Toekomst gebouw de Snip in Bleiswijk nog steeds onzeker

In het gebouw de Snip aan de Dorpsstraat 5 in Bleiswijk is op dit moment de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk gevestigd. Kort geleden heeft de bibliotheek de Snip verlaten en heeft nu haar plek gevonden in ’t Web. Leefbaar 3B heeft grote zorg over de toekomstige huisvestingsmogelijkheid voor de Oudheidkundige vereniging en haar museum.

De gemeenteraad heeft op 1 juni vorig jaar in een amendement aangegeven van mening te zijn dat de overblijvende gebruikers, na vertrek van de bibliotheek, gebruik moeten kunnen blijven maken van de Snip. lees meer

Meerderheid raad wil mening van inwoners Bleiswijk niet weten

Met grote verbazing en ongeloof stond Leefbaar 3B, na de stemming om de inwoners uit Bleiswijk de gelegenheid te bieden hun mening te geven over de herbestemming van het voormalig RABO gebouw in de Dorpsstraat “De Snip”, met lege handen.

Terug in de tijd. Op 1 juni 2017 besloot de meerderheid van de gemeenteraad de bibliotheek uit de Dorpsstraat in Bleiswijk te laten vertrekken om de business case van het initiatief “Behoud ’t Web” rond te krijgen.

Leefbaar 3B is en blijft tegen dit besluit, omdat het geen recht doet aan de raadsbrede ambitie om zich in te zetten voor een levendige Dorpsstraat in Bleiswijk. Alle hoop was gevestigd op de komst van een voldragen en levensvatbaar plan voor “De Snip”. Tot tweemaal toe heeft de gemeenteraad het college terug gestuurd naar de tekentafel om met een goed en voldragen plan voor de invulling van “De Snip” te komen. lees meer

Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, om te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen.

Wouter Hoppenbrouwer vindt het jammer dat Leefbaar 3B het gelijk aan zijn kant heeft gekregen. Hij gaf aan: “In alle oprechtheid had ik graag willen zeggen dat Leefbaar 3B in juni een verkeerde beslissing heeft genomen.” Het nu voorliggende resultaat spreekt van het tegendeel. Het is ook zeer verrassend dat de indieners van het amendement zo verschillend denken over de oplossingsrichting. Nu rollen acht van de negen fracties over elkaar heen over wat het beste voor De Snip is. Maar het beste hebben die fracties in juni laten lopen. Leefbaar 3B had het graag anders gezien.

De wethouder kreeg de opdracht om haar huiswerk opnieuw te doen en met een concreet voorstel te komen. Leefbaar 3B nodigde de wethouder uit om in haar nieuwe plan ook na te denken over een repair cafe, een chill plek voor de jeugd ter vervanging van Pecto’s en een plek voor huiswerkbegeleiding. Ook de ideeën van inspreker de heer Langstraat om samen met LTO en hoogheemraadschap te komen tot een informatiecentrum over de tuinbouw is zeker het verkennen waard.

Wat vindt Bleiswijk

Wat vindt Bleiswijk

Leefbaar 3B is blij te vernemen dat de meerderheid van de raad nog steeds van mening is dat het uitgangspunt blijft dat de huidige gebruikers in het pand moeten blijven. Dat is voorlopig goed nieuws voor de Oudheidkundige vereniging en museum Bleiswijk.

Als afsluiting vroeg Leefbaar 3B om een specifiek voor de Bleiswijkse inwoners een burgerpanel te organiseren over de toekomst van De Snip.

Het voorstel werd door de raadscommissie teruggestuurd naar het college omdat het voorstel ongeschikt is voor besluitvorming in de raad. Wethouder Van Tatenhove moet dus met een beter plan voor De Snip in Bleiswijk komen.

 

Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, door te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen. lees meer

Toekomst De Snip in Bleiswijk

Op donderdag 24 augustus was er gelegenheid voor de inwoners van Bleiswijk om ideeën naar voren te brengen over een toekomstige invulling van de ruimte in De Snip die vrijkomt doordat de bibliotheek teruggaat naar ‘t Web.

Op 30 augustus was het de beurt aan raadsleden. Deze datum was ongelukkig gekozen omdat er tegelijkertijd in Delft een informatiebijeenkomst voor raadsleden gehouden werd over eventuele verkoop van Eneco. De raadsleden moesten dus kiezen tussen maatschappelijk en geldelijk belang.

In de trouwzaal van het gemeentehuis waren enkele belangstellende inwoners aanwezig en verder leden van de meeste fracties. Helaas ontbraken enkele fracties geheel.

De aanwezigen werd een viertal varianten voor toekomstige bestemming van De Snip voorgelegd. Dat zijn:

De aanwezigen konden hun voorkeur voor of hun afwijzing van de alternatieven kenbaar maken en daarnaast nog andere alternatieven naar voren brengen.

Het uitgangspunt van Leefbaar 3B dat de Oudheidkundige Vereniging, Humanitas en het gemeenteloket (de SpiL) moeten blijven, krijgt tot grote tevredenheid ruimschoots steun.

De financiële opstelling die gepresenteerd werd “rammelde” nogal. Leefbaar 3B rekent erop dat het definitieve voorstel van het college een realistische vergelijking mogelijk maakt. Een belangrijk element daarvan dienen de mogelijkheden te zijn om te besparen op de exploitatiekosten. De genoemde bedragen lijken erg hoog en moeten dus omlaag kunnen.