeerd over het te maken Masterplan Wilderszijde.

Wilderszijde heeft al een hele ontwikkeling meegemaakt. Er zou er een grote plas komen met luxe woningen aan de oevers van de plas. Maar zo’n 20 jaar geleden sprak het Rijk daar z’n veto over uit. Zo’n plas is vanwege de vele vogels te gevaarlijk voor landende en opstijgende vliegtuigen bij vliegveld Zestienhoven. In 2005 is een Masterplan vastgesteld, dat in 2008 leidde tot een bestemmingsplan Wilderszijde. En toen brak de financiële crisis uit. Gebouwd werd er nauwelijks meer.

De woningbouw op Wilderszijde is niet van de grond gekomen en in 2011 in de ijskast gezet. In 2017 ging het economisch weer goed. De ontwikkeling Wilderszijde werd opnieuw opgepakt en nu wordt een nieuw Masterplan opgesteld. lees meer

Lokale partijen zijn geen eendagsvliegen

Tot de dag van vandaag doen landelijke partijen er alles aan om de opkomst van lokale partijen waaronder Leefbaar 3B te remmen. In deze weerstand komen barsten, omdat men zich ook realiseert dat 30% van de Nederlandse kiesgerechtigden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen elke keer weer op een lokale partij stemt.

Deze steun van de inwoners aan lokale partijen vraagt ook een door-vertaling, van invloed bij organisaties die de gemeentebelangen behartigen bij de Tweede Kamer en de regering. Een organisatie, die bij de regering aan tafel zit, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De afgelopen zes jaar is een verandering in belangstelling te zien voor de vertegenwoordiging van lokale partijen binnen het VNG bestuur en de VNG commissies. lees meer

Goede dienstverlening gemeente belangrijk voor inwoners

foto: Freek J. Zijlstra

foto: Freek J. Zijlstra

De raadscommissie Algemeen Bestuur heeft uitgebreid over de “Visie op Dienstverlening” gesproken. In 2018 sprak de gemeenteraad uitvoerig over de noodzakelijke aanpak om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en de daarbij behorende taak voor de ambtelijke organisatie. Voorop moet staan het klantgedreven denken en handelen richting inwoners, instellingen en bedrijven van Lansingerland.

Dit is ook waar Leefbaar 3B grote waarde aan hecht en is zelfs één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Don van Doorn constateerde namens Leefbaar 3B tevreden dat de gemeente Lansingerland op de goede weg is om het huidige rapportcijfer van de inwoners een 6,9 te verbeteren naar minimaal een 8. lees meer

Visie “Lansingerland Duurzaam” – Betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar

Het kabinet heeft op 28 juni het Klimaatakkoord gepresenteerd en een paar dagen later werd in het gemeentehuis de Visie “Duurzaam Lansingerland” besproken door de leden van de raadscommissie Ruimte.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf het college een compliment voor hoe deze visie is opgeschreven. In het Klimaatakkoord van het Rijk staan de bouwstenen voor de Klimaatwet en allerlei maatregelen gepresenteerd. Er is aangegeven op welke manieren in 2030 de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 bijna moet zijn gehalveerd (49%) en in 2050 de CO2 uitstoot in Nederland 95% minder ten opzichte van 1990. lees meer

Bewoners bepalen de bijzondere plekken van Expo Lansingerland

Leefbaar 3B is blij met de brede visie van het stuk Expo Lansingerland. Van een concreet plan is nog geen sprake. Het is een visie voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte. De inwoners van Lansingerland kunnen zelf ideeën aangeven voor kunstuitingen in de openbare ruimte. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich vindt dat dit veel voordelen heeft, want nu kunnen de inwoners er zelf invulling aan geven. (Omdenken)

Verhalen van vroeger of van kort geleden zitten in de hoofden van veel inwoners van Lansingerland en die mogen, nee die moeten eigenlijk, verteld worden en kunnen aanleiding zijn dat om een kunstwerk een specifieke plek in de openbare ruimte te plaatsen. Een bestaand voorbeeld is het kunstwerk de Visch in het winkelcentrum van Berkel, waar vroeger de vissen zwommen in het Oostmeer.

