Wielercircuit in Annie MG Schmidtpark

Afspraak is afspraak is belangrijk.

De Pedaalridders in Lansingerland zijn al jaren bezig om een wielercircuit in Lansingerland te realiseren. Twee eerdere locaties in de Noordpolder in Berkel en een locatie bij de Kooilaan in Bleiswijk zijn afgewezen. Nu is er weer een locatie aangereikt door het college en wel in het zuidelijk deel van het Annie MG Schmidtpark. Over deze locatie is sinds januari 2012 met de Pedaalridders gesproken en zijn afspraken gemaakt. Het college heeft dat verwoord in de brief van 17 januari 2013 aan de commissie Ruimte van de raad van Lansingerland.

Het vraagt een zeer grote investering van de Pedaalridders om in het huidig economisch tijdgewricht zo´n wielercircuit te realiseren. Het is een hele klus om hiervoor al dat geld gesponsord te krijgen. Daar is tijd voor nodig. Naar inschatting veel tijd. En dat de vereniging de Pedaalridders daar 5 jaar de tijd voor krijgt, vindt Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk terecht. Zeker ook als je ziet wat deze vereniging, die geen cent subsidie krijgt (direct en noch indirect) voor de wielersport en voor de jeugdsport in het bijzonder, voor Lansingerland betekent.

Dat deze reservering door het college aan de Pedaalridders is toegezegd is een gevolg van een jarenlang overleg, dat al begonnen is met het toenmalige college van Berkel en Rodenrijs. Het openbare karakter van het park is daarbij niet ter discussie. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als de wielervereniging deze tijd niet gegund krijgt en dat zou het geval geweest zijn als het amendement van D66 zou zijn aangenomen. Een ruime meerderheid bestaande uit de fracties van Leefbaar 3B, CDA, PvdA, ChistenUnie en De Haas vindt dat het bestuur van de Pedaalridders vijf jaar de tijd moet krijgen om het wielercircuit te realiseren. Nu kan in ieder geval, rekeninghoudend met het ruimtelijk plan van het wielercircuit, het noodzakelijke grondwerk voor de gehele deelplannen Midden en Zuid van het Annie MG Schmidtpark worden uitgevoerd.

Boosheid per twitter

Het raadsbesluit was nog niet genomen of de twitterberichten vlogen over een weer. Van raadsleden via de directeur van de plaatselijke Welzijnsstichting tot een door de fractie van Leefbaar 3B wegens onvoldoende functioneren weggezonden wethouder kwamen de afkeuringen: wat een stom raadsbesluit, wat een schade voor het vrijwilligerswerk en waar moet het geld dat het besluit vergde vandaan komen. Reacties die de plank mis slaan en de werkelijkheid geweld aandoen, zoals de VVD vraag hoe dit besluit zou moeten worden gefinancierd. Het gaat om welgeteld 1.500 euro, nog geen 0,01% van de gemeentelijke begroting, een wel erg ver gezocht argument. Een tweet van de fractievoorzitter van de VVD dat Leefbaar 3B de professionaliteit van het VIP in twijfel trekt, is niet conform de waarheid en daarmee ongepast.

Waar het in werkelijkheid om gaat is dat we in de gemeente een vrijwilligersinformatiepunt (VIP) hebben gekregen voor de werving van vrijwilligers en zich alleen daarmee bezig houdend. En dat dit, naar de mening van de fracties van Leefbaar 3B en CDA daarmee niets van doen heeft met de steun die sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en ideële organisaties als Rode Kruis, Zonnebloem, Hospice en Amnesty tot dusverre kregen bij het deelnemen aan de plaatselijke braderieën en jaarmarkten, die tegelijkertijd door het college van B&W werd afgeschaft. Niet het werven van vrijwilligers, maar het promoten van hun vereniging of organisatie is het doel van de aanwezigheid op braderieën en jaarmarkten.

Leefbaar 3B en CDA stelden hierover vragen waarvan de antwoorden door Kees Heugens tijdens de behandeling van het door de beide fracties ingediende voorstel om dit te herstellen werden betiteld als “wel een reactie maar geen antwoord”. Het initiatiefvoorstel van Leefbaar 3B en CDA om dit alsnog te bewerkstelligen kreeg ook de steun van de ChristenUnie, GroenLinks en Partij tot Behoud Huis de Haas. Het initiatiefraadsvoorstel is aangenomen en werd de aanleiding van al het getwitter.

Horecavisie Lansingerland

Leefbaar 3B is er van overtuigd dat het goed wonen is in Lansingerland. Natuurlijk zijn er zaken, die kennen wij allemaal, waarop wij zeer alert moeten zijn omdat te beheersen. Het gaat dan om geluidsoverlast van spoor-, weg- en vliegverkeer. En dan wordt in deze horecavisie aangegeven dat in onze gemeente Lansingerland veel levensgenieters wonen en dat gaf Leefbaar3B woordvoerder Jan Pieter Blonk het gevoel van Whouw, dat is een opsteker en dat komt overeen met de uitslagen van onze peilingen (drie keer per jaar sinds maart 2010) onder inwoners dat het goed wonen is in Lansingerland. Gemiddeld wordt een 7,5 gegeven voor het wonen in Lansingerland.

Het is noodzakelijk om een visie te hebben op hoe en waar de verschillende horecabedrijven zich in de gemeente kunnen vestigen.

Kritiek heeft Leefbaar3B geuit omdat er geen overleg is geweest met bewoners of bewonersorganisaties, die nabij huidige of geplande horecagelegenheden wonen.

Subsidiebeleid

Na ontvangst van het rekenkamerrapport ”Scheidsrechter noch dirigent” in september 2011 stond het college van B&W van Lansingerland voor de opgave om het beleid te herformuleren, waardoor er meer zicht komt of de doelen die de gemeente wil bereiken en het maatschappelijk effect wat men beoogd, wordt bereikt door subsidie verstrekking. Ook moesten er duidelijk presentatie afspraken komen om dat subsidiegeld te rechtvaardigen.

De uitgangspunten van Leefbaar3B om een oordeel te vellen over het subsidiebeleid zijn:

  • Subsidie moet in de basis gericht zijn op ontwikkelen en participeren;
  • Subsidie moet gericht zijn op iedereen, niet alleen op kwetsbare groepen;
  • Het in stand houden van organisaties en instellingen op zich is geen gemeentelijke taak;
  • Indien burgers niet kunnen participeren vanwege financiële beperkingen is het minimabeleid een afdoende vangnet.

Beheer sportparken

Het college heeft orde weten te brengen in de situatie rond de buitensport door een beeld te geven van de sportterreinen en de verschillen in de bestaande regelingen, nog voortkomend uit de situatie vóór de herindeling.  Met de VLL, de overkoepeling van de buitensport, heeft een aantal geschillen tot overeenkomsten geleid, over een paar onderdelen is het nog niet zo ver en staat een nieuw overleg in de planning van het college.
Gevraagd om instemming met het rapport door de raad heeft Kees Heugens  namens Leefbaar 3B gepleit voor het aanhouden van de nota tot definitief duidelijk is of de bestaande meningsverschillen tussen college en VLL  zijn op te lossen. Dat standpunt heeft tot doel het gesprek niet te belasten met een raadsuitspraak op dit moment waarmee in feite op voorhand voor het college zou worden gekozen en wel eens averechts zou kunnen werken bij de sportverenigingen. College en overige fracties deelden dit standpunt niet.