Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, om te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen.

Wouter Hoppenbrouwer vindt het jammer dat Leefbaar 3B het gelijk aan zijn kant heeft gekregen. Hij gaf aan: “In alle oprechtheid had ik graag willen zeggen dat Leefbaar 3B in juni een verkeerde beslissing heeft genomen.” Het nu voorliggende resultaat spreekt van het tegendeel. Het is ook zeer verrassend dat de indieners van het amendement zo verschillend denken over de oplossingsrichting. Nu rollen acht van de negen fracties over elkaar heen over wat het beste voor De Snip is. Maar het beste hebben die fracties in juni laten lopen. Leefbaar 3B had het graag anders gezien.

De wethouder kreeg de opdracht om haar huiswerk opnieuw te doen en met een concreet voorstel te komen. Leefbaar 3B nodigde de wethouder uit om in haar nieuwe plan ook na te denken over een repair cafe, een chill plek voor de jeugd ter vervanging van Pecto’s en een plek voor huiswerkbegeleiding. Ook de ideeën van inspreker de heer Langstraat om samen met LTO en hoogheemraadschap te komen tot een informatiecentrum over de tuinbouw is zeker het verkennen waard.

Wat vindt Bleiswijk

Wat vindt Bleiswijk

Leefbaar 3B is blij te vernemen dat de meerderheid van de raad nog steeds van mening is dat het uitgangspunt blijft dat de huidige gebruikers in het pand moeten blijven. Dat is voorlopig goed nieuws voor de Oudheidkundige vereniging en museum Bleiswijk.

Als afsluiting vroeg Leefbaar 3B om een specifiek voor de Bleiswijkse inwoners een burgerpanel te organiseren over de toekomst van De Snip.

Het voorstel werd door de raadscommissie teruggestuurd naar het college omdat het voorstel ongeschikt is voor besluitvorming in de raad. Wethouder Van Tatenhove moet dus met een beter plan voor De Snip in Bleiswijk komen.

 

Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, door te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen. lees meer

Toekomst De Snip in Bleiswijk

Op donderdag 24 augustus was er gelegenheid voor de inwoners van Bleiswijk om ideeën naar voren te brengen over een toekomstige invulling van de ruimte in De Snip die vrijkomt doordat de bibliotheek teruggaat naar ‘t Web.

Op 30 augustus was het de beurt aan raadsleden. Deze datum was ongelukkig gekozen omdat er tegelijkertijd in Delft een informatiebijeenkomst voor raadsleden gehouden werd over eventuele verkoop van Eneco. De raadsleden moesten dus kiezen tussen maatschappelijk en geldelijk belang.

In de trouwzaal van het gemeentehuis waren enkele belangstellende inwoners aanwezig en verder leden van de meeste fracties. Helaas ontbraken enkele fracties geheel.

De aanwezigen werd een viertal varianten voor toekomstige bestemming van De Snip voorgelegd. Dat zijn:

De aanwezigen konden hun voorkeur voor of hun afwijzing van de alternatieven kenbaar maken en daarnaast nog andere alternatieven naar voren brengen.

Het uitgangspunt van Leefbaar 3B dat de Oudheidkundige Vereniging, Humanitas en het gemeenteloket (de SpiL) moeten blijven, krijgt tot grote tevredenheid ruimschoots steun.

De financiële opstelling die gepresenteerd werd “rammelde” nogal. Leefbaar 3B rekent erop dat het definitieve voorstel van het college een realistische vergelijking mogelijk maakt. Een belangrijk element daarvan dienen de mogelijkheden te zijn om te besparen op de exploitatiekosten. De genoemde bedragen lijken erg hoog en moeten dus omlaag kunnen.

 

Bibliotheek verdwijnt uit het centrum van Bleiswijk

In de raadsvergadering van 1 juni stond wederom het vertrek van de bibliotheek uit het dorpscentrum centraal. Leefbaar 3B heeft het volgende standpunt ingenomen:

  • Behoud van de bibliotheek in Bleiswijk in het gebouw De Snip in de Dorpsstraat;
  • Een volwaardige ondersteuning van het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” door een extra financieel impuls van de gemeente.

Dit standpunt van Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kreeg geen enkel gehoor. Dit werd vooral veroorzaakt door het feit dat het burgerinitiatief de Alliantie “Behoud ’t Web” alleen een mogelijkheid van overleven heeft als de Bibliotheek de rol van exploitant op zich neemt. Leefbaar 3B vindt dat een oneigenlijk argument en vindt naast het waarderen van het burgerinitiatief dat de Dorpsstraat van Bleiswijk levendig en bruisend moet blijven.

De bibliotheek draagt met haar 25.000 bezoekers per jaar een ferm steentje bij aan deze reuring en levendigheid in het dorp. lees meer

Toekomst van de Bibliotheek Bleiswijk en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

tott“Talk of the Town” in Bleiswijk naar aanleiding van berichtgeving in de media en de collegebrief van 28 september 2016, inzake de stand van zaken verkoop vastgoed, bereiken de fractie van Leefbaar 3B verontrustende berichten. Inwoners uit Bleiswijk en maatschappelijke instellingen kloppen bij Leefbaar 3B aan over de geruchten dat het college willens en wetens aanstuurt op de verkoop van De Snip. Deze aansturing lijkt overwegend financieel en niet functioneel gedreven te zijn en houdt geen enkele rekening met afspraken uit het verleden. Ook de impact voor verenigingen(huidige gebruikers) lijkt een aangelegenheid voor latere zorg te zijn. Deze situatie is voor Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer reden om de tien vragen te stellen aan het college van B&W…… lees meer