Uitnodiging “uurtje informatie uitwisselen” 15-5-2013

Hierbij ontvangt u de uitnodiging van het bestuur Leefbaar 3B voor het
7e “uurtje informatie uitwisselen” tussen leden, bestuur, fractie en wethouder.
Ook inwoners die geen lid zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in Lansingerland, zijn van harte welkom.
Datum            :  woensdag 15 mei 2013
Locatie          : Gemeentehuis Tobias Asserlaan 1 Bergschenhoek
vergaderzaal 11 (1e verdieping deur naast vergaderkamer 8 geeft  toegang tot de andere vergaderzalen).
Aanvang        : 18.45 inloop vanaf  18.30 uur
Sluiting          : uiterlijk 19.45 uur

Wat is de bedoeling van dit “uurtje informatie uitwisselen” :

 • De betrokkenheid tot elkaar te vergroten en informatie uit te wisselen zodat wij meer weten wat er bij u leeft en u meer te weten komt waar college, raadsleden en bestuur zich mee bezig houden.
 • De onderwerpen worden op hoofdlijnen met elkaar besproken en betreffen uw leefomgeving en ideeën om verbeteringen tot stand te brengen.
 • Onderwerpen die u aan de orde wilt stellen, ontvangen wij graag vooraf zodat wij ons kunnen voorbereiden om u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.
 • In te brengen onderwerpen kunt u per e-mail voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aan ons laten weten.
 • Wij starten met de vooraf ingebrachte onderwerpen. Onderwerpen die op de avond worden ingebracht komen in het volgende “uurtje informatie uitwisselen” aan bot.
 • Wij ontvangen graag uw aanmelding zodat wij enigszins weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen. Maar u bent natuurlijk ook welkom als u zich niet vooraf heeft aangemeld. 

 Voorlopige Agenda

 1. 18.45 uur welkom voorzitter
 2. Kort rondje voorstellen waardoor wij elkaars naam leren kennen en horen in welke kern van Lansingerland u woont.
 3. Inventariseren van onderwerpen.
  Ingebrachte onderwerpen:
  Er zijn geen nieuw ingebrachte onderwerpen, wel staan er nog twee onderwerpen
  op de agenda die verder uitgewerkt kunnen worden.

–   Uitlichten van belangrijke onderwerpen voor Lansingeland m.b.t.
verkiezingsprogramma 2014-2018, welke leven er bij de inwoners?
–   Bijpraten en stand van zaken van eerder besproken onderwerpen.       
–   Belangrijke bijeenkomsten: 29-05-2013 thema avond met de titel: 
      Bezuinigen het raakt ons allemaal.  

 1. De onderwerpen waar wij niet aan toekomen of die om verdere bespreking
  vragen zullen op het volgende “ uurtje informatie uitwisselen” behandelt worden.

Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op woensdag 12 juni. Op dezelfde tijd en dezelfde locatie. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 1. Sluiting door voorzitter uiterlijk om 19.45 uur.

Graag tot ziens op  15 mei 2013

Bestuur Leefbaar 3B

Verslag 6e “uurtje informatie uitwisselen”

Op woensdagavond 10-04-2013 heeft het  6e “uurtje informatie uitwisselen” plaatsgevonden.
Er waren totaal 17 aanwezigen, leden, fractieleden, de wethouder  en geïnteresseerden.
De op de agenda , die was aangepast met nieuwe inbreng voor de bijeenkomst, werden  onderstaande onderwerpen besproken.

