Toekomst De Snip in Bleiswijk

Op donderdag 24 augustus was er gelegenheid voor de inwoners van Bleiswijk om ideeën naar voren te brengen over een toekomstige invulling van de ruimte in De Snip die vrijkomt doordat de bibliotheek teruggaat naar ‘t Web.

Op 30 augustus was het de beurt aan raadsleden. Deze datum was ongelukkig gekozen omdat er tegelijkertijd in Delft een informatiebijeenkomst voor raadsleden gehouden werd over eventuele verkoop van Eneco. De raadsleden moesten dus kiezen tussen maatschappelijk en geldelijk belang.

In de trouwzaal van het gemeentehuis waren enkele belangstellende inwoners aanwezig en verder leden van de meeste fracties. Helaas ontbraken enkele fracties geheel.

De aanwezigen werd een viertal varianten voor toekomstige bestemming van De Snip voorgelegd. Dat zijn:

De aanwezigen konden hun voorkeur voor of hun afwijzing van de alternatieven kenbaar maken en daarnaast nog andere alternatieven naar voren brengen.

Het uitgangspunt van Leefbaar 3B dat de Oudheidkundige Vereniging, Humanitas en het gemeenteloket (de SpiL) moeten blijven, krijgt tot grote tevredenheid ruimschoots steun.

De financiële opstelling die gepresenteerd werd “rammelde” nogal. Leefbaar 3B rekent erop dat het definitieve voorstel van het college een realistische vergelijking mogelijk maakt. Een belangrijk element daarvan dienen de mogelijkheden te zijn om te besparen op de exploitatiekosten. De genoemde bedragen lijken erg hoog en moeten dus omlaag kunnen.

 

Bibliotheek verdwijnt uit het centrum van Bleiswijk

In de raadsvergadering van 1 juni stond wederom het vertrek van de bibliotheek uit het dorpscentrum centraal. Leefbaar 3B heeft het volgende standpunt ingenomen:

  • Behoud van de bibliotheek in Bleiswijk in het gebouw De Snip in de Dorpsstraat;
  • Een volwaardige ondersteuning van het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” door een extra financieel impuls van de gemeente.

Dit standpunt van Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kreeg geen enkel gehoor. Dit werd vooral veroorzaakt door het feit dat het burgerinitiatief de Alliantie “Behoud ’t Web” alleen een mogelijkheid van overleven heeft als de Bibliotheek de rol van exploitant op zich neemt. Leefbaar 3B vindt dat een oneigenlijk argument en vindt naast het waarderen van het burgerinitiatief dat de Dorpsstraat van Bleiswijk levendig en bruisend moet blijven.

De bibliotheek draagt met haar 25.000 bezoekers per jaar een ferm steentje bij aan deze reuring en levendigheid in het dorp. lees meer

Toekomst van de Bibliotheek Bleiswijk en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

tott“Talk of the Town” in Bleiswijk naar aanleiding van berichtgeving in de media en de collegebrief van 28 september 2016, inzake de stand van zaken verkoop vastgoed, bereiken de fractie van Leefbaar 3B verontrustende berichten. Inwoners uit Bleiswijk en maatschappelijke instellingen kloppen bij Leefbaar 3B aan over de geruchten dat het college willens en wetens aanstuurt op de verkoop van De Snip. Deze aansturing lijkt overwegend financieel en niet functioneel gedreven te zijn en houdt geen enkele rekening met afspraken uit het verleden. Ook de impact voor verenigingen(huidige gebruikers) lijkt een aangelegenheid voor latere zorg te zijn. Deze situatie is voor Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer reden om de tien vragen te stellen aan het college van B&W…… lees meer

Voorbarig artikel van PvdA zaait onrust in Bleiswijk

desnip_snapIn PvdA-nieuwsbrief 19-23 september 2016 heeft de PvdA aangekondigd, dat het college van burgemeester en wethouders het gebouw De Snip in het centrum van Bleiswijk wil afstoten. In de Snip zitten de bibliotheek, het Historisch museum Bleiswijk en het gemeentelijk Servicepunt Bleiswijk.

In de brief van 28 september 2016 van het college van B&W aan de gemeenteraad wordt een veel genuanceerder beeld gegeven. Nu volgt een citaat uit de brief:

De Snip

De bibliotheek is in gesprek met de initiatiefnemers van “Behoud ‘t Web” (aan de Nachtegaallaan in Bleiswijk) over een eventuele samenwerking. Indien de bibliotheek naar ’t Web zou verhuizen, zou de grootste huurder van het pand “De Snip” verdwijnen. Op dat moment zal worden afgewogen – mede vanuit economisch perspectief – of “De Snip” nog als maatschappelijk pand voor de gemeente in stand gehouden moeten worden. Vanuit de markt is door een aantal partijen belangstelling getoond voor koop van dit pand c.q. locatie.

lees meer