In de hal van het gemeentehuis ligt tot en met 18 juli een grote kaart van Lansingerland met een oppervlakte van 16 m2. Bij deze Lansingerland-kaart kunnen inwoners hun verhaal vertellen, droom plekken aanwijzen en tips delen. lees meer

Jongerencentrum Pecto’s wordt multifunctioneel buurtgebouw in Bleiswijk

In februari 2019 schreef Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer al dat er goede hoop was dat het Pecto’s gebouw aan de Götzenhainsingel in Bleiswijk behouden zal blijven voor de jeugd van Bleiswijk en niet zal worden verkocht.

In de commissievergadering van 4 juli 2019 werd de brief besproken waarin de hoopvolle samenwerking tussen zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland is aangekondigd. Ook is een indicatie gegeven van de verbouwingskosten, die nodig zijn om het gebouw multifunctioneel en duurzaam te maken. Na de zomer komt het college van B&W met een meer gespecificeerd kostenplaatje. Daarnaast komt wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) dan met een onderbouwd verhaal over de beoogd maatschappelijke effecten door het gebouw voor de jeugd open te houden.

Lansingerland krijgt er een klein stukje Rotterdam bij

Het college van B&W van Lansingerland is met de gemeente Rotterdam tot overeenstemming gekomen om de gemeentegrens zo te verleggen dat de nieuwe woningbouwlocatie Hordijk geheel op Lansingerlands grond gebied komt te liggen. Per 1 januari 2020 wordt Lansingerland dan een heel klein beetje groter. Raadslid Georgine Zwinkels heeft namens Leefbaar 3B ingestemd met deze grenswijziging.

Op het terrein waar vroeger de palletfabriek van Hordijk stond komt nu een klein woonwijkje. Het woonwijkje met 36 woningen ligt aan de Rodenrijseweg en ten westen de Bonfut. De grenscorrectie zal tussen Rotterdam en Lansingerland met gesloten beurzen worden uitgevoerd. lees meer

Baas blijven in eigen gemeente

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2020 op woensdag 26 juni 2019, kon fractievoorzitter Don van Doorn namens een trotse Leefbaar 3B fractie vaststellen dat de lastenverlagingen voor de inwoners worden vastgehouden en uitgebreid en dat daarbij het huishoudboekje van Lansingerland ook weer netjes op orde is.

Het jaarverslag 2018 gaf een sterk beeld, het weerstandsvermogen is uitstekend en de schuldquote neemt gestaag af naar de gewenste omvang.

Alles bij elkaar een uitstekende basis om de investeringen in de samenleving, die voortkomen uit het coalitieakkoord “Groeien – Versterken – Koesteren”, met een gerust hart uit te voeren. Het is overeenkomstig de filosofie van Leefbaar 3B wel zaak om alert te blijven en niet met geld te gaan strooien. lees meer

Cultuurhuis komt in winkelcentrum Berkel

De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Lansingerland heeft unaniem besloten dat in Berkel centrum een cultuurhuis wordt gebouwd. Het cultuurhuis komt in het nieuw te bouwen deel van het winkelgebied Berkel Centrum West. Het zal een impuls geven aan cultuurbeleving- en beoefening in Lansingerland. Het zal ook een aantrekkende werking hebben op economische ontwikkelingen betreffende winkel- en horecavoorzieningen.

De jaarlijkse kosten van € 650.000 zijn erg hoog. Daar heeft de fractie van Leefbaar 3B enorm tegen aan zitten hikken, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer aan. Uiteindelijk hebben voor Leefbaar 3B de voordelen van het hebben van een cultuurhuis in het centrumgebied de doorslag gegeven. Leefbaar 3B heeft heel duidelijk aangegeven dat de maximale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ligt op € 650.000. Geen euro meer. Er wordt nog onderzocht of het cultuurhuis gerealiseerd moet worden door een private ondernemer, door de gemeente (publieke organisatie) of een combinatie van beiden.

Herontwikkeling de Snip Bleiswijk biedt kansen

Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de herontwikkeling van de Snip en de financiële gevolgen daarvan. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich gaf aan dat het voorliggende voorstel toch kan rekenen op steun van de fractie van Leefbaar 3B, alhoewel er altijd voor is gepleit om de Snip te behouden voor de Bibliotheek, de gemeentelijke balie en het Museum Bleiswijk van de Oudheidkundige Vereniging.

In het totaalconcept is de toegevoegde waarde van een grand café/restaurant met terras van belang. Dit sluit aan op de wens van de inwoners van Bleiswijk en is opgenomen in de Ruimtelijk economische visie.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke doelstellingen in zowel verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B als het coalitieakkoord: lees meer