Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

Eind oktober schreef het College de gemeenteraad een brief over een tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en herstel van het gemeentehuis. In de brief van 31 oktober wordt gesproken dat op sommige onderdelen over 13, 14 en 74% overschrijding op de begroting is op basis van offertes voor deze relatief kleine bouwkundige ingrepen.

Op initiatief van de VVD werd dit onderwerp in de raadscommissie AB besproken. In zijn woordvoering haalde Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer zijn uitspraken van eind maart dit jaar aan, dat het niet aan de inwoners is uit te leggen, dat er naast het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet van ruim € 2,1 miljoen weer meer geld bij moet.Lees meer

Bestemmingsplan Groenzoom en het gezinshuis

Binnenkort stelt de raad van Lansingerland het bestemmingsplan Groenzoom vast. De Groenzoom is het nieuwe recreatiegebied tussen Berkel/Berkenrijs en Pijnacker. Mooi is dat Scouting Berkel in de Groenzoom een plek krijgt. Aan de rand van de Groenzoom, tegen de Noordersingel aan wordt het mogelijk om 42 woningen te bouwen. Van de opbrengst van deze woningen is nodig om de Groenzoom te kunnen financieren.

De strook van bestaande woningen aan de Noordersingel is een onderdeel van het bestemmingsplan de Groenzoom. Aan het begin van de Pastor Verburghweg staat een gezinshuis, een klein kindertehuis. Tussen de Noordersingel en het gezinshuis is een stukje grond waar nog een huis gebouwd kan worden, alleen is dat in het bestemmingsplan onmogelijk gemaakt. lees meer

Lansingerland sluit aan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

In de raadscommissie Samenleving heeft Leefbaar 3B ingestemd met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). De drie voormalige steunpunten huiselijk geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling gaan per 1 januari 2018 op in de nieuwe Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Huiselijk geweld is een ingrijpend probleem, waardoor je je gevoel van veiligheid kwijtraakt. Door de oprichting van VTRR neemt de gemeente de verantwoording voor de wettelijke taak die er al vanaf 2015 ligt en krijgt onze inwoner in een kwetsbare situatie ook de aandacht die ze verdient. Door onder één dak samen te werken zijn de lijnen kort. Hierdoor werken de partners niet meer naast of langs elkaar, maar gelijktijdig met elkaar. Bovendien wordt door de overkoepelende stichting de effectiviteit van de hulpverlening versterkt. 

Hiervoor hadden we te maken met vier verschillende organisaties met verschillende taken en andere achtergronden die met allerlei eigen systemen werkten. Projecten werden niet integraal verwerkt en met die manier van werken werden dingen gemist. Hierdoor ook werden de doorlooptijden van het afhandelen van de meldingen langer en ontstonden er achterstanden. lees meer

Kieskompas in Lansingerland

De huidige negen partijen in de gemeenteraad van Lansingerland hebben, net als vier jaar geleden, besloten mee te doen aan het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018. Het Kieskompas is een online stemhulp die kiezers helpt bij het vinden van de politieke partij die het beste past bij de eigen politieke voorkeuren. Het Kieskompas wordt ook gebruikt bij de verkiezingen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten, de Waterschappen en een groot aantal andere gemeenten.

De verkiezingen worden door gebruik te maken van het Kieskompas inzichtelijk gemaakt voor de kiezers. Het laat zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikkelen van een lokaal Kieskompas, is dat het ook écht lokaal is. Juist de thema’s die voor een politieke partij van belang zijn, worden in het Kieskompas opgenomen. Daarom werkt het Kieskompas in Lansingerland nauw samen met alle politieke partijen. lees meer

Essentaksterfte in Recreatieschap Rottemeren

Afgelopen week is de raad van Lansingerland geïnformeerd over de essentaksterfte in het Recreatieschap Rottemeren. Deze door een schimmel veroorzaakte ziekte heeft zich vanaf begin jaren negentig vanuit Polen over geheel Europa verspreid. In 2008 is de ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen.

