Verkeersveiligheid Bosplaatstraat

Het was een drukke boel op de openbare tribune tijdens de vergadering van de commissie Ruimte afgelopen woensdagavond 13 november. De voorzitter van de commissie, Jan Pieter Blonk, moest al direct stevig de spreekwoordelijke hamer hanteren in verband met de toegestane minuten inspreektijd voor bewoners van Lansingerland. Wat was er aan de hand? De bewoners van de Bosplaatstraat in de Rodenrijse Zoom waren in grote getale opgekomen daar zij zich door college en ambtenaren van Lansingerland niet serieus genomen vinden. En zij hebben gelijk! Zij zijn al zo’n drie jaar aan het vechten om de Bosplaatstraat vrij te krijgen van de wel 15 meter lange vrachtwagens die, na gelost te hebben op het bedrijvenpark “De Berkelse Poort” even de Bosplaatstraat in rijden om daar hun vrachtwagen te keren. Dit in een kinderrijke straat waar ook al geen echte kinderspeelplaatsen zijn. Dat is tegelijkertijd hun tweede grief. Echter drie jaar lang worden zij, de inspraak van Marieke de Jong beluisterend, van het kastje naar de muur gestuurd. Dat was ook de conclusie van Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager. In ferme bewoording aan het adres van wethouder de Weger, sprak hij zijn schande uit over deze behandeling. Hij vindt dat de gemeente Lansingerland zijn naam geen eer aan doet een kindvriendelijke gemeente te zijn. Moet er eerst een ongeluk gebeuren en gaat men dan de put dempen? Hij vroeg de wethouder dezelfde avond nog met harde toezeggingen aan de klacht van de bewoners van de Bosplaatstraat tegemoet te komen. Naar Dirkzwager’s idee zeker niet moeilijk. Verbied dat vrachtwagens de Bosplaatstraat inrijden en laat de vrachtwagens keren op het bedrijvenpark “De Berkelse Poort”. De tegenwerping van de wethouder dat we het de vrachtwagens extra moeilijk maken, verwees Dirkzwager naar het rijk der fabelen. “Kom eens kijken naar de vrachtauto’s die vanuit de Dorpsstraat in Bergschenhoek de Plus Supermarkt moeten bevoorraden”. Vrachtwagenchauffeurs kunnen, over het algemeen, lezen en schrijven met hun gevaarte.

De wethouder beloofde dat hij onverwijld haast zal maken om de klacht van de bewoners op te lossen. Leefbaar 3B zal contact houden met de bewoners om te zien of hier woord wordt gehouden.

Speeltuintje bij IJsvogellaan in Bleiswijk?

Een gemeentelijk voornemen om in de directe nabijheid van de vijver bij de IJsvogellaan in Bleiswijk een speeltuintje aan te leggen heeft geleid tot kritiek bij de direct aanwonenden. Niet alleen werden zij per ongeluk bij de inspraakprocedure over het hoofd gezien, ook de ligging in de onmiddellijke omgeving van water bij een aflopend talud en de aanwezigheid van prima speelgelegenheid in de direct nabije omgeving heeft tot ongenoegen geleid. Buurtbewoners zochten contact met Leefbaar 3B raadslid Kees Heugens, die de bezwaren dermate reëel vindt dat hij zich inspant om het voornemen ongedaan te krijgen, met als voorlopig resultaat dat de betrokken gemeentelijke medewerkers het college van B&W nu gaan adviseren om het plan ongedaan te maken.

Horecavisie ingetrokken

De gemeenteraad van Lansingerland heeft met zeer grote meerderheid het initiatief raadsvoorstel van Leefbaar 3B, betreffende het intrekken van de Horecavisie van januari 2013, aangenomen. De burgerparticipatie met de bijbehorende inspraak was in januari 2013 onvoldoende tot z’n recht gekomen. Daardoor was er ook onduidelijkheid over de status van de Horecavisie. De raad ging er vanuit dat het een ontwerp Horecavisie had vastgesteld en niet een definitieve.

Om alle misverstand betreffende de Horecavisie uit de wereld te helpen is de ontwerp Horecavisie afgelopen donderdagavond in de raad ingetrokken. In middels is de burgerparticipatie, door de inspraakmogelijkheden van de betrokkenen te realiseren, in z’n volle breedte op gang gekomen.

In het najaar, na verwerking van de inspraak zal het college een definitieve horecavisie aan de raad voorleggen. Ook wordt dan duidelijk of de horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma al dan niet mogelijk is. Het inmiddels op gang gekomen driepartijen overleg van Prisma (projectontwikkelaars), BVK (Bewonersvereniging Kruisweg) en het college heeft de mogelijkheid in zich om tot een goede oplossing te komen voor alle partijen.

Bestemmingsplannen

Op de raadsagenda van 27 juni stonden zeven bestemmingplannen. Zes zijn vastgesteld en een is door het college teruggenomen en komt na de zomervakantie weer terug in de raad. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gesproken. Ook waren er voor deze vier bestemmingplannen een negental insprekers in de raad.

