Don van Doorn wenst u namens Leefbaar 3B een goed 2019

Graag wens ik u allen namens Leefbaar 3B een heel goed en gezond 2019.

Eerst wil ik terugblikken op het afgelopen jaar 2018, waarin de verkiezing van de gemeenteraad plaats vond, maar daarna ook vooruitkijken.

Ons verkiezingsprogramma 2018 opent met de constatering dat “een meerderheid van de Nederlandse bevolking steeds minder vertrouwen heeft in de landelijke politiek en zich steeds vaker afzet tegen niet luisterende politici. Het lijkt er soms op dat landelijke politici de binding met de samenleving kwijt zijn geraakt, geen gevoel meer hebben voor wat er echt speelt in de leefomgeving.” In de loop van 2018 bleek bij voortduring dat dit nog altijd geen loze constatering is. Van de protestbeweging van de gele hesjes, die medio mei 2018 online het levenslicht zag en zich snel over vele landen heeft verspreid, tot verdeeldheid en soms absurde aannames over de financiering van maatregelen uit het klimaatakkoord. Uit alles blijkt dat de kloof er is en dat deze niet kleiner is geworden.

Toen op 22 maart 2018 na hard werken voor Leefbaar 3B een klinkende verkiezingswinst op de schermen verscheen, ontstond bij onze negenkoppige fractie direct het besef en het verantwoordelijkheidsgevoel dat Leefbaar 3B het vertrouwen en de opdracht heeft gekregen om die kloof in Lansingerland te dichten. Met die opdracht zullen we ook in 2019 dagelijks ons werk in de gemeenteraad van Lansingerland benaderen. Luisteren naar en in overleg gaan met inwoners, bedrijven, sport- en welzijnsorganisaties blijven wij doen. Wij zullen ons ook blijvend inzetten voor de bestaande uitstekende samenwerking met onze coalitiepartners en met de fracties die niet aan de coalitie deelnemen. Samenwerking staat hoog in ons vaandel.

Waar het tweede kwartaal van 2018 voornamelijk in teken stond van een coalitie smeden, een gedegen akkoord sluiten, de samenwerking vormgeven en een uitvoeringsplan vaststellen, zal 2019 in het teken staan van ontwikkelen, aanpakken en uitvoeren. Vertrouwen moet je verdienen door resultaten te boeken, uit te leggen wat je doet en door het ook daadwerkelijk te doen.

Hoewel de wereld om ons heen in een razend tempo verandert, zullen in Lansingerland twee grote thema’s (klimaat en woningbouw) in grote mate de agenda gaan bepalen. Leefbaar 3B zal ook dan uiterst scherp zijn om de druk en ambitie van Den Haag in goede lokale banen te leiden.

Klimaat
Leefbaar staat voor schoon, heel en veilig. Niet alleen op de grond, maar ook wat betreft de lucht, die we met elkaar inademen. We vinden dat veel politici op het gebied van klimaatplannen dreigen door te slaan en daarbij de realiteit en verbinding met de samenleving aan het kwijtraken zijn. Klimaat is een politieke religie aan het worden, waarbij iedereen wordt ingedeeld in goed of fout. Het is naar de overtuiging van Leefbaar 3B van belang dat idealisme en Lansingerlandse nuchterheid hand in hand moeten gaan, waardoor uiteindelijk een redelijker en realistischer middenveld wordt gevonden.

Woningbouw
Ten slotte is er in de Randstad sprake van sterk toenemende verstedelijking. Voor de periode tot 2040 wordt verwacht dat er alleen al binnen de provincie Zuid-Holland 240.000 woningen nodig zijn. Om in deze enorme opgave ons hoofd boven water te houden en de kernwaarden van Lansingerland te beschermen zullen we een duidelijke positie moeten innemen. Een heel belangrijk detail is het grote tekort aan woningen met een huurprijs van € 710 tot € 1.000 per maand. De grote hoeveelheid nieuw te bouwen woningen in onze regio vraagt om een samenhangende visie en uitvoeringsagenda op woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en economie. Met dit alles hebben wij de opdracht scherp voor ogen, die we op de dag van de gemeenteraadsverkiezing (22 maart 2018) hebben gekregen, en blijven wij in 2019 met veel energie de samenwerking zoeken met de inwoners, het bedrijfsleven en de instellingen die Lansingerland tot deze prachtige gemeente maken.

