Inkomensondersteuning 2014

In de raadsvergadering van 28 november is de beleidsnota over inkomensondersteuning “De jeugd doet mee in Lansingerland” aangenomen. Het aanbieden van de nota heeft twee redenen.

  1. Vergroting van de maatschappelijke participatie van kinderen, met het doel: meer aandacht te geven aan de positie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
  2. Voorkomen van budgetoverschrijdingen, in verband met toename van de bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en fonds inkomensondersteuning (Minimafonds)

Deze twee redenen liggen in lijn met het door Leefbaar 3B ondersteunde gemeentelijk beleid betreffende het financieel in controle blijven, alsmede zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de samenleving.

Door aan te sluiten bij de landelijke initiatieven zoals het Sportjeugdfonds en het Cultuurjeugdfonds behouden kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om te sporten, muziek te maken of toneel te spelen. Namens Leefbaar 3B heeft woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer ingestemd met de door het college voorgestelde bezuinigingsvoorstellen, met uitzondering van de langdurigheidstoeslag.

De vastgestelde bezuinigingsvoorstellen kunnen later nog worden heroverwogen. Dat is wellicht mogelijk na ontvangst van een advies van de Cliëntadviescommissie (CAR WWB). Naar verwachting staat dit onderwerp in januari 2014 weer op de raadsagenda.

Speeltuintje bij IJsvogellaan in Bleiswijk?

Een gemeentelijk voornemen om in de directe nabijheid van de vijver bij de IJsvogellaan in Bleiswijk een speeltuintje aan te leggen heeft geleid tot kritiek bij de direct aanwonenden. Niet alleen werden zij per ongeluk bij de inspraakprocedure over het hoofd gezien, ook de ligging in de onmiddellijke omgeving van water bij een aflopend talud en de aanwezigheid van prima speelgelegenheid in de direct nabije omgeving heeft tot ongenoegen geleid. Buurtbewoners zochten contact met Leefbaar 3B raadslid Kees Heugens, die de bezwaren dermate reëel vindt dat hij zich inspant om het voornemen ongedaan te krijgen, met als voorlopig resultaat dat de betrokken gemeentelijke medewerkers het college van B&W nu gaan adviseren om het plan ongedaan te maken.

Coffeeshop

Met “Leefbaar 3B is geen voorstander van een coffeeshop in Lansingerland” begon Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk zijn betoog in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 14 maart 2013.

Veel inwoners hebben de keus gemaakt niet in de grote stad te willen wonen, maar in Lansingerland. De fractie van Leefbaar 3B houdt daar als vertegenwoordiger van de inwoners rekening mee. Je zult maar naast een coffeeshop wonen.

Eén ding is voor Leefbaar 3B zeker. Een coffeeshop zal de verslavingsproblematiek niet kunnen terugdringen. Zeker niet voor de jeugd onder de 18 jaar en dat laatste wordt ook door professionals gezegd. Bovendien blijkt er veel criminaliteit achter coffeeshops te zijn en daar zitten wij ook niet op te wachten in Lansingerland.

Dat een maatschappelijke coffeeshop, die bepleit wordt door Irene Warnaar uit Bleiswijk, een rol kan spelen in schuldenproblematiek, privé problemen, alcohol- en drugsverslaving betwijfelen wij. Leefbaar 3B is van mening dat er betere wegen te bewandelen zijn om deze problematiek aan te pakken. Manieren die beter passen in een samenleving zoals wij die in Lansingerland kennen.

Leefbaar 3B realiseert zich heel goed dat we in Lansingerland de ogen niet kunnen sluiten voor verslavingsproblematiek en zeker ook niet als het drugsverslaving betreft. Het is van belang dat de gemeenteraad een beeld heeft van het drugsgebruik in Lansingerland en hoe dat aangepakt moet worden. Het jeugd- en jongerenwerk, de GGD en zeker ook andere organisaties moeten daarin een rol spelen.

De burgemeester heeft aangegeven dat om een nulbeleid ten aanzien van coffeeshops in Lansingerland in te voeren daar gedegen beleid achter moet zitten. Dat beleid moet goed gemotiveerd en onderbouwd zijn, zowel gemeentespecifiek als in relatie met de buurgemeenten. Alle stappen moeten zorgvuldig gezet worden om een nulbeleid bij de rechter in stand te kunnen houden. Daarom ook heeft de burgemeester voorgesteld hiervoor onderzoek te zullen doen. Hij heeft de raad voorgesteld het volgende te doen:

  1. Het college doet onderzoek naar het drugsgebruik in Lansingerland in relatie met gezondheid, verslaving en openbare orde en brengt dit op zo kort mogelijke termijn in beeld. Naast openbare orde en veiligheid zullen ook organisaties (GGD, Jeugd- en jongerenwerk en het CJG) die zich preventief met verslaving bezig houden betrokken worden bij het onderzoek.
  2. Het onderzoek wordt aan de raad door college en deskundigen gepresenteerd.
  3. Het college zal een gemotiveerd voorstel aan de raad doen.

De burgemeester heeft aangegeven in dit proces ook plaats te geven aan inwoners van Lansingerland zodat zij kunnen aangeven wat zij er van vinden.

Leefbaar 3B heeft aangegeven het eens te zijn met het driestappenplan van de burgemeester. Aan een nulbeleid dat niet in stand blijft bij de rechter hebben we niets.

Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast van spoor-, weg- en vliegverkeer. En dan wordt in deze horecavisie aangegeven dat in onze gemeente Lansingerland veel levensgenieters wonen en dat gaf Leefbaar3B woordvoerder Jan Pieter Blonk het gevoel van Whouw, dat is een opsteker en dat komt overeen met de uitslagen van onze peilingen (drie keer per jaar sinds maart 2010) onder inwoners dat het goed wonen is in Lansingerland. Gemiddeld wordt een 7,5 gegeven voor het wonen in Lansingerland.

Het is noodzakelijk om een visie te hebben op hoe en waar de verschillende horecabedrijven zich in de gemeente kunnen vestigen.

Kritiek heeft Leefbaar3B geuit omdat er geen overleg is geweest met bewoners of bewonersorganisaties, die nabij huidige of geplande horecagelegenheden wonen.

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die de gemeente wil bereiken en het maatschappelijk effect wat men beoogd, wordt bereikt door subsidie verstrekking. Ook moesten er duidelijk presentatie afspraken komen om dat subsidiegeld te rechtvaardigen.

De uitgangspunten van Leefbaar3B om een oordeel te vellen over het subsidiebeleid zijn:

  • Subsidie moet in de basis gericht zijn op ontwikkelen en participeren;
  • Subsidie moet gericht zijn op iedereen, niet alleen op kwetsbare groepen;
  • Het in stand houden van organisaties en instellingen op zich is geen gemeentelijke taak;
  • Indien burgers niet kunnen participeren vanwege financiële beperkingen is het minimabeleid een afdoende vangnet.