Raad Lansingerland verschuift besluit A13/A16 naar 21 september 2015

Gezamenlijk hebben, bij monde van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk, de fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 10 september 2015 besloten het raadsvoorstel A13/A16: concept-Afsprakenkaart, uitgangspunten inpassingsovereenkomst en regionaal uitvoeringsprogramma niet te behandelen en uit te stellen tot aan de extra raadsvergadering op maandag 21 september om 20:00 uur.

Het besluit om niet op 10 september, maar op 21 september over de A13/A16 een definitief oordeel te hebben, heeft een aantal redenen:

lees meer

Raad Rotterdam vraagt nu ook extra geld voor aanleg A13/A16

In mei van dit jaar was de gemeenteraad van Rotterdam er nog niet aan toe om bij de minister extra geld te vragen voor een goede inpassing van de A13/A16 in Lansingerland en Rotterdam Noord. De unaniem aangenomen motie in de raad van Lansingerland (28 mei 2015) om bij de minister extra geld te vragen voor een betere inpassing van de nieuwe rijksweg was toen voor de Rotterdamse raad nog een stap te ver. Nu ligt dat, sinds woensdagavond 2 september, totaal anders. De kentering was donderdagavond 27 augustus al zichtbaar, toen de woordvoerders A13/A16 in de raden van Lansingerland en Rotterdam, op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk, in het gemeentehuis van Lansingerland overleg hebben gehad. lees meer

A13/A16 in finale van besluitvorming

A13-A16_HZZDe vraag is niet “Komt tie er of komt tie er niet.” De nieuwe A13/A16 zal er komen. Hoe de weg wordt ingepast is nu nog aan de orde. De gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland moeten hiervoor, zoals het nu ligt, in september een besluit nemen.

Het is van groot belang dat de raden van Rotterdam en Lansingerland eensluidende beslissingen nemen betreffende de inpassing van de A13/A16. De beoogde uitvoering van de weg, zoals nu voorgesteld, is niet de weg die Leefbaar 3B wil.

Op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk zijn de woordvoerders A13/A16 uit de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland afgelopen donderdag in Lansingerland bijeen geweest om gezamenlijk de strategie te bepalen en een oplossing te vinden voor een betere inpassing van de A13/A16. In de korte tijd tot de commissievergadering in Rotterdam, woensdagavond 2 september, zijn er nog overleggen, tussen Rotterdam en Lansingerland, binnen de Rotterdamse raad en binnen de raad van Lansingerland, om tot een zo goed mogelijke inpassing van de weg te komen. En dat er verbeteringen van de inpassing moeten komen is zo “klaar als een klontje.”

Tijdens de commissievergadering in Lansingerland van afgelopen dinsdag 25 augustus is het raadsvoorstel besproken over de Afsprakenkaart A13/A16 en de daar uit voortvloeiend uitgangspunten Inpassingsovereenkomst en het Regionaal Uitvoeringsprogramma. Een aantal fracties was tegen de Afsprakenkaart en een aantal fracties, waaronder Leefbaar 3B, kwam nog niet met een standpunt, omdat de fracties het van belang vonden eerst het overleg met de woordvoerders A13/A16 uit Rotterdam af te wachten.

Volgende week uiteraard weer een artikel over de inpassing van de A13/A16, dan weten we ook meer over hoe het is gegaan in de commissievergadering van Rotterdam.

Vervoersautoriteit MRDH wijst verzoek meer geld voor A13/A16 af

20050518-geldWethouder Simon Fortuyn heeft namens Lansingerland tevergeefs in de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH een betoog gehouden ten faveure van het advies van de Adviescommissie van de Vervoersautoriteit MRDH om bij de minister aan te dringen op extra gelden voor een betere inpassing van de A13/A16.

De Bestuurscommissie heeft het unanieme, door Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk ingediende, advies van de 23 gemeenten van de Metropoolregio besproken en vervolgens niet overgenomen. De motivatie die hiervoor is gegeven, is dat de ligging van de weg in bestuurlijke afspraken tussen Rijk en de Stadsregio, nu de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), van 2011 al is vastgelegd en bevestigd door het standpunt van de minister. Bovendien is een extra budget van € 100 miljoen beschikbaar gesteld door de Stadsregio/MRDH (€ 60 miljoen) en de gemeente Rotterdam (€ 40 miljoen), waarmee Saldo Nul vrijwel bereikt kan worden. Daarom is er voor de Bestuurscommissie geen aanleiding om bij het Rijk om meer geld te vragen.

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit gaat er volkomen aan voorbij dat er nu een grote barrière komt tussen Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek en Lansingerland (Rodenrijs en Bergschenhoek). De weg (6 rijstroken breed) komt op een talud van zo’n 6 à 7 meter hoogte te liggen en daar bovenop nog een geluidscherm van 3 à 4 meter hoogte. Een forse verslechtering van het zicht, die ook nog eens onvoldoende wordt ingepakt met groen.

Leefbaar 3B begrijpt echt niet waarom, net als bij de A4 tussen Delft en Schiedam (zo’n € 200 miljoen bijgeplust voor een betere inpassing), er niet gesproken kan gaan worden voor een betere inpassing van de A13/A16. Spelen de vroegere banden in de Leidse gemeenteraad tussen de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66) en minister Melanie Schultz (VVD) een rol?

Adviescommissie Metropoolregio vraagt extra geld voor A13/A16

mrdhDe Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft op voorstel van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk woensdag 17 juni 2015 unaniem besloten het volgende advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur van de MRDH en de voorzitter van de Vervoersautoriteit van de MRDH.

De Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH vraagt het Dagelijks Bestuur van de MRDH en de voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH in overleg met de minister van I&M het Rijk extra geld beschikbaar te laten stellen voor een betere inpassing van de aan te leggen rijksweg A13/A16.

In de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH zijn alle 23 gemeenten van de Rotterdamse en Haagse regio vertegenwoordigd. De gemeenteraadsleden in de Adviescommissie vertegenwoordigen 2,2 miljoen inwoners die in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen.

Het Rijk moet, net als dat bij de A4 is gedaan, extra geld beschikbaar stellen voor een betere inpassing van de A13/A16, omdat de inpassingsvoorstellen die op dit moment voorliggen niet volledig voldoen aan de moties Saldo Nul van de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland.
In het burgerparticipatieproces, via de vier gebiedstafels, is door inwoners vanuit Rotterdam en Lansingerland, die veel ter zake doende professionele expertise in huis hebben, een keur aan verbeteringen voorgesteld die slechts op zeer beperkte schaal zijn overgenomen.

Hierna staat de brief die voor de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH aanleiding is geweest het verzoek te doen aan het DB van de MRDH en de voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH.

A13/A16

Voor de aanleg van de A13/A16 is door het Rijk € 890 miljoen beschikbaar gesteld. De regio heeft daarbovenop € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Van deze € 100 miljoen komt € 60 miljoen van de Stadsregio Rotterdam (nu de Metropoolregio) en € 40 miljoen van de gemeente Rotterdam. Binnen de door de regio beschikbaar gestelde middelen voor inpassing (€ 100 miljoen) is het maximaal mogelijke gedaan, maar dit is niet voldoende voor een goede inpassing.

De extra kosten (i.p.v. een niet overkapte weg) voor de landtunnel door recreatiegebied het Lage Bergse Bos ten bedrage van € 70 miljoen worden bekostigd uit de € 100 miljoen. Voor verdere verbeteringen van de inpassing is zodoende nog € 30 miljoen beschikbaar.

Inpassingsvoorstellen

De inpassingsvoorstellen die op dit moment voorliggen voldoen niet volledig aan de moties Saldo Nul van de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland. Saldo Nul betekent geen verslechtering van het geluid, geen verslechtering van de luchtkwaliteit en geen verslechtering van het zicht ten opzichte van 2012. Ook wordt hiervoor veel de term gebruikt “Niet horen, niet zien, niet ruiken.”

Op 28 mei 2015 is in de raad van Lansingerland een motie aangenomen met het dictum: “Verzoekt het college vooruitlopend op vaststelling van de Inpassingsovereenkomst, alles in het werk te stellen om extra geld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en de Oude Bovendijk.”

Extra geld is nodig om de volgende verbeteringen van de inpassing van de A13/A16 (of een deel daarvan) te kunnen realiseren.

Verbeteringsvoorstellen betreffende de inpassingen van de A13/A16

  1. Zo laag mogelijke ligging van de weg tussen Oude Bovendijk in Rodenrijs en noordelijke tunnelmond bij de Bergweg Zuid in Bergschenhoek. D.w.z. a. Bij de kruising van de N471 de A13/A16 op ongeveer maaiveld en ter plaatse de N471 onder de A13/A16 aanleggen; b. Viaduct over HSL en RR op dezelfde hoogte aanleggen als waarop nu de N209 ligt; c. Lagere ligging van de AVO-knoop. (AVO-knoop = kruising A13/A16 met de Ankie Verbeek Ohrlaan).
  2. De tunnel door het Lage Bergse Bos ten zuiden van de Rotte verlengen richting Terbregseplein.
  3. Ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek aan de noordzijde van de A13/A16 aanleggen.
  4. Het recreaduct breder aanleggen. Het recreaduct is nu een 8 meter brede fiets- en voetgangersbrug. Aanvankelijk was de breedte 60 meter en functioneerde het ook als ecoduct.
  5. De toename van het verkeer op het onderliggend wegennet door de aanleg van de A13/A16 is groot. Extra investeringen van de Provincie Zuid-Holland om de gevolgen van de fors zwaarder belaste provinciale wegen N209 en de N471 te verlichten, zijn noodzakelijk.

Extra geld

Achteraf moet geconstateerd worden dat, bij de beoordeling in april 2012, de € 990 miljoen voor aanleg en inpassing te krap is geweest. Om een betere inpassing te realiseren, met name wat betreft het zicht, zal van het Rijk extra geld nodig zijn. Van de regio meer vragen dan de € 100 miljoen is niet realistisch. Van de provincie gaat financieel veel gevraagd worden om de toename van de hinder door de forse toename van het autoverkeer op N209 en de N471 te verlichten.

Uitspraken van de minister

Van belang zijn de twee onderstaande uitspraken van de minister, waarin zij aangeeft:

  • Ruimhartig om te gaan met maatregelen tegen cumulatie van geluid (HSL, Vliegveld en A16/A13);
  • Dat de aanleg van de A16/A13 een dubbele doelstelling heeft, t.w. verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

Vraag aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH

Graag wil ik het volgende ter besluitvorming voorleggen aan de Adviescommissie:

  • De Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH vraagt het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Vervoersautoriteit in overleg met de minister van I&M de mogelijkheden te onderzoeken om extra geld beschikbaar te stellen voor een betere inpassing van de aan te leggen rijksweg A13/A16.

Jan Pieter Blonk, Lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH en Gemeenteraadslid Lansingerland