Bestemmingsplan Hoefweg Noord (Prisma) in Bleiswijk-Kruisweg

Lang is gesproken over dit bestemmingsplan. Hoefweg Noord is het bedrijventerrein Prisma ten noorden van de A12 en net ten westen van het buurtschap Kruisweg. Horecavisie en bestemmingsplan Hoefweg Noord bleken erg met elkaar verweven te zijn. Hekel punt in dit bestemmingsplan is de horecacluster van vijf horecagebouwen bij de oostelijke entree van Prisma, gelegen 50 meter van woningen in de Kruisweg. De bewoners van de Kruisweg, georganiseerd in de BVK, geven aan dat een horecacluster zo dicht bij de Kruisweg hen veel overlast zal geven betreffende lawaai en geur. Zij legden onder andere de vergelijking met de MacDonalds in Berkel, waar bewoners op 400 meter afstand geuroverlast hebben.

Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager heeft namens Leefbaar 3B en CDA een amendement ingediend om de horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma uit het bestemmingplan halen en de oorspronkelijk geplande bestemming daar te handhaven. De horeca kan dan gewoon op de eerder geplande locatie in Prisma worden gebouwd. Naar nu blijkt moet ook de Horecavisie aangepast worden, omdat hierin de horecacluster bij de oostelijke entree nabij Kruisweg wordt genoemd. Vandaar ook dat Leefbaar 3B en CDA tevens een motie hebben ingediend om de Horecavisie aan te passen door de horecacluster bij de oostelijke entree er uit te halen.

In januari 2013 is de Horecavisie aangenomen, waarvan door Leefbaar 3B werd aangenomen dat het een ontwerp Horecavisie is, omdat er nog inspraak van bewoners van met name de Kruisweg gedaan moest worden. Deze inspraak is nog niet gedaan. Een amendement van PvdA en VVD om het bestemmingsplan goed te keuren, maar de horecacluster uit het bestemmingsplan Hoefweg Noord te halen en dit deel van het Prismagebied later in te vullen, lijkt een goed idee. Echter het gaat voorbij aan het feit ook wat met de Horecavisie moet worden gedaan en dat de oorspronkelijke horecalocatie in Prisma dan wegbestemd is en dat is nu net niet de bedoeling.

Burgerinitiatief: Verplaatsen Berkels Bruggetje naar Annie MG Schmidtpark

Een groep inwoners uit Berkel onder leiding van mevrouw Trudi van den Berg-Hofstede wil het historische bruggetje aan het eind van het Berkelse Dijkje bij de ds. Van Koetsveldstraat verplaatsen naar een prominente plek in het Annie MG Schmidtpark, zodat de schoonheid ervan zichtbaar wordt en het verkeersprobleem op het Berkelse Dijkje opgelost kan worden.

Wie het bruggetje bekijkt ziet nu een rommelig geheel van beton, ijzer en planken. Bijna niemand realiseert zich de waarde van het bruggetje, omdat het helemaal verstopt zit. Mensen kennen het bruggetje vooral als een obstakel voor het verkeer. Door het bruggetje te verplaatsen naar een prominente plek in het park worden twee doelen gerealiseerd: het bruggetje krijgt de zichtbaarheid die het verdient en het verkeersprobleem kan worden opgelost.

Het idee is om het bruggetje op de huidige (verstopte) plaats weg te halen en het opnieuw op te bouwen op een zichtbare locatie in het park. Dit kan als verbindingsbruggetje over één van de sloten of als vrijstaand object in het park als een soort kunstwerk.

Wat zijn de voordelen? Het verplaatsen van het bruggetje is een win/win situatie. Een waardevol stukje historie van Berkel wordt zichtbaar gemaakt en het Annie MG Schmidtpark krijgt een historisch highlight. Het verkeersprobleem aan het eind van het Berkelse Dijkje kan worden opgelost.

De kosten schat de groep inwoners in op enkele tonnen. Het is een investering in de kwaliteit van het park en de verbetering van de verkeersituatie waar bewoners nog decennia plezier van zullen hebben.

Tot slot geeft de groep aan dat het initiatief voor het verplaatsen van het bruggetje kan rekenen op brede steun onder de inwoners van Berkel.

De raad heeft besloten dat het college dit burgerinitiatief moet beoordelen op technische uitvoerbaarheid en een indicatie moeten wat het zal kosten. Dit burgerinitiatief zal, aan de hand van ook de notitie van het college, in de vergadering van de commissie Ruimte van 11 september worden besproken.

Het is een prachtig project, met historische waarde. Om maar even een schot voor de boeg te geven. Misschien kan door sponsoring, vrijwilligerswerk, projectontwikkelaars, aannemers of waterschap een deel van het benodigde geld worden verzameld. Een enigszins vergelijkbaar project is het muurtje van Coen Moulijn in Rotterdam-Noord.