Bestemmingsplan Groenzoom en het gezinshuis

Binnenkort stelt de raad van Lansingerland het bestemmingsplan Groenzoom vast. De Groenzoom is het nieuwe recreatiegebied tussen Berkel/Berkenrijs en Pijnacker. Mooi is dat Scouting Berkel in de Groenzoom een plek krijgt. Aan de rand van de Groenzoom, tegen de Noordersingel aan wordt het mogelijk om 42 woningen te bouwen. Van de opbrengst van deze woningen is nodig om de Groenzoom te kunnen financieren.

De strook van bestaande woningen aan de Noordersingel is een onderdeel van het bestemmingsplan de Groenzoom. Aan het begin van de Pastor Verburghweg staat een gezinshuis, een klein kindertehuis. Tussen de Noordersingel en het gezinshuis is een stukje grond waar nog een huis gebouwd kan worden, alleen is dat in het bestemmingsplan onmogelijk gemaakt. lees meer

Groenzoom en Bergboezem officieel geopend

IMG_7907-950Samen met veel inwoners hebben Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Ingrid ter Woorst (Hoogheemraad waterschap Delfland), Jaap van Staalduinen (wethouder Pijnacker-Nootdorp) en Jeroen Heuvelink (wethouder Lansingerland) het natuur- en recreatiegebied De Groenzoom en de Bergboezem Berkel geopend.

lees meer

Overeenstemming over inrichting Bergboezem

Het inrichtingsplan voor de polder de Bergboezem is een overeenkomst tussen “De Groenzoom” (de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) en een aantal natuur- en milieuorganisaties vanuit beide gemeenten. Dit plan beantwoordt aan de statements “Zuinig met cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld”. Dit betekent dat:

  • Geen moeras, geen plas, geen dras, maar gras vormt het landschap. In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat dat het weidevogelgebied De Bergboezem behouden moet blijven en daar wordt nu zodoende aan voldaan.
  • Eén waterpeil wordt aangehouden.
  • De karakteristieke windmolentjes blijven.
  • Kreekruggen blijven.
  • Gewoon koeien en schapen grazen in de wei.

Wel wordt door het Hoogheemraadschap Delfland de waterbypass (extra sloot parallel aan de bovenvaart) gegraven, om bij grote hoeveelheden regenval snel water uit de omliggende woon- en glasgebieden snel weg te kunnen pompen.

Leefbaar 3B is ontzettend blij met wat bereikt is. Een project burgerparticipatie in optima forma.

Provincie koopt geen grond meer in Groenzoom

De commissie Ruimte heeft een positief advies gegeven op het voorstel om de Gemeenschappelijke Regeling De Groenzoom aan te passen, waardoor het Algemeen Bestuur bevoegd is om de grond aan te kopen. De Groenzoom is het toekomstige groene recreatiegebied tussen Berkel en Rodenijs en Pijnacker.

In het oorspronkelijke financiële afspraken van De Groenzoom, gemaakt in 2006 door de Provincie en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zou de grondwerving in opdracht van de Provincie plaatsvinden.

De Provincie heeft aangegeven geen gronden zelf meer te willen aankopen. In februari 2011 heeft de Provincie en het Rijk daarom een bedrag van € 4,9 miljoen beschikbaar gesteld, zodat de beide gemeenten de nodige grondaankopen kunnen doen. Door het terugtreden van de Provincie ligt het voor de hand dat het AB van De Groenzoom nu de aankopen doet. Deze grondaankopen zullen worden gedaan binnen het beschikbaar gestelde budget van € 4,9 miljoen. Verder gaf Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs aan dat dit voorstel geen verhoogd risico voor beide gemeenten heeft. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de Raad van 29 november 2012.

Beheer Groenzoom in 2015 naar gemeente

Oorspronkelijk zou het beheer van De Groenzoom, na de afronding van de inrichting, in 2015 in beheer komen van Staatsbosbeheer en grotendeels door Provincie en Rijk gefinancieerd worden. Door bezuinigingen op natuurbeleid is deze wijze van beheer komen te vervallen. In oktober heeft de Provincie de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp voorgesteld het beheer bij de beide gemeenten onder te brengen. Hiervoor stelt de Provincie een eenmalige afkoopsom beschikbaar van € 6,89 miljoen. Dit bedrag is door onderhandeling tussen de Provincie en de beide gemeenten tot stand gekomen. Nog dit jaar zal de afkoopsom worden uitgekeerd als de raden van beide gemeenten met het overdragen van het beheer instemmen. Uitgerekend is dat op basis van de inrichtingsplannen van de Groenzoom en een vergaande optimalisatie van het beheer de kosten gedekt zijn tot ongeveer 2030. Na deze periode komen de jaarlijkse beheerskosten geheel voor rekening van beide gemeenten.

De hoogte van de beheerskosten kosten en opbrengsten worden verdeeld op basis van grootte van het deel van de Groenzoom dat in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp ligt. De verhouding is Lansingerland 70% en Pijnacker Nootdorp 30%.

De beheerverantwoordelijkheid is onlangs in de commissie Ruimte besproken. Niet instemmen is geen optie omdat subsidiegelden, die beschikbaar zijn gesteld voor de inrichting van de Groenzoom, alleen verstrekt worden als het beheer in de toekomst gewaarborgd is. Niet instemmen betekent terugbetalen en niet verder de inrichting kunnen afmaken in De Groenzoom. Een risico dat beide gemeenten niet kunnen dragen.

Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs wees op het belang om kritisch naar de inrichting te kijken. Kijk waar aanpassingen mogelijk zijn zodat de toekomstige beheerskosten, met behoud van kwaliteit, zo laag mogelijk kunnen zijn. Leefbaar 3B wil dat daarvoor alle expertise wordt ingezet, zoals de aanwezige kennis van de boeren afkomstig uit het gebied, evenals van organisaties die op de hoogte zijn van het beheer van dergelijke gebieden. Over wie en op welke wijze De Groenzoom beheert gaat worden zal medio 2013 een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Het voorstel om beheerverantwoordelijkheid van Provincie en Rijk over te nemen is zowel voor de raad van Lansingerland als de raad van Pijnacker-Nootdorp een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering.