Verkeerscirculatieplan Berkel Noord en Centrum

“Op tafel ligt een uitstekend voorstel om enerzijds het parkeren van auto’s en fietsen in de nabijheid van het winkelcentrum goed te organiseren en anderzijds de verkeerscirculatie in Berkel Centrum en Noord aan te pakken. De fractie van Leefbaar 3B realiseert zich terdege dat met name de verkeerscirculatie een moeilijke opgave is, waarbij voor welke oplossing dan ook wordt gekozen, niet alle inwoners tevreden gesteld kunnen worden. Lusten en lasten moeten goed verdeeld zijn. Ook de last van verkeershinder ten gevolge van de enorme uitbreiding van Berkel moet evenredig verdeeld worden en evenredig verdeeld zijn.” Zo begon Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk zijn betoog in de gemeenteraad van afgelopen donderdagavond. Lees meer

Stop met verdeeldheid zaaien over verkeerscirculatieplan Berkel Noord

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer is zeer teleurgesteld in de opstelling van zowel de PvdA als in het bijzonder van de VVD. Begin augustus nemen zij de stelling in dat het college niet voldoet aan haar informatieverplichting aan de gemeenteraad om haar besluit over het verkeercirculatieplan Berkel Noord openbaar te maken. Onzin, het openbaar maken van deze beslissing staat en stond totaal niet ter discussie. Het college heeft echter gemeend, vanuit zorgvuldigheid, de openbaarheid op te schorten totdat iedereen terug is van de zomervakantie. Hierdoor wordt iedereen op hetzelfde moment geïnformeerd en krijgen de vele belangenvertegenwoordigers op hetzelfde moment gelegenheid om voor hun belangen op te komen.

Het artikel in het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2014 gooit nog eens extra olie op het vuur door onwaarheden aan het papier toe te vertrouwen. Zo zou het “wegenplan” meer dan een jaar geleden zijn vastgesteld. Kletspraat. Naar aanleiding van allerlei onderzoeken en heroverwegingen heeft het college op 22 juli 2014 een voorstel vastgesteld dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Nu is het aan de gemeenteraad en haar inwoners om alle belangen af te wegen en wat goed is voor Lansingerland in casu wat het beste is voor de dorpskern Berkel.

Uitspraken van VVD fractievoorzitter Leon van Noort dat het college botweg weigert de raad en de inwoners te informeren, lijkt op doelbewust verdeeldheid zaaien in de Lansingerlandse politiek en haar samenleving. Een partij, die in mei 2014 als beoogd niet-coalitiepartij weigerde mee te denken over het coalitie akkoord, omdat het debat in de raad moest plaatsvinden, toont u een heel ander gezicht. Als VVD fractievoorzitter zoekt hij de media op om het debat nu wel buiten de gemeenteraad te voeren.

Leefbaar 3B vreest door recente ophef in de media de discussie over de verkeerde zaken gaat en er een niet-constructieve sfeer wordt gecreëerd. De discussie moet eerst gaan over wat willen wij met de dorpskern Berkel. Willen wij een dorpskern die gescheiden wordt door een verkeersader of willen wij een dorpskern waar wandelen en uitbreiding van terrassen centraal staan. Dat is een keuze. Die cruciale keuze is bepalend voor de uiteindelijke keuzes rondom de verkeersstromen in en rondom Berkel.

Leefbaar 3B is voorstander van een levendige en bruisende dorpskern en laat zich 4 september graag door het college informeren over de af- en overwegingen die zij hebben gemaakt. Wouter Hoppenbrouwer roept de collega politieke partijen op om samen de voorstellen van het college te beoordelen op inhoud en niet op emotie en op wij-zij gedrag. Daar is Lansingerland en haar dorpskern Berkel niet mee gediend.