Nadat het beeld eerst wisselde over de jaren, is de situatie de afgelopen jaren sterk verslechterd. Het is een agressieve ziekte waarvan de essen meestal niet meer kunnen herstellen. Uit een inventarisatie afgelopen zomer in het Recreatieschap Rottemeren is gebleken dat ongeveer 34% van de essen in de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren matig en 47% zwaar is aangetast. De verwachting is dat 90% van de essen sterft. lees meer

Raad Lansingerland stelt begroting 2018 vast

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de begroting voor 2018 unaniem vastgesteld. Naast de toedeling van geld aan diverse doelen en bestemmingen is het ook het moment om accenten van beleid te benoemen. Traditiegetrouw laat Leefbaar 3B hierbij haar kans niet voorbij gaan. Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft namens Leefbaar 3B een amendement en twee moties ingediend en die zijn door de raad aangenomen. Verder was Leefbaar 3B mede-indiener van vijf andere moties.

De aanhouder wint: “Het veiligheidsbeleid krijgt eindelijk de noodzakelijk impuls, die het verdient.”

Leefbaar 3B motie (Extra handhavers op straat)

Sinds de indiening, in november 2015, van het Leefbaar 3B initiatiefvoorstel inzake Toezicht en Handhaving heeft de gemeenteraad eindelijk groen licht gegeven voor het aanstellen van extra handhavers op straat, ook wel BOA’s genoemd(Buitengewoon Opsporingsambtenaren). Het is niet de bedoeling dat zij primair bonnen gaan schrijven. Nee, uitgangspunt is dialoog en bewustwording van gedrag op straat. De motie om € 130.000 te besteden aan uitbreiding van het aantal handhavers kreeg de instemming van bijna de gehele raad.

Leefbaar 3B amendement (Extra jeugd- en jongerenwerkers op straat

Ook de noodzaak van een intensivering van Jeugd en Jongerenwerk op straat werd eindelijk ondersteund door het extra beschikbaar stellen van € 40.000. Het amendement om dit te regelen is met een overgrote meerderheid van de raadsleden aangenomen. lees meer

Geld voor vier burgerinitiatieven

 

(Foto Freek Zijlstra)

In een speciale feestelijke raadsvergadering op 31 oktober werden de vier prijswinnaars van het Lansingerlands Initiatief door burgermeester Pieter van de Stadt bekendgemaakt.

Herbouw Tol ’t Meerhek krijgt € 18.250

Veel van cultuurhistorische waarde in Lansingerland is in de loop der jaren verdwenen. Met het initiatief van de herbouw van Tol ’t Meerhek wordt in de Groenzoom weer iets van de historie weer zichtbaar gemaakt.

De gemeenteraad waardeert het historische karakter van dit initiatief en is onder de indruk van de wijze waarop het initiatief is uitgewerkt en voorbereid. De kosten voor de realisatie van de herbouw van Tol ’t Meerhek zijn fors en er ligt hoe dan ook een niet eenvoudige taak voor de initiatiefnemer om de benodigde financiën te vergaren. lees meer

Meerderheid raad wil mening van inwoners Bleiswijk niet weten

Met grote verbazing en ongeloof stond Leefbaar 3B, na de stemming om de inwoners uit Bleiswijk de gelegenheid te bieden hun mening te geven over de herbestemming van het voormalig RABO gebouw in de Dorpsstraat “De Snip”, met lege handen.

Terug in de tijd. Op 1 juni 2017 besloot de meerderheid van de gemeenteraad de bibliotheek uit de Dorpsstraat in Bleiswijk te laten vertrekken om de business case van het initiatief “Behoud ’t Web” rond te krijgen.

Leefbaar 3B is en blijft tegen dit besluit, omdat het geen recht doet aan de raadsbrede ambitie om zich in te zetten voor een levendige Dorpsstraat in Bleiswijk. Alle hoop was gevestigd op de komst van een voldragen en levensvatbaar plan voor “De Snip”. Tot tweemaal toe heeft de gemeenteraad het college terug gestuurd naar de tekentafel om met een goed en voldragen plan voor de invulling van “De Snip” te komen. lees meer