Woningbouw en parkeren winkelgebied Berkel Centrum Oost

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 3 oktober de “Nota van Uitgangspunten Berkel Centrum Oost (Hergerborch)” vastgesteld.

Het gaat om het bouwen van 60 tot 80 sociale huurwoningen van 3B Wonen, de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het visrestaurant The Naked Fish en de supermarkten Hoogvliet en Aldi met minimaal 120 en hoe je op een betere en verkeersveilige manier met auto en fiets van en naar het gebied Berkel Centrum Oost kan rijden (de ontsluiting van het gebied).

Woningbouw 3B Wonen
Leefbaar 3B vindt dat alles op alles gezet moet worden om op het terrein van het voormalige verzorgingshuis Hergerborch minstens 80 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd, omdat in Lansingerland een tekort is aan sociale huurwoningen. lees meerWoningbouw en parkeren winkelgebied Berkel Centrum Oost

Bezwaar tegen tijdelijk nog meer lawaai van de HSL

Op 8 september was op deze site te lezen dat Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk aan het college van B&W schriftelijke vragen heeft gesteld over de extra lawaaioverlast van de HSL door nachtelijke testritten. In de schriftelijke beantwoording van de vragen gaf het college aan geen bezwaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te zullen maken tegen deze extra geluidoverlast. Tijdens de raadscommissievergadering Ruimte van 17 september hebben de raadsleden er bij het college op aangedrongen wel bezwaar te maken. Wethouder Simon Fortuyn heeft in de raadscommissie aangegeven een bezwaarschrift te gaan indienen.

Hieronder kunt u het bezwaarschrift lezen.

Lees meer

Onthulling van “Jan van der Laanplaats”

Leefbaar 3B is trots op zo’n enorm warm gebaar van de bewoners van de Diamant, ter ere van Jan van der Laan †.

De onthulling van de “Jan van der Laanplaats” als grondlegger van een veilige en sociale Edelsteenwijk wordt door ons enorm gewaardeerd.

lees meer

Extra bewonersavond Woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder

Naar aanleiding van vragen van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk komt er voor de bewoners van de Edelsteenbuurt in Berkel een extra bewonersavond over de verkeersontsluiting van woningbouwontwikkeling Driehoek Noordpolder. Een nieuw wijkje van 100 woningen.

Dit schreef de wethouder aan de raadscommissie Ruimte:

De afgelopen periode heeft de gemeente zorgvuldig gekeken naar de verschillende ontsluitingsscenario’s voor de geplande ontwikkeling van de Driehoek Noordpolder. Tijdens de beeldvormende avond met de raad en omwonenden kwamen de scenario’s en de afwegingen die gemaakt zijn om te komen tot het voorkeursscenario, ontsluiting via de Smaragd, onvoldoende aan bod. Het is begrijpelijk dat de bewoners van de Edelsteenbuurt bezorgd zijn over een mogelijke nieuwe ontsluiting door de wijk. Tijdens een bewonersbijeenkomst gaan we met bewoners van de Edelsteenbuurt in gesprek over die afweging en de volledigheid ervan en hoe de procedure eruit ziet. De precieze datum van de bewonersavond stellen we nog vast. We streven er naar dat het nog in oktober kan plaatsvinden. De bewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging. Gezien de impact van deze ontwikkeling wordt de raad geïnformeerd welke kaders voor de betreffende ontwikkeling relevant zijn en op welke wijze de participatie en de rol van de raad vorm wordt gegeven.

Nota van Uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost’ wordt aangepast

Op de plek waar nu nog het voormalige verzorgingshuis Hergerborch staat, gaat 3B Wonen 60 tot 80 sociale huurwoningen bouwen. Het naast Hergerborch gelegen parkeerterrein en de parkeerplaatsen bij de supermarkten van Hoogvliet en Aldi moet uitgebreid worden met minimaal 110 parkeerplekken naar een totaal van 300. Daarnaast moet ook de verkeersafwikkeling in dit oostelijk deel van winkelcentrum Berkel aanzienlijk verbeterd worden. Samenvattend deze locatie Berkel Centrum Oost moet toekomstbestendig worden ingericht.

Parkeren
Voor het parkeren heeft het college drie varianten voorgelegd

Variant 1 Extra parkeren op maaiveld levert slechts 48 extra parkeerplaatsen op.
Variant 2 – Parkeergarage met 1 laag op maaiveld en 1 onder de grond. Dat levert 123 extra parkeerplaatsen op.
Variant 3 – Parkeergarage met 2 parkeerlagen onder de grond. Dat levert 161 extra parkeerplaatsen op. lees meer

Extra geluidoverlast testritten HSL

In de Heraut van 21 augustus 2019 staat een publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), met de mededeling dat in de periode van december 2019 tot en met december 2022 ontheffing is verleend om meer treingeluid van de HSL-Zuid toe te staan. Dus ook voor het gedeelte van de HSL in Lansingerland. De ontheffing is verleend om met nieuwe treinen de verplichte testritten te kunnen maken. Het is de bedoeling om de testritten, waar mogelijk, overdag te doen. Een groot deel van de testritten is echter in de nacht ingepland om de dienstregeling overdag niet te verstoren, geeft het Ministerie van I&W aan.

Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft het college schriftelijke vragen gesteld of er bij her ministerie bezwaar wordt gemaakt tegen dit besluit. Doe de testritten overdag en niet ‘s nachts. Het college heeft per brief aangegeven geen bezwaar te zullen indienen. Door druk vanuit de gehele raadscommissie zal het college alsnog een bezwaarschrift indienen met de strekking de testritten vooral overdag te doen.

De gezondheid van onze inwoners weegt voor het ministerie klaarblijkelijk aanzienlijk minder zwaar dan de zorg over de HSL dienstregeling overdag.

Standplaatsen Berkel Centrum, het vervolg:

Zoals beloofd zullen wij u op de hoogte houden van de soapserie rond het standplaatsenbeleid in Berkel en Rodenrijs!

Dit dossier loopt al veel te lang en het duidelijk dat de gang van zaken in het verleden geen schoonheidsprijs verdient. Dit dossier kent alleen maar verliezers en dat drama moet zo snel als mogelijk worden opgelost! Voor nu is het dus het zaak dat we vooruit kijken.

Leefbaar 3B heeft de afgelopen weken bewust geen publiciteitgezocht over dit onderwerp. Dat wil echter niet zeggen dat wij hebben stilgezeten. .. lees meer

Integraal Huisvestigingsplan Primair Onderwijs in de steigers.

Donderdag 19 september 2019 startte de Commissie Samenleving direct met een onderwerp dat voor onze gemeente financieel veel impact heeft: het integraal huisvestigingsplan Primair onderwijs.

De investeringen die nodig zijn in de komende jaren worden voorlopig geraamd op 20,8 miljoen.
In een integraal huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en schoolbesturen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Deze gedeelde langetermijnvisie is nodig om strategische keuzes te maken en te bepalen hoe ze met investeringen ( nieuwbouw en renovatie) omgaan.

Het onderwijs is een dynamische wereld: scholen organiseren zich in netwerken en de eisen aan onderwijsgebouwen veranderen. Denk hierbij vooral aan de verduurzaming van schoolgebouwen.
Centraal stond het onderschrijven en/of aanscherpen van 9 uitgangspunten, die het College (prima) had voorbereid. De uitgangspunten variëren van duurzaamheidseisen tot de wenselijkheid om een  x-aantal dependances per school toe te staan of de mate van overschrijding van de rijksbijdrage. lees meer

Spring naar toolbar