Rekenkameronderzoeken

Door de Rekenkamer Lansingerland worden jaarlijks één of twee onderzoeken in Lansingerland uitgevoerd. De Rekenkamer Lansingerland huurt personeel in van de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer moet de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente onderzoeken. De jaarrekening valt hier buiten, want die wordt door een accountant gecontroleerd.

Elk jaar verzamelt de directeur van de Rekenkamer, de heer Hofstra, bij de verschillende fracties mogelijke onderwerpen voor het doen van onderzoeken. De Rekenkamer kiest het onderwerp zelf, maar wil wel aansluiten bij de wensen van de gemeenteraad. Daartoe vindt er jaarlijks een zogenaamde stemkastsessie met enkele raadsleden plaats om de voorkeursonderwerpen te bepalen. Onlangs is er weer zo’n sessie gehouden.

De groslijst bevatte elf onderwerpen waaruit men kon kiezen. De uiteindelijke scores lagen heel dicht bij elkaar, waaruit blijkt dat de meningen van de raadsleden erg verdeeld waren en er dus geen duidelijk voorkeursonderwerp was. Met klein verschil kwamen de WMO, burgerparticipatie en informatiebeveiliging op de eerste drie plaatsen.

 

Is de binnensport en het sociaal cultureel werk nog betaalbaar?

Cultuur_Nee-MisschienTijdens de bespreking van het rekenkamer rapport “Vitaliteit in de sport” opende woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer zijn woordvoering met de oneliner dat het rapport hem deed denken aan de kip die over de kippensoep vloog. Immers, het rapport komt niet echt tot de kern van de zaak en is onvoldoende representatief (slechts tien verenigingen) en kent ook een aantal aannames.

Wouter Hoppenbrouwer stelde dat je de nota op twee manieren kan lezen. Met een positieve bril op kan je vast stellen dat de verenigingen – overall – voldoende veerkracht hebben gehad om de tariefsverhogingen op te vangen. Minder huren, contributie verhogen en het verlagen van de eigen kosten. Chapeau! Ook het gebrek aan animo van verenigingen om medewerking te verlenen aan het rapport zou de indruk kunnen geven, dat men tevreden is. Verder is het een positieve vermelding waard dat de destijds (in 2010) door vertegenwoordigers van de buitensport gevreesde gettovorming is uitgebleven. lees meer

Leefbaar 3B tevreden over het functioneren Rekenkamer

hollandse-rekenkamer-schilderijWoordvoerder Jan van der Laan benadrukte in zijn bijdrage de belangrijke rol van de Rekenkamer bij de invulling van de controlerende taak van de gemeenteraad. Uiteraard zijn er altijd onderwerpen ter verbetering. In dat verband is Leefbaar 3B zeer content met de toezegging van Paul Hofstra, de directeur van de Rekenkamer Lansingerland, om in persberichten zijn media-uitingen zorgvuldiger te formuleren en zich vooral te concentreren op de inhoud.

Verder pleitte Leefbaar 3B voor evaluatieonderzoeken vanuit meerdere verantwoordelijkheden. Hierdoor komen de mogelijke verschillen van inzicht tussen de Rekenkamer en het college/ambtelijke organisatie sneller in het vizier. Tevens benadrukte Jan van de Laan het belang van een scherpere bewaking op het ten uitvoer brengen van de aanbevelingen, zoals de rekenkamer die aan raad en college heeft meegegeven. Leefbaar 3B zal dit op de voet volgen, want de impact van Rekenkamerrapporten hebben gevolgen voor de politieke werkelijkheid in Lansingerland. De uitdaging voor de Rekenkamer is echter dat zij de conclusies en aanbevelingen zodanig formuleert dat de raad van Lansingerland echt in politieke en bestuurlijke zin verder kan. Uiteraard wordt van de Rekenkamer verwacht dat zij haar onafhankelijke positie niet veronachtzaamt.

Rapport Rekenkamer – Leefbaar 3B fractievoorzitter is stupéfait

telraam_Raad_LansingerlandNormaliter is het gras voor je voeten weggemaaid als je de laatste bent die een bijdrage mag leveren aan een raadsdebat, nu was daar in het geheel geen sprake van. Ik ben stupéfait, zei Leefbaar 3B onderwijswoordvoerder en tevens fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer. Hoe is het mogelijk dat een ruime meerderheid van de raad niet exact wil weten waarom de gemeente Lansingerland € 2,2 miljoen meer uitgeeft dan de inkomsten die de rijksoverheid stort op de rekening van de gemeente. Nee, de meerderheid van de raad geeft toe dat ze de oorzaak eigenlijk niet weten, maar ook niet willen weten.

