IN MEMORIAM

Het bericht dat Jan van der Laan op 9 maart 2019 is overleden heeft ons diep geraakt.
Jan was raadslid in de raadsperiode van 2014 -2018.
Wij hebben Jan leren kennen als een gedreven en betrokken raadslid, nauw betrokken bij de veiligheid en inwoners van Lansingerland. Binnen Leefbaar 3B stond hij bekend als mister Veiligheid. Zelfs in de vroege ochtenduren ging hij op pad om in gesprek te gaan met bewoners van Bleiswijk rondom de Gruttostraat en de jeugd aldaar.

In de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 speelde hij een dominante rol met een geweldig verkiezingsresultaat.
Jan was een veelzijdig man en zat nooit stil. Naast zijn werk binnen de gemeente Rotterdam was hij jeugdcoördinator bij TOGB. Ook wist hij met zijn muzikale talent menigeen uit volle borst mee te laten zingen en meestal kwamen daarbij de voetjes van de vloer.
Jan was ook een familiemens en vertelde trots over zijn kleinkinderen en zijn honden.

Een groot gemis voor onze club.
Namens de fractie en het bestuur van Leefbaar 3B wensen wij Astrid, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

† 9 maart 2019 Jan van der Laan

Visie op sport en bewegen in Lansingerland

De commissie Samenleving boog zich donderdagavond over de visie op sport en bewegen in Lansingerland.

Leefbaar 3B ziet uiteraard het belang in van sporten en bewegen in relatie tot gezondheid, lol maken, samen zijn en beleving. Leefbaar 3B is positief kritisch, maar vond evenals meerdere raadsfracties dat de visie nog niet af was.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer beoordeelde de visie aan de hand van een drietal criteria.
1. Wat willen we bereiken (welke verandering willen we realiseren: wat zijn inhoudelijke
doelen en maatschappelijke effecten) = doel.
2. Wat gaan we daarvoor doen (hoe willen we verandering realiseren: welke zijn de
oplossingsrichtingen en de gevolgen daarvan) = product.
3. Wat mag het kosten (welke financiën en andere middelen willen we maximaal
besteden) = middelen.

Structurele bijdrage voor de winkeliersverenigingen

Op 3 oktober jongstleden heeft de fractie van Leefbaar 3B dit onderwerp ook al op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur gezet.
Er was groot draagvlak bij andere partijen en de wethouder reageerde positief. Echter: er zijn geen concrete toezeggingen gedaan en daarom heeft Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B dit onderwerp afgelopen week opnieuw ter sprake gebracht.
Lansingerland heeft een regionale functie en we willen allemaal dat we hier een aantrekkelijk vestigingsklimaat realiseren. Met name de drie dorpskernen moeten schoon, heel, veilig en gezellig zijn. Die last moet niet alleen bij de winkeliersverenigingen of actieve bewoners liggen. Wij vinden dat het gemeentebestuur daar ook in moet willen investeren. Dat kan op creatieve wijze. Er zijn veel voorbeelden te noemen. lees meer

Meer woningbouw in Bleiswijk is nodig.

De nieuwbouw in De Tuinen in Bleiswijk is zo goed als afgerond, maar er blijkt nog steeds vraag te zijn naar woningen. Bijvoorbeeld het aantal inschrijvingen voor het appartementencomplex aan de Rembrandtlaan was veel groter dan het aantal beschikbare woningen. Jonge mensen vertrekken naar elders omdat ze geen betaalbare woning in het dorp kunnen vinden. Het voorstel om woningen te gaan bouwen op enkele open plekken in het dorp werd dan ook positief onthaald door de raadscommissie Ruimte. Het gaat vooral om de terreinen tussen de Lijsterlaan en de Merenweg en tussen de Korenmolenweg en de Lange Vaart.

De CDA-fractie bracht het voorstel in als bespreekpunt in de commissie en ook de fractie van Leefbaar 3B vindt het wenselijk dat er werk gemaakt wordt van deze verdere ontwikkeling.
De wethouder merkte op dat er concreet plannen zijn voor enkele nieuwe woningen in de Dorpsstraat en ze zegde toe dat het college in de kaderbrief die ter voorbereiding van de begroting 2020 medio dit jaar zal verschijnen, aandacht aan de woningbouw in Bleiswijk zal geven. Wij zullen de ontwikkelingen actief blijven volgen.