Wel of geen knip in de Noordeindseweg bij Planetenweg

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De verkeerskundigen van de gemeente gaan onderzoeken of met beperkte aanpassingen het nu afgesloten deel van de Noordeindseweg alsnog kan worden aangesloten op de rotonde, waardoor weer personenautoverkeer van zuid naar noord (richting Zoetermeer) mogelijk wordt. Dat is de uitkomst van een bezoek van raadsleden van CDA. Leefbaar 3B, PvdA en Huis de Haas met de wethouder en verkeerskundigen van de gemeente. Het CDA had het initiatief voor dit bezoek genomen.

De knip (afsluiting voor auto’s nabij de Planetenweg) van dit deel van de Noordeindseweg heeft invloed op de verkeersintensiteit van het omliggende wegennet. Vooral Sterrenweg, Wilgenlaan en omgeving, maar ook Markermeerstraat, Naardermeerstaat en Rivierenstraat ondervinden voortdurend overlast van het extra autoverkeer. Binnenkort presenteert de gemeente een inrichtingsplan voor de Sterrenweg. Daarom moet nu duidelijk zijn met welke toekomstige verkeersbelasting op die weg rekening moet worden gehouden.

In 2008 heeft de raad van Lansingerland het voorstel van CDA wethouder Hans de Rijke aangenomen om de rotonde Noordeindseweg-Planetenweg op deze wijze aan te leggen inclusief de afsluiting van en naar Berkel-centrum. Leefbaar 3B heeft toen tegen deze knip gestemd en tegen de aanleg van de rotonde op deze wijze. Toen al waarschuwde de woordvoerder van Leefbaar 3B voor de verkeerstoename op met name de Sterrenweg. Bijzonder was toen dat CDA raadslid Hans de Rijke in de raad van Berkel en Rodenrijs tegen de knip was en later als wethouder in Lansingerland voor de knip was.

Hoe komen we met z’n allen uit dit probleem? Velen zijn voor de knip in de Noordeindseweg bij de rotonde en velen tegen. Velen zijn voor een knip in de Sterrenweg en velen zijn tegen. Binnen de groep die voor een knip in de Sterrenweg zijn is ook weer onenigheid waar die knip moet komen, aan de kant van de Planetenweg, aan de kant van de Wilgenlaan of ergens halverwege. Kortom, welke keuze de raad ook maakt, altijd zullen veel belanghebbenden teleurgesteld worden, maar wat er ook gebeurt er zal een besluit genomen moeten worden. Moet er teruggekomen worden op het raadsbesluit van 2008 of juist niet? Wordt vervolgd, dat is zeker.

Er komt schot in Mobiliteitsplan Berkel Noord (Sterrenweg en omgeving)

De raadscommissie Ruimte is woensdagavond akkoord gegaan met de aanpak van wethouder Henk de Paepe met betrekking tot het uitvoeringspakket van het Mobiliteitsplan 2008.

De ontsluiting van Berkel en Rodenrijs is van oudsher gericht op het “lint” Noordeindseweg-Rodenrijseweg. De toenemende verkeersdruk vormde al in de jaren ’90 een aantasting van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op het lint. De weg kon het verkeer nauwelijks verwerken, niet alleen verkeerstechnisch maar ook fysiek. De cultuurhistorische waarde van het lint en de naastgelegen watergang maakten een verbreding van de Noordeindseweg en de Rodenrijseweg praktisch onmogelijk en onwenselijk.

Daarom is gezocht naar nieuwe verkeersstructuren, zowel op provinciaal als op lokaal niveau. De provincie heeft een vervangende noord-zuid structuur gerealiseerd met de N470 – N471. Lokaal hebben verkeersveilige inrichting van woonwijken (door de snelheid te verlagen tot 30 km/h uur) en een verkeersluw centrum, geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe structuur van 50 km/h gebiedsontsluitingswegen die het lokale verkeer verzamelen.