 1. Veelheid van verkeersborden o.a. op de Oudelandselaan, de wethouder gaf aan het verder te onderzoeken en komt hier op een later stadium op terug.
 2. Gevraag werd er naar een bushalte  op de Boterdorpseweg dicht bij het gemeentehuis voornamelijk voor de ouderen die slecht ter been zijn; als men zo’n bushalte wil aanleggen brengt dat zeer veel kosten met zich mee. Niet alleen het aanleggen van de halte maar er moet dan ook een brug over het water komen. Als de rotonde klaar is een deel van de weg tweebaans en om daar veilig te kunnen oversteken zijn weer verkeerslichten nodig. Dan moet men toch nog steil naar boven lopen of met een trap. De wethouder attendeerde op de 3B bus die mensen voor de deur afzet en weer ophaalt.
 3. Over  de informatie avond OZB/WOZ op 26 maart waren de meningen verdeeld, de individuele burger had verwacht dat meer zijn eigen klachten behandeld zouden worden Dit was niet de bedoeling van de avond. Uit de discussie ontstond het idee om in het gemeentehuis, in de tijd van het uitkomen van de OZB aanslagen, een informatieloket open te stellen waar men met zijn vragen terecht kan. Leefbaar 3B heeft schriftelijke  vragen over de berekening van de WOZ bij het college neergelegd.
 4. Men vroeg, hoe het staat met het Bokken weitje aan de Boterdorpseweg, waarom dat daar weg moet. Daar zijn diverse redenen voor, maar het blijft daar tot het eind van het jaar.
 5. Hondenbeleid is een hot item omdat hondenpoep tot de grootste  ergernis is.  Bij de gemeente zijn zakjes verkrijgbaar, maar de meeste mensen gebruiken die niet. De mening is dat strenge handhaving de enige manier is om hier iets aan te  doen. Echter meer Boa’s inzetten kost de gemeente veel geld. De hondenbelasting is een belasting die voor het algemeen gebruikt wordt en niet voor het hondenbeleid. Een geopperd  idee is om de zakjes bij de hondenbezitters in de brievenbus te doen zodat men niet kan zeggen ik heb ze niet. Dat Boa’s zich zelf betalen door de boetes die zij uitschrijven is niet reëel. Zoals ook al vorig uurtje bleek voor het parkeerbeleid, wil de burger meer handhaving.
 6. Punten die naar voren kwamen voor de verkiezingen zijn:
 • Handhaven
 • Vernielingen
 • Transparantie gemeentelijke financiën
 • Duidelijk maken wat Leefbaar de afgelopen jaren heeft bereikt

     7.   De gemeentelijke financiën baren de burgers zorgen, men is bang voor   
            aantasting van de leefomgeving. Er is een beeld ontstaan van verspilling
           bij de overheid. Er wordt een duidelijk standpunt betreffende de
           bezuinigingen verwacht. De aanwezige leden zouden geraadpleegd 
           willen  worden  voor een goed overwogen besluit.
           Besloten wordt hierop  het volgende uurtje over verder te praten.

De voorzitter sluit af met te attenderen op belangrijke bijeenkomsten:
18-04-2013 informatie over de gemeentelijke financien via de webcast te volgen
07-05-2013 ALV
22-05-2013 thema avond
Volgende info-uurtje op 15 mei 2013

Uitnodiging 6e “uurtje informatie uitwisselen”

Hierbij ontvangt u de uitnodiging van het bestuur Leefbaar 3B voor het 6e “uurtje informatie uitwisselen” tussen leden, bestuur, fractie en wethouder. Ook inwoners die geen lid zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in Lansingerland, zijn van harte welkom.
Datum            :  woensdag 10 april 2013
Locatie          : Gemeentehuis Tobias Asserlaan 1 Bergschenhoek
                      
vergaderzaal 11 (1e verdieping deur naast vergaderkamer 8 geeft  toegang tot de andere vergaderzalen).
Aanvang        : 18.45 inloop vanaf  18.30 uur
Sluiting          : uiterlijk 19.45 uur 

Wat is de bedoeling van dit “uurtje informatie uitwisselen” :

 • De betrokkenheid tot elkaar te vergroten en informatie uit te wisselen zodat wij meer weten wat er bij u leeft en u meer te weten komt waar college, raadsleden en bestuur zich mee bezig houden.
 • De onderwerpen worden op hoofdlijnen met elkaar besproken en betreffen uw leefomgeving en ideeën om verbeteringen tot stand te brengen.
 • Onderwerpen die u aan de orde wilt stellen, ontvangen wij graag vooraf zodat wij ons kunnen voorbereiden om u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.
 • In te brengen onderwerpen kunt u per e-mail voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aan ons laten weten.
 • Wij starten met de vooraf ingebrachte onderwerpen. Onderwerpen die op de avond worden ingebracht komen in het volgende “uurtje informatie uitwisselen” aan bot.
 • Wij ontvangen graag uw aanmelding zodat wij enigszins weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen. Maar u bent natuurlijk ook welkom als u zich niet vooraf heeft aangemeld.

