Visie “Lansingerland Duurzaam” – Betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar

Het kabinet heeft op 28 juni het Klimaatakkoord gepresenteerd en een paar dagen later werd in het gemeentehuis de Visie “Duurzaam Lansingerland” besproken door de leden van de raadscommissie Ruimte.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaf het college een compliment voor hoe deze visie is opgeschreven. In het Klimaatakkoord van het Rijk staan de bouwstenen voor de Klimaatwet en allerlei maatregelen gepresenteerd. Er is aangegeven op welke manieren in 2030 de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 bijna moet zijn gehalveerd (49%) en in 2050 de CO2 uitstoot in Nederland 95% minder ten opzichte van 1990. lees meer

Bewoners bepalen de bijzondere plekken van Expo Lansingerland

Leefbaar 3B is blij met de brede visie van het stuk Expo Lansingerland. Van een concreet plan is nog geen sprake. Het is een visie voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte. De inwoners van Lansingerland kunnen zelf ideeën aangeven voor kunstuitingen in de openbare ruimte. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich vindt dat dit veel voordelen heeft, want nu kunnen de inwoners er zelf invulling aan geven. (Omdenken)

Verhalen van vroeger of van kort geleden zitten in de hoofden van veel inwoners van Lansingerland en die mogen, nee die moeten eigenlijk, verteld worden en kunnen aanleiding zijn dat om een kunstwerk een specifieke plek in de openbare ruimte te plaatsen. Een bestaand voorbeeld is het kunstwerk de Visch in het winkelcentrum van Berkel, waar vroeger de vissen zwommen in het Oostmeer.

In de hal van het gemeentehuis ligt tot en met 18 juli een grote kaart van Lansingerland met een oppervlakte van 16 m2. Bij deze Lansingerland-kaart kunnen inwoners hun verhaal vertellen, droom plekken aanwijzen en tips delen. lees meer

Jongerencentrum Pecto’s wordt multifunctioneel buurtgebouw in Bleiswijk

In februari 2019 schreef Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer al dat er goede hoop was dat het Pecto’s gebouw aan de Götzenhainsingel in Bleiswijk behouden zal blijven voor de jeugd van Bleiswijk en niet zal worden verkocht.

In de commissievergadering van 4 juli 2019 werd de brief besproken waarin de hoopvolle samenwerking tussen zowel de Stichting Pecto’s als Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland is aangekondigd. Ook is een indicatie gegeven van de verbouwingskosten, die nodig zijn om het gebouw multifunctioneel en duurzaam te maken. Na de zomer komt het college van B&W met een meer gespecificeerd kostenplaatje. Daarnaast komt wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) dan met een onderbouwd verhaal over de beoogd maatschappelijke effecten door het gebouw voor de jeugd open te houden.

Lansingerland krijgt er een klein stukje Rotterdam bij

Het college van B&W van Lansingerland is met de gemeente Rotterdam tot overeenstemming gekomen om de gemeentegrens zo te verleggen dat de nieuwe woningbouwlocatie Hordijk geheel op Lansingerlands grond gebied komt te liggen. Per 1 januari 2020 wordt Lansingerland dan een heel klein beetje groter. Raadslid Georgine Zwinkels heeft namens Leefbaar 3B ingestemd met deze grenswijziging.

Op het terrein waar vroeger de palletfabriek van Hordijk stond komt nu een klein woonwijkje. Het woonwijkje met 36 woningen ligt aan de Rodenrijseweg en ten westen de Bonfut. De grenscorrectie zal tussen Rotterdam en Lansingerland met gesloten beurzen worden uitgevoerd. lees meer

Baas blijven in eigen gemeente

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2020 op woensdag 26 juni 2019, kon fractievoorzitter Don van Doorn namens een trotse Leefbaar 3B fractie vaststellen dat de lastenverlagingen voor de inwoners worden vastgehouden en uitgebreid en dat daarbij het huishoudboekje van Lansingerland ook weer netjes op orde is.

Het jaarverslag 2018 gaf een sterk beeld, het weerstandsvermogen is uitstekend en de schuldquote neemt gestaag af naar de gewenste omvang.

Alles bij elkaar een uitstekende basis om de investeringen in de samenleving, die voortkomen uit het coalitieakkoord “Groeien – Versterken – Koesteren”, met een gerust hart uit te voeren. Het is overeenkomstig de filosofie van Leefbaar 3B wel zaak om alert te blijven en niet met geld te gaan strooien. lees meer

Cultuurhuis komt in winkelcentrum Berkel

De kogel is door de kerk. De gemeenteraad van Lansingerland heeft unaniem besloten dat in Berkel centrum een cultuurhuis wordt gebouwd. Het cultuurhuis komt in het nieuw te bouwen deel van het winkelgebied Berkel Centrum West. Het zal een impuls geven aan cultuurbeleving- en beoefening in Lansingerland. Het zal ook een aantrekkende werking hebben op economische ontwikkelingen betreffende winkel- en horecavoorzieningen.

De jaarlijkse kosten van € 650.000 zijn erg hoog. Daar heeft de fractie van Leefbaar 3B enorm tegen aan zitten hikken, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer aan. Uiteindelijk hebben voor Leefbaar 3B de voordelen van het hebben van een cultuurhuis in het centrumgebied de doorslag gegeven. Leefbaar 3B heeft heel duidelijk aangegeven dat de maximale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ligt op € 650.000. Geen euro meer. Er wordt nog onderzocht of het cultuurhuis gerealiseerd moet worden door een private ondernemer, door de gemeente (publieke organisatie) of een combinatie van beiden.

Herontwikkeling de Snip Bleiswijk biedt kansen

Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de herontwikkeling van de Snip en de financiële gevolgen daarvan. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich gaf aan dat het voorliggende voorstel toch kan rekenen op steun van de fractie van Leefbaar 3B, alhoewel er altijd voor is gepleit om de Snip te behouden voor de Bibliotheek, de gemeentelijke balie en het Museum Bleiswijk van de Oudheidkundige Vereniging.

In het totaalconcept is de toegevoegde waarde van een grand café/restaurant met terras van belang. Dit sluit aan op de wens van de inwoners van Bleiswijk en is opgenomen in de Ruimtelijk economische visie.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke doelstellingen in zowel verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B als het coalitieakkoord: lees meer

Is het cultuurhuis Berkel financieel haalbaar? (het vervolg)

In de commissie Samenleving van juni is het volgende hoofdstuk van het cultuurhuis Berkel besproken. Hierbij was het treffend dat de winkeliersvereniging Berkel Centrum en de ondernemersvereniging Lansingerland gebruik maakte van het inspreekrecht om een warm pleidooi te houden over de komst van het cultuurhuis en dat de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers niets van zich lieten horen.

Zoals verwacht (zie op deze website op 19 mei) kan het college van B&W rekenen op een meerderheid. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer bevestigde nogmaals dat Leefbaar 3B niet tegen een cultuurhuis in Berkel centrum is, maar dat de euro maar een keer kan worden uitgegeven. Immers, er wordt een behoorlijke structurele financiële bijdrage gevraagd en dat mag niet ten koste gaan van de uitvoering van het coalitieakkoord. lees meer