Wouter Hoppenbrouwer herhaalde zijn standpunt, dat Leefbaar 3B haar controlerende taak zeer serieus neemt en dat zij wil leren van de fouten en een compleet en sluitend inzicht wil hebben waarom wij jaarlijks tot en met 2019 € 2,2 miljoen meer uitgeven dan de gemeente krijgt uit het gemeentefonds. Helaas, het was spreken tegen dovemansoren. De conclusies in het rapport van de Rekenkamer over de huisvestingskosten van het onderwijs werden door de raad slechts ter kennisneming overgenomen en dat is niet wat Leefbaar 3B en de directeur van de Rekenkamer wilden.

In plaats van dat een nader onderzoek naar het onderwijsuitgaven”lek” komt, verkoos de meerderheid van de raad haar heil te zoeken in het opstellen van een papieren tijger, te weten een “Visienota Onderwijs”. Een nota, waarschijnlijk met veel ambities, die logischerwijs geld gaan kosten. Geld dat de gemeente eenvoudigweg niet heeft. Ook vraagt een nota schrijven om veel ambtelijke capaciteit en dat kost ook geld. Deze capaciteit ziet Leefbaar 3B liever ingezet worden in zaken die er echt om doen waaronder de implementatie van het beleidsplan 3D(de drie decentralisaties).

Rapport Rekenkamer: Grondige problemen

De fractie van Leefbaar 3B houdt van scherp en kritisch kijken op het handelen van raad, college en ambtelijke organisatie. Dat zal zeker de raad ten goede komen. In die zin is de fractie van Leefbaar 3B blij met de rapporten van de Rekenkamer. Het zijn leerpunten voor de raad. En dat is ook het doel van hetgeen elke Rekenkamer voor ogen moet hebben. De tekorten op de grondexploitaties zijn in het rapport “Grondige problemen” door de Rekenkamer onderzocht.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk vindt dat de genoemde aanbevelingen in het rapport, van de door de raad aangestelde Rekenkamer, moeten worden overgenomen. Slechts kennisnemen van de aanbevelingen en de reactie daarop van het college doet ons inziens geen recht aan de belangrijkheid van het rapport. Namens het college gaf Ewald van Vliet aan dat het college de raad voor 31 oktober zal adviseren welke aanbevelingen over te nemen en welke voor kennisgeving aan te nemen, dat laatste betekent niet doen wat aanbevolen wordt. De fractie zal dat afwachten en dat tijdens de raad beoordelen.

Heeft het on-hold houden van gronden in relatie met Bleizo feitelijk geld gekost? Eenvoudiger gezegd. Zijn er investeerders/kopers die on-hold grond wilden kopen, verloren gegaan voor Prisma/Hoefweg. De Rekenkamer veronderstelt van ja, terwijl het college aangeeft dat kopers die zich gemeld hebben elders in het gebied Prisma/Hoefweg een plek hebben gevonden.

De Rekenkamer adviseert om bij langdurige, grote en complexe grondexploitaties, regelmatig een kwantitatief goede marktverkenning te doen, om de grondexploitatie zo realistisch mogelijk te houden. De directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra gaf aan dat zo’n marktonderzoek minimaal twee keer per jaar moet gebeuren.

De raad moet zich afvragen of in dezelfde omstandigheden als toen, nu dezelfde beslissing genomen zou worden betreffende Bleizo. Leefbaar 3B is geneigd te zeggen, ja. Maar met de omstandigheden en kennis van nu, zouden we het toen niet gedaan hebben. Dat is wel helder.

Dat de raad z’n eigen invloed beter moet aanwenden, moet de raad zich ter harte nemen. Na de verkiezingen moet bij de bemensing van de Gemeenschappelijke Regelingen in principe uitgegaan worden, dat in het DB collegeleden zitting hebben en in het AB raadsleden. Nu staat een en ander nogal op afstand doordat bij Gemeenschappelijke Regelingen geen of nauwelijks raadleden zitting hebben in het AB.

De directeur van de Rekenkamer gaf aan niet helemaal gelukkig te zijn hoe dit rapport is de pers is besproken. Daarom heeft de fractievoorzitter van Leefbaar 3B de directeur geadviseerd in het vervolg meer aandacht te geven aan het kiezen van de kop van zijn eigen persbericht.