Voorlopige Agenda

 1. 18.45 uur welkom voorzitter
 2. Kort rondje voorstellen waardoor wij elkaars naam leren kennen en horen in welke kern van Lansingerland u woont.
 3. Inventariseren van onderwerpen.
  Ingebrachte onderwerpen:
  –     Veelheid van verkeersborden op Oudelandselaan, kan het wat minder
  –   Hondenbeleid in Lansingerland komt binnenkort beleid over
  –   Uitlichten van belangrijke onderwerpen voor Lansingeland m.b.t.
  verkiezingsprogramma 2014-2018, welke leven er bij de inwoners?
  –   Bijpraten en stand van zaken van eerder besproken onderwerpen.
  –   Belangrijke bijeenkomsten: 18-04-2013 informatie over gemeentelijke    
       financiën via webcasting te volgen.  
       07-5-2013 ALV 
       22-05-2013 thema avond. Het thema wordt nog bekend gemaakt.
 4. De onderwerpen waar wij niet aan toekomen of die om verdere bespreking
  vragen zullen op het volgende “ uurtje informatie uitwisselen” behandelt worden.

Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op woensdag 15 mei. Op dezelfde tijd en dezelfde locatie. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 1. Sluiting door voorzitter uiterlijk om 19.45 uur.

Graag tot ziens op  10 april 2013
Bestuur Leefbaar 3B

Verslag van 5e “uurtje informatie uitwisselen”.

Op maandagavond 18-03-2013 hebben totaal 16 aanwezigen, leden, geïnteresseerden en fractieleden, in het 5e “uurtje informatie uitwisselen” vier onderwerpen met elkaar besproken. De wethouder was helaas verhinderd omdat hij elders een vergadering had. Naast de genoemde vijf onderwerpen in de uitnodiging, zijn er 2 nieuwe onderwerpen ingebracht, die gelijk behandeld zijn.

 1. Beveiliging van het gemeentehuis. De vraag die gesteld is betrof de heren in uniform.
  Deze zijn in dienst van een extern beveiligingsbedrijf. Zij controleren overdag en ook in de avond de ruimten in het gemeentehuis. Tevens helpen zij mensen aan de balie als het druk is, zorgen voor de lift buiten,en hebben verder taken die bij informatie en dienstverlening behoren.
 2. Zoro busbaan
  Degene, die deze nieuwe busverbinding ter spraken bracht, gaf aan dat deze verbinding niet erg rendabel is omdat er overdag maar weinig mensen in zitten. Deze verbinding zou daarom zonde van het bestede geld zijn, wel zijn de bussen in de spits goed gevuld. Het standpunt van de onrendabele bus verbinding werd door andere aanwezigen niet gedeeld. De meningen bleven er verdeeld over. Wel bleek dat men in het algemeen niet erg tevreden is over het OV in Lansingerland zoals deze in december gewijzigd is. Dat dit ook een kwestie is van wennen omdat de bussen anders zijn gaan rijden, waarbij de Randstadrail en ook de Zorobusbaan voor een snelle verbinding naar de grote steden zorgen, heeft in de discussie geen plaats gekregen omdat de discussie zich toespitste over wat er niet goed is aan de veranderingen.
  Er wordt binnenkort een evaluatie van het gebruik van de Zorobusbaan verwacht, en de fractie van Leefbaar 3B zal u daar over informeren als deze bekend is.
 3. Stedenbanden. Deze vraag was vooraf gesteld.
  Vanaf de fusie in 2007 zijn er geen stedenbanden meer. Bleiswijk en Bergschenhoek hadden deze banden maar deze zijn dus gestopt, dus ook de uitwisselingen die in het kader van de stedenband werden gedaan.
 4. Parkeerbeleid Een samenvatting van de puntgen waar overeenstemming over is:
  –      de blauwe zone moet blijven toegepast voor kort parkeren in de kernen.
  –      geen betaald parkeren in de gemeente toepassen
  –      bij het station Westpolder is te weinig parkeergelegenheid. 
          Daar zou betaalt parkeren kunnen worden toegepast tegen geringe vergoeding.
  –      voor de bewoners in de buurt van station  Westpolder zal dan parkeren met vergunning toegepast moeten
         worden om te voorkomen dat de auto’s in de wijken worden gezet.
         Deze vergunningen dienen dan gratis te zijn  voor de bewoners.
  –      verder afwachten wat het beleid van de RET wordt  op het parkeerterreinen bij het station.
  –      Bij het parkeren met vergunningen in de kernen voor langparkeerders, moeten deze kostendekkend zijn.
          Elke bewoner en winkelier in de kern krijgen één  gratis vergunning om geen verschil tussen inwoners van
          Lansingerland te hebben.
  –      Bewaakte fietsenstallingen bij de stations.
  –      Bij andere drukke fietsparkeerplaatsen goede beugels plaatsen waaraan de fiets vastgezet kan worden.
  –      handhaving blijft van belang bij het parkeerbeleid.
          Over de handhaving zijn de aanwezigen het eens dat dit beter kan over de gehele breedte van het handhaven.
  –      Handhaving in de volle breedte zal dan ook op de politieke agenda geplaatst worden voor het
         verkiezingsprogramma.

