Waar is de reële planning vaststelling Bestemmingsplannen?

Maar liefst zeven bestemmingsplannen stonden op de agenda van de commissie Ruimte van woensdag 12 juni 2013. De vergadering begon al om 18:30 uur en duurde tot in de kleine uurtjes (00:50 uur) van donderdag 13 juni. Met name inwoners en bedrijven in Lansingerland moeten bij wijzigingen van bestemmingsplannen de gelegenheid krijgen ook ten overstaan van de gemeenteraadsleden hun bezwaren neer te leggen. En die insprekers waren er. Maar liefst 22 van de 24 insprekers hebben dat gedaan over de zeven ter besluitvorming voorliggende bestemmingsplannen.

De individuele belangen van die inwoners zijn vaak heel groot en dat is heel begrijpelijk. Het openbaar bestuur komt in deze gevallen heel dicht bij de inwoner en vaak te dicht vindt de inwoner. Voor de raadsleden zijn dit vaak moeilijke kwesties. De raadsleden moeten algemeen belang afwegen tegen individueel belang en dat is vaak lastig, maar die afweging moet wel gemaakt worden.

Van de zeven bestemmingplannen zijn drie bestemmingsplannen als hamerstuk naar de raad van 27 juni 2013 doorgeschoven. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gediscussieerd en deze worden ook in de komende raadsvergadering als bespreekpunt geagendeerd. Het betreft de bestemmingsplannen:

  • Oostland Berkel – Al of niet legaliseren van caravanstallingen in tuinbouwkassen in het glastuingebied tussen Noordeindseweg en de grens met Pijnacker;
  • Lint Noord in Berkel – Extra bedrijvigheid toestaan langs de Noordeindseweg in Berkel;
  • Hoefweg Noord – Al of niet instemmen met de horecacluster bij de oostelijke toegang tot het bedrijvenpark Prisma;
  • Hoge en Lage Bergse Bos – De bouwmogelijkheden van bewoners en een autobedrijf.

Leefbaar 3B raadslid Hans Dirkzwager heeft, gesteund door bijna alle andere fracties, forse bezwaren geuit dat het voor raadsleden nauwelijks mogelijk is je goed te verdiepen in de materie als er zoveel bestemmingsplannen tegelijk op het bordje komen. Hij vindt de inspraaktijd van drie minuten tegenover gewoonlijk vijf minuten een te grote beperking voor de inwoners. Een reële planning van raadsvoorstellen is een must, gaf Hans Dirkzwager tot slot aan. De voorzitter van de commissie Ruimte heeft geantwoord dat hij dit al heeft besproken met de griffier. De griffier zal dit in het driehoeksoverleg (Griffier – Burgemeester – Gemeentesecretaris) bespreken. Een goede planning door het hele jaar is noodzakelijk en moet beginnen bij de ambtelijke organisatie, dus de bal ligt wat dat betreft nu bij de gemeentesecretaris.

Vaststelling bestemmingsplan Berkel Centrum uitgesteld

Cheryta Buijs heeft in de gemeenteraad van 21 februari 2013 aangegeven dat Leefbaar 3B twee probleempunten heeft ten aanzien van het vast te stellen het bestemmingsplan Centrum Berkel. Het betreft de bestemmingen voor de etages in het winkelgebied en de wijze van realisatie van de starterswoningen aan de Julianastraat en Oranjestraat en de geplande verbindingsweg tussen deze twee straten ter hoogte van de starterswoningen.

Een verruiming van de bestemmingen, zoals deze aanwezig zijn in het huidige bestemmingsplan, zou opgenomen moeten worden in het nieuwe bestemmingsplan. Met name de bestemming maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening op de 1e verdiepingen ontbreekt in het huidige voorstel.

