Leefbaar 3B scherpt veiligheidsbeleid politie voor Lansingerland aan

Op woensdag 12 september 2018 is het meerjarenbeleidsplan van de politie eenheid Rotterdam in de commissie Algemeen Bestuur van de raad van Lansingerland besproken. In dit beleidsplan is de ambitie van de politie eenheid Rotterdam voor de periode 2019 tot en met 2022 weergegeven. Voor Leefbaar 3B werd ditmaal het woord gevoerd door Johan Philippens, één van de drie veiligheidsexperts binnen de fractie van Leefbaar 3B.

Johan Philippens begon zijn betoog met een compliment richting basisteam Midden Schieland voor de geleverde diensten van de afgelopen jaren. Een belangrijk signaal want het gaat goed met de veiligheid in Lansingerland. Dalende criminaliteitscijfers met daarbij specifiek een grote afname van de hoeveelheid high impact crimes. Delicten met een groot effect op de slachtoffers en de maatschappij. Mooie resultaten maar als de veiligheidspartij binnen de gemeente Lansingerland streeft Leefbaar 3B naar een nog verdere daling van de criminaliteit. Met daarbij de focus op high impact delicten, jeugd, verkeersveiligheid en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. lees meer

Leefbaar 3B: De partij van de Veiligheid

Leefbaar 3B heeft zich de gehele raadsperiode bekommerd over de veiligheid in Lansingerland en niet alleen nu tijdens de verkiezingsperiode.

Helaas is in de afgelopen raadsperiode onnodig veel vertraging opgelopen voor de uitvoering van de Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving”. In deze motie wordt de samenwerking tussen buurttoezicht, dorpsboa’s, jongerenwerk en de politie gestimuleerd en het aantal ogen en oren ten behoeve van de veiligheid vergroot. Criminelen moeten weten dat daardoor de politie veel effectiever op kan treden en dat er geen ontkomen meer aan is in Lansingerland.

“Buurttoezicht Lansingerland jaagt op groep straatrovers” is krachtige taal, waarmee inwoners van Lansingerland in de ogen van Leefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan, op het verkeerde been worden gezet. Buurttoezicht bestaat uit vrijwilligers die in verschillende wijken buurtwachten genoemd worden omdat zij op verschillende moment buiten surveilleren. In de Edelsteenwijk bestaat Buurttoezicht uit bewoners die op straat en in hun directe woonomgeving de ogen en oren openhouden. Hier wordt niet actief gesurveilleerd, maar wel zijn er een aantal actieve bewoners die op meldingen direct reageren. lees meer

Veiligheid op één. Leefbaar 3B is de partij van de Veiligheid

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde wordt voor kiezers het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek door I&O Research. Kiezers is gevraagd naar hun belangrijkste reden om op een partij te stemmen.

Resultaten 2014-2018

Voor de resultaten uit de raadsperiode 2014-2018 kan Leefbaar 3B met trots aantonen de partij van de veiligheid te zijn.

Dit heeft Leefbaar 3B gedaan:

  • Vanaf juni 2015 veel nachtelijke overlast in Bleiswijk bij de watertuin aan de Gruttostraat. Niet alleen vragen stellen, maar herhaalde malen in de avond en nacht (02.00 uur) live aanwezig en in gesprek gaan met de jeugd en bewoners.
  • Leefbaar 3B dient het initiatiefvoorstel Toezicht en Handhaving in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren.
  • Op initiatief van Leefbaar 3B wordt de bezuiniging op jeugd- en jongerenwerk teruggedraaid zodat er extra inzet gepleegd kan worden op het preventief jeugdbeleid in relatie tot het veiligheidsdossier.
  • Op initiatief van Leefbaar 3B is € 150.000 extra vrijgemaakt voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit, uitbreiding jongerenwerk en betere efficiënte samenwerking in de veiligheidsketen.
  • In november 2016 werd door Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer de eerste motie ingediend voor meer wijkagenten in Lansingerland.
  • Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is op initiatief van Leefbaar 3B € 60.000 euro extra vrijgemaakt voor het jeugdwerk op straat. Dit was overigens een herhaalde poging nadat de VVD en het CDA in juni 2017 het niet nodig vonden om het voorkomen van jeugdoverlast en dus veiligheid te bevorderen.
  • In november 2017 heeft de raad uiteindelijk met de Leefbaar 3B wens tot uitbreiding van het aantal BOA’s (handhavers op straat) ingestemd. lees meer

Handhavers in Lansingerland een bittere noodzaak

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bLeefbaar 3B raadslid Jan van der Laan heeft met zijn initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” wel iets losgemaakt.

In december 2015 lichtte hij zijn voorstel toe in de commissie Algemeen Bestuur en vervolgens heeft hij een bezoek gebracht aan de fracties van WIJ Lansingerland, PvdA, VVD en D66 om het initiatiefvoorstel nader toe te lichten. Daarna verscheen een interview in de Heraut waarop een groot aantal inwoners van Lansingerland positief hebben gereageerd.

Recent kreeg Jan van der Laan een reactie van het college van B&W en daarover heeft hij met een aantal ambtenaren van de gemeentelijke organisatie gesproken. De afgelopen week heeft de 3B krant aandacht besteed aan het voorstel. In de verschillende verhalen zijn steeds weer andere nuances en andere weerstanden naar voren gebracht, hetgeen duidt op een signaal dat niet iedereen snapt welke positieve bijdrage de Boa’s (liever Handhavers genoemd) en Toezichthouders vanuit de gemeentelijke organisatie kunnen leveren binnen het al zo veilige Lansingerland. lees meer

Initiatiefvoorstel Veiligheid ingediend door Leefbaar 3B

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bIn de raad van 26 november 2015 heeft Jan van der Laan namens de fractie van Leefbaar 3B het initiatief Raadsvoorstel “Toezicht en Handhaving, samen vooruit in Lansingerland” ingebracht. Tijdens deze procedurele behandeling vertelde Jan van der Laan dat Toezicht en Handhaving onlosmakelijk verbonden zijn aan de grondbeginselen van de democratie. Wat democratisch in het Parlement, Provinciale Staten, de Verenigde Vergadering van het Waterschap en de Gemeenteraad wordt bepaald, moet worden nageleefd. Met dit initiatiefraadsvoorstel wil Leefbaar 3B tot een meer en duidelijk lokaal veiligheidsbeleid komen. Het lokale veiligheidsbeleid krijgt een steeds grotere regierol toebedeeld bij ondermeer de aanpak van overlast.

De politie richt zich meer en meer op de eigen kerntaken en de gemeente krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid voor taken die de politie niet langer als kerntaak ziet. Voor die taken zetten gemeenten buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in en Toezichthouders Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Op dit moment worden Boa’s in Lansingerland ingezet voor taken die feitelijk uitgevoerd zouden kunnen worden door een Toezichthouder Awb. Uit de praktijk blijkt ook dat Lansingerland aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering probeert te geven, maar dat dit door het huidige niveau en de capaciteit van de Boa’s beperkt wordt, omdat zij voor taken worden ingezet die door een toezichthouder Awb kunnen worden uitgevoerd.

In februari 2016 wordt in de commissie Algemeen Bestuur het initiatief voorstel besproken en zal ook het college van B&W een oordeel geven. Met dit initiatiefvoorstel wil Leefbaar 3B een debat voeren over de verdere ontwikkeling van het lokale veiligheidsbeleid, waarbij de inwoner en zijn veiligheidsbeleving centraal staat.