De avond  is afgesloten met een aantal foto’s waarop een groot aantal verkeersborden te zien zijn. De vraag is, wordt de duidelijkheid door de veelheid van borden niet aangetast en kan het ook wat minder.
Deze vraag zal bij de het volgende “uurtje informatie uitwisselen” ,dat op 10 april is, terugkomen met de eveneens nog te behandelen onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen.

Uitnodiging “uurtje informatie uitwisselen” 18-3-2013

Hierbij ontvangt u de uitnodiging van het bestuur Leefbaar 3B voor het
5e uurtje “ informatie uitwisselen” tussen leden, bestuur, fractie en wethouder. Ook inwoners die geen lid zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in Lansingerland, zijn van harte welkom.
Datum            : maandag 18 maart 2013
Locatie          : Gemeentehuis Tobias Asserlaan 1 Bergschenhoek
vergaderzaal 11 (1e verdieping deur naast vergaderkamer 8 geeft  toegang tot de andere vergaderzalen).
Aanvang        : 18.45 inloop vanaf  18.30 uur
Sluiting          : 19.45 uur 

Wat is de bedoeling van dit “uurtje informatie uitwisselen” :

 • De betrokkenheid tot elkaar te vergroten en informatie uit te wisselen zodat wij meer weten wat er bij u leeft en u meer te weten komt waar college, raadsleden en bestuur zich mee bezig houden.
 • De onderwerpen die door u aan de orde gesteld kunnen worden betreffen uw leefomgeving of ideeën om verbeteringen tot stand te brengen. Wat hierin de mogelijkheden zijn en op welke termijn, zal per onderwerp met elkaar besproken worden.

Graag per e-mail voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aan ons laten weten:

 • Onderwerpen die u aan de orde wilt stellen, ontvangen wij graag vooraf zodat wij ons kunnen voorbereiden om u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.
 • Wij ontvangen graag uw aanmelding zodat wij enigszins weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen. Maar u bent natuurlijk ook welkom als u zich niet vooraf heeft aangemeld.

Voorlopige Agenda

18.45 uur welkom voorzitter

 • Kort rondje voorstellen waardoor wij elkaars naam leren kennen en horen in welke kern van Lansingerland u woont.
 • Inventariseren van onderwerpen.
  Ingebrachte onderwerpen:
  Uitlichten van belangrijke onderwerpen voor Lansingeland m.b.t.
     verkiezingsprogramma 2014-2018, welke leven er bij de inwoners?
  – Wat kost de stedenband van de gemeente Lansingerland met 
     Götzenhain? Nut en noodzaak van de stedenband? 
  – Parkeren in Lansingerland van auto en fiets, komt beleid over.
  – Hondenbeleid in Lansingerland, komt beleid over.
  – Data belangrijke bijeenkomsten
 • De onderwerpen waar wij niet aan toekomen of die om verdere bespreking vragen zullen op het volgende “ uurtje informatie uitwisselen” behandelt worden.Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op woensdag 10 april. Op dezelfde tijd en dezelfde locatie. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
 • Sluiting stipt om 19.45. 

Graag tot ziens op 6 februari

Bestuur Leefbaar 3B