Hoofdpijndossier gemeentehuis kan dicht

Leefbaar 3B fractiewoordvoerder Wouter Hoppenbrouwer opende zijn raadsbijdrage met de volgende woorden: “Een goede verstaander weet dat dit onderwerp voor Leefbaar 3B een hoofdpijn dossier is. Een dossier waar wij vanaf dag één TEGEN waren. Het is en blijft moeilijk te verkroppen dat je naast de reeds uitgegeven € 40 miljoen nog eens € 2,3 miljoen nodig hebt, waarvan € 1,7 miljoen om constructiefouten van de gevel te herstellen.

Het is ook niet uit te leggen dat je het gebouw gaat verwaarlozen. Het gebouw staat er en dan moeten wij er goed voor zorgen. Het is ook niet uit te leggen dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het huis van de democratie voor bezoekers die gehandicapt zijn en inwoners met kinderwagens onder de maat is. Het is ook niet uit te leggen dat je bij sneeuw en vorst het risico loopt dat op het plein bij de hoofdingang en bij de buitentrap een ijspegel op je hoofd krijgt.” lees meer

Wijziging afschrijvingstermijn gemeentehuis Lansingerland

Al bij het raadsbesluit (in december 2007) om het huidige gemeentehuis te bouwen heeft Leefbaar 3B aangegeven géén voorstander te zijn voor een afschrijvingstermijn van 50 jaar in plaats van de gebruikelijke 40 jaar. Dat is een truc geweest om het toch al veel te dure gemeentehuis in de boeken wat goedkoper voor te spiegelen dan het werkelijk is. Dat is ook één van de redenen waarom alleen Leefbaar 3B en Partij tot Behoud huis De Haas toentertijd tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis hebben gestemd.

Nu ligt er een voorstel van het college om afschrijvingstermijn terug te brengen naar 40 jaar. Dat betekent dat de kosten van het gemeentehuis met € 145.626,- per jaar toenemen. Tijdens de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur werd duidelijk dat dit voorstel zal worden aangenomen door de raad. Ondanks de extra kosten per jaar is Leefbaar 3B blij met deze correctie, want kosten van nu doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen is niet zoals het hoort.

Toegankelijkheid gemeentehuis

toegankelijkheidEen zeer betrokken mantelzorger mevrouw Van der Snel heeft de gemeenteraad laten zien wat een enorme moeite het is voor iemand die gehandicapt is om bij het gemeentehuis naar binnen te gaan.

Een soort goederenlift die heel traag gaat, waarvan je de knop zowel in als buiten de lift langdurig ingedrukt moet houden, anders stopt de lift. In de rolstoel of met je stokken staat de gehandicapte inwoner die bij het gemeentehuis naar binnen wil, langdurig in weer en wind. Zowel bij het wachten tot de lift er is en ook in de lift sta je buiten, er zit geen dak op de lift.

Mevrouw Van der Snel heeft de raad gevraagd daar iets aan te doen, zodat de gehandicapte inwoners op een fatsoenlijke manier bij het gemeentehuis naar binnen kunnen gaan.

De burgemeester heeft mevrouw Van der Snel aangegeven dat de raad nog dit jaar in combinatie met het herstel van de gevel van het gemeentehuis het probleem met de lift gaat aanpakken en beloofde haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Problemen gevels gemeentehuis

architectuurfotograaf-den-haag-lansingerlandHet bouwproject voor het nieuwe gemeentehuis is destijds niet goed aangepakt. Leefbaar 3B heeft, naar nu extra duidelijk wordt, destijds terecht tegen de bouw van het gemeentehuis gestemd.

Het lijkt nu wel mooi te zijn, maar er zijn ernstige problemen met de zuidgevel, maar ook de andere gevels zouden hetzelfde probleem wel eens kunnen gaan vertonen.

lees meer 

Verantwoording project nieuwe gemeentehuis onvoldoende

Het college heeft twee stukken naar de raad gestuurd over de nieuwbouw van het gemeentehuis, die heel verschillende signalen afgeven.

De rapportage van de hand van de projectleider geeft inzicht in het verloop van het proces. Het stuk geeft aan welke problemen zich hebben voorgedaan, hoe daarmee is omgegaan en welke lering daaruit te trekken valt. Het laat gezonde zelfkritiek zien. De Leefbaar 3B fractie is, bij monde van Leefbaar 3B financieel woordvoerder Henk Meester, hierover tevreden. Het voornemen om dit bij grote projecten meer te doen juicht hij toe.

Anders is het met de notitie van de directie over de financiën met betrekking tot de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het college geeft met dit stuk juist een tegenovergesteld signaal: Leefbaar 3B kan wel volledig inzicht willen in de financiën van de nieuwbouw, maar we houden toch onze kaarten tegen de borst. Waaruit leiden we dat af? Er is in februari 2013 een eerdere versie van de financiële verantwoording geweest, die geen echte verantwoording was. Hierop zijn door Leefbaar 3B kritische opmerkingen gemaakt en is aangegeven hoe een verantwoording er uit dient te zien. Dit heeft enerzijds de bovengenoemde projectrapportage opgeleverd, die Leefbaar 3B heeft geprezen, maar de financiële verantwoording blijft onder de maat. Bedragen komen ‘uit de lucht vallen’, zijn daardoor niet te controleren, ze lijken niet te kloppen en er is geen verband te leggen met de financiële voorcalculatie. Een voorbeeldje: afschrijvingskosten lopen bij annuïtaire afschrijving op met de tijd en dus als er een onderschrijding is dan loopt de besparing ook op, maar nee die loopt volgens de notitie af, bovendien zijn bedragen niet met elkaar in overeenstemming. De voorcalculaties van het project inclusief de financiering zijn uitvoerig gedocumenteerd zoals uit de bijlagen blijkt. Een verantwoording moet dan die voorcalculaties als uitgangspunt nemen en de mutaties duidelijk en compleet aangeven en toelichten, maar waar de gegeven bedragen aan refereren en waarop ze zijn gebaseerd blijft een raadsel. Bijna koddig is het commentaar van het college op de bespreeknotitie van Leefbaar 3B. Wil er een goede samenwerking zijn tussen college en raad dan moeten beide partijen elkaar wel serieus kunnen en willen nemen.

We hebben twee redenen om dit onderwerp te agenderen.

We willen in de eerste plaats attenderen op het gevaar van het afgaan op financiële argumenten. Veel mensen hebben zich laten bedotten door verkopers van financiële producten als winstverdriedubbelaars, woekerpolissen, allerlei zogenaamde derivaten en dergelijke. De argumentatie van het nieuwbouwvoorstel lijkt sterk op dit soort mooie verhalen. In onze bespreeknotitie hebben we al genoegzaam aangegeven waarom de argumentatie niet deugde.

De tweede reden is dat de raad als vertegenwoordiging van de burgers degelijk geïnformeerd moet worden over een zo belangrijk project als de bouw van een nieuw gemeentehuis. De meningen over de noodzaak van de nieuwbouw waren en zijn sterk verdeeld. Aardig is om op te halen hoe in de voorbereidingsgroep voor de fusie bestaande uit raadsleden uit de drie gemeenten op het idee van een nieuw gemeentehuis werd gereageerd: “We hebben drie goede gemeentehuizen en met de moderne communicatie is het voorlopig niet nodig.”

Het gebouw staat er nu en de gemeente is aan de belastingbetalers verplicht om ook financieel volledige openheid van zaken te geven. De Lansingerlandse belastingbetalers zullen immers in de komende 50 jaar de rekening moeten betalen.