In de commissie Ruimte heeft de wethouder een toezegging gedaan om in een brief naar de raad alsnog de mogelijkheid van deze bestemming op te nemen. In de brief wordt echter bij de afweging om de omgevingsvergunning te verstrekken een tiental aspecten betrokken ter beoordeling van de gemeente. De mogelijke willekeur, die bij de afweging van die aspecten kan ontstaan, is voor de fractie van Leefbaar 3B niet acceptabel. Voor het regelen van deze aspecten staat de gemeente ook andere middelen ten dienste. Wat nu, in het huidige bestemmingsplan vastgesteld in 1995, is toegestaan heeft nimmer geleid tot problemen. Deze regelgeving dient ongewijzigd in het nieuwe bestemmingsplan te worden opgeschreven en daar zijn alle fracties in de raad het mee eens. De wethouder heeft hierop het plan teruggenomen en zal de wens van de raad verwerken in een nieuw voorstel, dat waarschijnlijk in de commissie Ruimte van 18 maart behandeld wordt en voor definitieve besluitvorming in de raad van 28 maart 2013 komt.

In het huidige voorstel staat dat starterswoningen mogelijk worden gemaakt. Deze sociale koopwoningen met een maximum prijs van zo’n € 140.000 worden dan voor de eerste keer gebouwd in Lansingerland. De fractie van Leefbaar 3B juicht dit enorm toe, maar vindt dat de breedte van deze woningen van 4,20 meter en 4,50 meter wel erg krap is. Tevens vindt de fractie van Leefbaar 3B dat de geplande verbindingsweg tussen de Julianastraat en de Oranjestraat geen goed besluit is in deze tijd van bezuinigingen. Nut en noodzaak zijn niet aanwezig voor deze weg en door deze te laten vervallen kunnen de huizen breder worden en is zelfs een geringe uitbreiding van aantal mogelijk. De kavels zijn diep genoeg, om te kunnen parkeren op eigen grond. De wethouder heeft de toezegging gedaan de genoemde bezwaren van Leefbaar 3B omtrent de breedte van de starterswoningen en de verbindingsweg opnieuw te bekijken. Leefbaar 3B gaat ervan uit dat de wethouder met een beter plan in maart naar de raad terugkomt, zodat er geen vertraging in de bouw van de starterswoningen ontstaat.

Ontwikkeling bedrijventerrein Leeuwenhoekweg blijft een probleem

Leefbaar 3B had het onderwerp ontwikkeling van het bedrijventerrein Leeuwenhoekweg op de agenda gezet. De gemeente bezit twee stukken grond op dat terrein. Een daarvan is van de openbare weg alleen via grond van andere eigenaars te bereiken. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester heeft er op aangedrongen om door middel van grondruil de ontsluiting te regelen. Aan de al van af 2001 onduidelijke situatie dient zo snel mogelijk een einde te komen.

Omdat de projectontwikkelaar geen brood zag in de ontwikkeling van het terrein vindt Leefbaar 3B dat investering in verdere ontwikkeling alleen gedaan mag worden als de verkoop van grond zeker is door een concreet contract. Omdat er woningen (Hoeksekade) vlakbij het terrein staan, de weg naar het recreatiegebied aan de Rotte en de sportvelden er langs ligt, moet er op gelet worden dat bedrijven geselecteerd worden die geen overlast veroorzaken en tevens voor een net aanzicht van het terrein zorgen.

MER en bestemmingsplanprocedure Oostland-Berkel

In de vergadering van de commissie Ruimte werd ter voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari 2013 gesproken over de MER (Milieu effect rapportage) in samenhang met de procedure bestemmingsplanprocedure Oostland-Berkel. Dit is het gebied begrenst door Noordeindseweg, Meerweg en de grens met Pijnacker.

Door Leefbaar3B woordvoerder Hans Dirkzwager is terecht gesteld dat het rapport van de firma Tauw onvolledig is. Hij mist de invloed op het milieu van de ontsluitingswegen Pastoor Verburghweg, Kleihoogt, Middelweg en Strikkade.

Bestemmingsplan Rodenrijse Zoom

De meeste aandacht bij de bespreking van dit bestemmingsplan ging uit naar de parkeerdruk bij het nieuw te bouwen appartementengebouw aan de Bosplaatstraat. Voor de 37 appartementen worden 41 parkeerplaatsen aangelegd. De 16 rijwoningen die eveneens worden gerealiseerd in dit plan krijgen 24 parkeerplaatsen. Mocht blijken dat er toch te weinig parkeerplaatsen zijn dan kunnen 7 parkeerplaatsen, die nu langs de huizen parkeren mogelijk maken, gewijzigd worden in haaks op de woningen geplaatste parkeerplaatsen, waardoor een toename van parkeerplaatsen nog mogelijk is.