Concreet heeft dit geleid tot besluitvorming in 2005 waarbij besloten is om een knip te realiseren in de Herenstraat zodat een groot aangenaam winkelplein ontstaat. De route Gemeentewerf, Laan van Romen en Raadhuislaan is aangemerkt als de belangrijkste ontsluiting van het winkelcentrum voor autoverkeer (en wordt daarmee aangeduid als parkeerring). Tevens is in 2005 gekozen om een groot 30 km/h gebied te realiseren, onder andere inclusief de Noordeindseweg, de Naardermeerstraat en de Sterrenweg. Om ‘doorgaand’ verkeer tot een minimum te beperken is destijds een knip voor autoverkeer in het plan opgenomen in de Noordeindseweg en in de Sterrenweg. De Naardermeerstraat heeft een dusdanig profiel gekregen dat deze weg voor een deel een ontsluitende functie kan vervullen, met name voor vrachtverkeer van de firma Van den IJssel.

Sterrenweg – Sterrenwijk

Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs is afgelopen 6 maart aanwezig geweest bij de bewonersavond Sterrenweg en heeft de frustratie en boosheid kunnen proeven bij de bewoners van de Sterrenweg, maar ook de bezorgdheid bij de bewoners van de andere straten in de wijk, zoals Pollux, Castor en Jupiter als de Sterrenweg een knip (geen doorgang voor autoverkeer) krijgt, en wat dit voor deze bewoners zal gaan betekenen.

Wij ontkomen er in ons drukke landje niet aan dat bij het afsluiten van verkeer op de ene plek een andere plek meer belast zal gaan worden. Aanpassingen en herindelingen in een gebied geven altijd overlast, daaraan is niet te ontkomen. De mate van overlast is eigenlijk waar het hierom gaat en van belang is wat uiteindelijk het blijvende resultaat is in de toekomst. Voor die toekomst willen wij op korte termijn een gedegen onderzoek, waarin ook het effect op de Sterrenweg en de andere straten van de wijk worden vastgesteld. Wethouder De Paepe heeft aangeven op korte termijn in ieder geval met een procedurevoorstel te komen.

De werkzaamheden dit jaar aan riolering, kabels en leidingen maken dat de Sterrenweg circa zes maanden volledig zal worden afgesloten. Deze werkzaamheden kunnen echter pas starten als de brug over de Noordeindsevaart naar de Naardermeerstraat en de aansluiting van de Naardermeerstraat op de Oostmeerlaan klaar zijn. Tijdens deze afsluiting moet het verkeer de route gaan nemen, die bedacht is om de Sterrenweg te ontlasten. De vraag is als de Sterrenweg na die zes maanden weer open gaat, de automobilist terugvalt op de oude route over de Sterrenweg of de route over de Naardermeerstraat blijft nemen. De vervolgvraag is of je zonder meer wilt voorkomen dat de oude route opnieuw de voorkeur krijgt en daarvoor direct de knip in de Sterrenweg aanlegt met de nadelen die eraan verbonden zijn voor de bewoners in de omliggende straten, Pollux, Castor en Jupiter. Ook voor de bewoners van de Sterrenweg zelf, die richting Zoetermeer moeten, zullen dat mogelijk als een nadeel ervaren. Het is waarschijnlijk beter de voorkeur te geven aan het eerst bekijken van de nieuwe situatie, alvorens een knip in de Sterrenweg aan te leggen.

Leefbaar 3B heeft voorgesteld ook naar andere verkeersmiddelen te kijken, zoals de gehele Sterrenwijk, inclusief Sterrenweg en Wilgenlaan inrichten als woonerf. Cheryta Buijs gaat er vanuit dat de wethouder ook dit goede idee betrekt bij het onderzoek. Ook de duidelijkheid van de richtingsborden op de N470 bij Zoetermeer richting Rotterdam, Bergschenhoek en Berkel centrum en op de nieuwe rotonde bij de Planetenweg richting Rotterdam en Berkel centrum over de Oostmeerlaan moet verbeterd worden.

Leefbaar 3B vindt het belangrijk op korte termijn een actualisatie gemaakt wordt van de verkeersstromen in de Sterrenweg en omliggende straten in de Sterrenwijk, de Wilgenlaan, de Naardermeerstraat en de Vogelaarstraat. Ook moet met spoed de brug over de Noordeindsevaart, die de Wilgenlaan en de Naardermeerstraat verbindt en de aansluiting Naardermeerstraat Oostmeerlaan worden aangelegd.