Aansluiting van zorg en onderwijs vraagt om serieuze aandacht

Op initiatief van Leefbaar 3B heeft de commissie Samenleving uitgebreid gesproken over het beleidsaccent “leraar trekt aan de bel”. In 2017 heeft de gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld om er voor te zorgen dat problemen op school sneller en eerder zouden worden onderkend.

Een voortgangsrapportage en jaarplan, die het college ter kennisname aan de raad had toegezonden, was voor Leefbaar 3B aanleiding om de voortgang te bespreken en zo raadsbreed na te gaan of de door het college ingeslagen weg nog wel overeenkomt met het door de gemeenteraad gestelde kader.

Dat het College het niet nodig vond om de rapportage en het jaarplan met de gemeenteraad te bespreken vinden we geen goede keuze. De betrokkenheid en de intensieve voorbereiding van de raadsleden gaven het belang aan dat de raad aan dit onderwerp geeft.

Na een intensieve bespreking over nut en noodzaak van de vele overlegstructuren en de veelheid van functionarissen werd als kaderstelling één gezin, één plan, één regisseur herbevestigd. De gemeenteraad gaf Wethouder Van Tatenhove de opdracht om de nota aan te vullen met meetbare doelstellingen, zodat er over twee jaar zicht op is wat de totale investering van € 440.000 heeft opgeleverd in het belang van onze jeugd.
De raad stemde in met de komst van een gemeentelijke onderwijscoördinator, die zal zorgen dat de toeleiding van probleemgevallen naar de behandelende instantie wordt gestroomlijnd. Verder stemde de raad in met de komst van een jeugdcoach ten laste van het budget schoolmaatschappelijk werk.
De wethouder is nu aan zet en komt met een aangepaste nota en toelichtende brief.

Het Huis van de Samenleving nog even in de klem van de gemeenteraad

Omdat ‘onze’ wethouder Fortuyn niet het type is dat op zijn handen zit maar deze juist graag uit de mouwen steekt, zat er veel vaart in de doorontwikkeling van ons Huis van de Samenleving. Die doortastendheid in de uitvoering gaf vorig jaar wat reuring bij de collega’s in de gemeenteraad. Door middel van een motie ‘vreemd aan de orde’ werd daarom de opdracht gegeven een voorstel te fabriceren zodat de raad in debat kon gaan over de kaders en verdere invulling. Om het gemeentehuis van Lansingerland ook daadwerkelijk een Huis van de Samenleving te kunnen laten zijn, vinden wij het belangrijk dat er raadsbrede steun blijft voor dit concept. Om die reden steunden wij de motie, keken wij uit naar het aangekondigde debat en waren wij super nieuwsgierig naar de visie en voorstellen van de andere partijen. Dat laatste werd helaas een grote teleurstelling. lees meer

Beleidskaders voor het Rottemerengebied

De gemeente Lansingerland neemt samen met de gemeenten Rotterdam en Zuidplas deel in het recreatieschap Rottemeren. Het recreatieschap heeft een beleidsplan voor de komende jaren uitgebracht met de titel: “Ruimte voor een groenblauwe toekomst”. Dit plan is opgesteld in samenspraak met een tiental stakeholders, die belangen in dit gebied hebben. Het beleidsplan moet nog wel verder en concreter uitgewerkt worden.

Er waren vier insprekers in de commissievergadering waarin het beleidsplan besproken werd. De Natuur- en vogelwacht Rotta en de Stichting Rotteverband waren weliswaar bij de voorbereiding betrokken, maar hadden er toch behoefte aan om hun wensen ten aanzien van de verdere uitwerking aan de commissie kenbaar te maken. Het Platform Eendragtspolder en Artihove-Vidaa waren niet bij de voorbespreking geweest en brachten nu hun wensen naar voren.
De raad moet formeel zijn goedkeuring geven aan het beleidsplan. De fractie van Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat de plannen in overleg met de stakeholders zijn opgesteld en dat zij ook bij de uitwerking betrokken blijven, waarbij partijen die er eerder niet bij waren moeten kunnen aanschuiven.