Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast van spoor-, weg- en vliegverkeer. En dan wordt in deze horecavisie aangegeven dat in onze gemeente Lansingerland veel levensgenieters wonen en dat gaf Leefbaar3B woordvoerder Jan Pieter Blonk het gevoel van Whouw, dat is een opsteker en dat komt overeen met de uitslagen van onze peilingen (drie keer per jaar sinds maart 2010) onder inwoners dat het goed wonen is in Lansingerland. Gemiddeld wordt een 7,5 gegeven voor het wonen in Lansingerland.

Het is noodzakelijk om een visie te hebben op hoe en waar de verschillende horecabedrijven zich in de gemeente kunnen vestigen.

Kritiek heeft Leefbaar3B geuit omdat er geen overleg is geweest met bewoners of bewonersorganisaties, die nabij huidige of geplande horecagelegenheden wonen.

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die de gemeente wil bereiken en het maatschappelijk effect wat men beoogd, wordt bereikt door subsidie verstrekking. Ook moesten er duidelijk presentatie afspraken komen om dat subsidiegeld te rechtvaardigen.

De uitgangspunten van Leefbaar3B om een oordeel te vellen over het subsidiebeleid zijn:

  • Subsidie moet in de basis gericht zijn op ontwikkelen en participeren;
  • Subsidie moet gericht zijn op iedereen, niet alleen op kwetsbare groepen;
  • Het in stand houden van organisaties en instellingen op zich is geen gemeentelijke taak;
  • Indien burgers niet kunnen participeren vanwege financiële beperkingen is het minimabeleid een afdoende vangnet.

Decentralisatie jeugdzorg

Een wetsvoorstel over decentralisatie van de jeugdzorg is op dit moment in de Tweede Kamer in behandeling. In het wetvoorstel wordt voorgesteld dat de gemeente eindverantwoordelijkheid wordt voor de jeugdzorg. Op dit moment is het wachten of dit dossier in het Parlement controversieel wordt verklaard. De verwachtingen zijn van niet.

Wordt de basisschool Westpolder 3 toch eerder gebouwd?

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht in het voorzien van adequate huisvesting voor het basisonderwijs. Ter voorbereiding op een definitief raadsbesluit in november dit jaar bood het college een concept Integraal huisvestigingsplan aan. Het doel van dit plan is om:

Jeugd en Jongerenwerk hoog in het vaandel

In de raadsvergadering van 2 februari zorgde Leefbaar 3B er als enig partij voor dat het jeugd- en jongerenwerk de aandacht kreeg die het verdient. Zonder enige participatie van het maatschappelijke veld en evaluatie van eerder vastgesteld beleid stelde het college voor om de agenda jeugdbeleid 2012-2014 vast te stellen.