Don van Doorn
Fractievoorzitter Leefbaar 3B

Trots op onze vrijwilligers

Maandagavond 7 januari zijn door burgemeester Pieter van de Stadt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis de vrijwilligersprijzen uitgereikt. Voor de samenleving in Lansingerland zijn vrijwilligers van enorm belang. Zonder vrijwilligers zijn sport, cultuur, welzijn en zorg voor anderen onmogelijk. Vrijwilligers moeten wij met z’n allen koesteren.

Er zijn drie prijzen uitgereikt van elk € 500 in de categorieën Individueel, Groep en Cultuur.

Individueel
In de categorie Individueel won Leoniek Gabry de vrijwilligersprijs voor haar activiteiten in Speel-o-Theek De Vlieger, de Kledingbeurs, de VoorleesExpress, de peuterspeelzaal en school. Leoniek is geroemd voor haar veelzijdigheid en haar vermogen om andere vrijwilligers te mobiliseren en enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

Groep
In de categorie groep won de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg van Welzijn Lansingerland, waarbij de jury opmerkte dat dit vrijwilligerswerk is dat ‘je echt moet kunnen’. Dit vrijwilligerswerk is veelal heftig en aangrijpend, want het gaat om het begeleiden van mensen thuis die in de laatste dagen van hun leven zijn. Ook hun familieleden worden door de vrijwilligers bijgestaan.

De grote groep vrijwilligers van de al tientallen jaren bestaande Goede doelen Kringloopwinkel De Paardestal in Berkel en Rodenrijs werd voor de derde keer genomineerd voor de categorie Groep. Zij kregen een eervolle vermelding waaraan een bedrag verbonden is van € 350.

Cultuur
In de categorie Cultuur ging de prijs naar de vrijwilligers van Theater ’t Web in Bleiswijk waarbij de jury stilstond bij de grote stappen die de stichting in korte tijd heeft gezet. Zij hebben in ’t Web podiumkunst op de kaart gezet met hele goed optredens van muziek, toneel en literatuur.

Stop HSL Herrie website sluit: Actie gaat door

HSL Dossier FractieNamens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft Loeky van der Horst afgelopen 27 december laten weten dat de website Stop HSL Herrie wordt gesloten, maar het stichtingsbestuur blijft actief. Hieronder de brief van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:

In de loop van 2019 worden waarschijnlijk de eerste werkzaamheden, zoals funderingen, gestart voor de aanleg van voorzieningen om het HSL treinlawaai te reduceren. In 2020 zal vooral in de weekeinden en in de nacht gewerkt worden. Dit tijdens de zogeheten treinvrije perioden. Dit na jaren van intensief en diepgaand overleg van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, samen met de Gemeente Lansingerland met ProRail, Infraspeed (BAM en Siemens) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volhouden
Vele acties en gerichte lobby leverden uiteindelijk een kabinetsbesluit op om 37 miljoen euro vrij te maken specifiek voor Lansingerland voor aanpassingen voor geluidsreductie van de HSL. Voor de stichting betekent dat zeker geen achterover leunen. Het werk is immers nog niet compleet gedaan. Alertheid blijft geboden en de stichting volgt de ontwikkelingen kritisch en nauwlettend. De communicatie via de website wordt echter eind 2018 gestopt. Via plaatselijke media zal de stichting voortaan contact onderhouden met de vele steun biedende bewoners van Lansingerland. lees meer

Zondag 23 december in Lansingerland ook verkoop vanuit kramen

Zondagmiddag 23 december mogen naast de winkels ook kramen hun waren verkopen. In de Verordening winkeltijden Lansingerland staat dat alleen winkels op zondag van 12:00 tot 19:00 uur open mogen zijn. Kramen in het openbaar gebied mogen niet open zijn. Naar aanleiding van een noodkreet van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum heeft Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk donderdagavond 20 december de raad via een motie voorgesteld het voor 23 december mogelijk te maken dat ook standplaatshouders hun waar kunnen verkopen. De raad heeft met 30 stemmen voor en 3 tegen er mee ingestemd dat de standplaatsen zondagmiddag 23 december mogen worden ingenomen.

Wat waren de argumenten om dat mogelijk te maken? Zondagmiddag vlak voor Kerst is het in de winkelcentra gezellig vertoeven. De winkeliers organiseren allerlei leuke dingen om het de bezoekers naar de zin te maken. Heel veel winkels zullen open zijn en standplaatshouders mogen hun plaats met hun kramen niet innemen. Dat vindt Leefbaar 3B heel jammer. lees meer

Laatste weekbericht Leefbaar 3B in 2018

Vandaag 23 december is het laatste weekbericht van 2018 geplaatst op de site van Leefbaar 3B. De eerstvolgende nieuwe info op deze site staat gepland voor zondag 13 januari 2019.

Leefbaar 3B wenst u fijne feestdagen en een heel goed 2019.

Meer OV en meer woningen in visie op Middengebied

De gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben gezamenlijk een visiedocument opgesteld over de woningbouw op hun grondgebied, dat kortheidshalve aangeduid wordt met Middengebied. Het is van belang om tijdig na te denken over de uit die woningbouw voortvloeiende vraag naar openbaar vervoer. De bedoeling is om tijdig plannen te maken, want vooral railverbindingen vergen een lange voorbereidingstijd.

Leefbaar 3B beoordeelt de gepresenteerde visie positief als aanzet voor het maken van concrete plannen. Ook verwacht Leefbaar 3B dat de samenwerking met aangrenzende gemeenten tot betere resultaten zal kunnen leiden dan wanneer iedere gemeente haar eigen weg gaat. Op meerdere terreinen is winst te halen. lees meer

Station Lansingerland-Zoetermeer gedeeltelijk open

Sinds zondag 9 december is het station Lansingerland-Zoetermeer bij de A12 gedeeltelijk open. Op dit moment stopt nu alleen de NS trein op het station. Overdag stopt bus 173 iets ten noorden van het nieuwe station op de Bleiswijkseweg. Vanaf 7 januari 2019 stopt bus 173 ook in de avond en op zondag en dan aan de zuidzijde bij de hoofdingang van het nieuwe station, zodat vanuit Bleiswijk het station dan goed bereikbaar is. Half mei is het station volledig afgebouwd en wordt het officieel geopend. Dan stopt ook de HTM RandstadRail lijn 4 op het station. Tegelijkertijd gaat ook bus 170 bij de zuidelijke hoofdingang van het station stoppen, zodat het station vanuit Berkel en Rodenrijs goed bereikbaar is. Uiteraard is dan het station ook op de fiets of met de auto goed bereikbaar en zijn er ruim voldoende parkeerplekken.

Renders © Arcadis / Team V Architectuur

Na 12,5 jaar is er weer een NS station in Lansingerland. Op 3 juni 2006 deed voor het laatst een NS trein station Rodenrijs aan.

De oude Hofpleinlijn werd daarna omgebouwd tot de nu zo succesvolle metro E-lijn. Nu dus weer een NS station terug in Lansingerland. Leefbaar 3B is er van overtuigd dat dit nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer een succesvol OV-knooppunt wordt.

APV 2019 besproken in raadscommissie

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is. Elk jaar wordt in de december vergadering van de gemeenteraad van Lansingerland de APV vastgesteld voor het komende jaar.

Dit jaar stelde het college de raad nauwelijks wijzigingen voor ten opzichte van de APV 2018. Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis gaf aan dat de essentie moet zijn: Minder regeldruk en meer service. Wat Leefbaar 3B betreft moet de APV in de praktijk worden uitgevoerd naar de geest van de verordening (wat willen we bereiken) en indien het echt niet anders kan, dan pas moet de APV worden uitgevoerd naar de letter van de wet.

Er ontstond behoorlijk wat discussie over artikel 2.48 dat gaat over ”hinderlijk alcoholgebruik”. Leefbaar 3B is van mening dat de titel van dit artikel gewijzigd moet worden naar “Hinderlijk gedrag als gevolg van het gebruik van alcohol en/of drugs”. Overigens is dit onderwerp één van de redenen waarom het agendapunt geen hamerstuk maar een bespreekstuk wordt in de raadsvergadering van 20 december. Leefbaar 3B is het met het CDA eens dat dit artikel beter omschreven moet worden in de APV, dan in het huidige voorstel. De discussie over dit onderwerp zal dus terug komen in laatste raadsvergadering van dit jaar.