Leefbaar 3B: De partij van de Veiligheid

Leefbaar 3B heeft zich de gehele raadsperiode bekommerd over de veiligheid in Lansingerland en niet alleen nu tijdens de verkiezingsperiode.

Helaas is in de afgelopen raadsperiode onnodig veel vertraging opgelopen voor de uitvoering van de Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving”. In deze motie wordt de samenwerking tussen buurttoezicht, dorpsboa’s, jongerenwerk en de politie gestimuleerd en het aantal ogen en oren ten behoeve van de veiligheid vergroot. Criminelen moeten weten dat daardoor de politie veel effectiever op kan treden en dat er geen ontkomen meer aan is in Lansingerland.

“Buurttoezicht Lansingerland jaagt op groep straatrovers” is krachtige taal, waarmee inwoners van Lansingerland in de ogen van Leefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan, op het verkeerde been worden gezet. Buurttoezicht bestaat uit vrijwilligers die in verschillende wijken buurtwachten genoemd worden omdat zij op verschillende moment buiten surveilleren. In de Edelsteenwijk bestaat Buurttoezicht uit bewoners die op straat en in hun directe woonomgeving de ogen en oren openhouden. Hier wordt niet actief gesurveilleerd, maar wel zijn er een aantal actieve bewoners die op meldingen direct reageren. lees meer

Veiligheid op één. Leefbaar 3B is de partij van de Veiligheid

Veiligheid, criminaliteit en openbare orde wordt voor kiezers het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek door I&O Research. Kiezers is gevraagd naar hun belangrijkste reden om op een partij te stemmen.

Resultaten 2014-2018

Voor de resultaten uit de raadsperiode 2014-2018 kan Leefbaar 3B met trots aantonen de partij van de veiligheid te zijn.

Dit heeft Leefbaar 3B gedaan:

  • Vanaf juni 2015 veel nachtelijke overlast in Bleiswijk bij de watertuin aan de Gruttostraat. Niet alleen vragen stellen, maar herhaalde malen in de avond en nacht (02.00 uur) live aanwezig en in gesprek gaan met de jeugd en bewoners.
  • Leefbaar 3B dient het initiatiefvoorstel Toezicht en Handhaving in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren.
  • Op initiatief van Leefbaar 3B wordt de bezuiniging op jeugd- en jongerenwerk teruggedraaid zodat er extra inzet gepleegd kan worden op het preventief jeugdbeleid in relatie tot het veiligheidsdossier.
  • Op initiatief van Leefbaar 3B is € 150.000 extra vrijgemaakt voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit, uitbreiding jongerenwerk en betere efficiënte samenwerking in de veiligheidsketen.
  • In november 2016 werd door Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer de eerste motie ingediend voor meer wijkagenten in Lansingerland.
  • Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is op initiatief van Leefbaar 3B € 60.000 euro extra vrijgemaakt voor het jeugdwerk op straat. Dit was overigens een herhaalde poging nadat de VVD en het CDA in juni 2017 het niet nodig vonden om het voorkomen van jeugdoverlast en dus veiligheid te bevorderen.
  • In november 2017 heeft de raad uiteindelijk met de Leefbaar 3B wens tot uitbreiding van het aantal BOA’s (handhavers op straat) ingestemd. lees meer

Handhavers in Lansingerland een bittere noodzaak

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bLeefbaar 3B raadslid Jan van der Laan heeft met zijn initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” wel iets losgemaakt.

In december 2015 lichtte hij zijn voorstel toe in de commissie Algemeen Bestuur en vervolgens heeft hij een bezoek gebracht aan de fracties van WIJ Lansingerland, PvdA, VVD en D66 om het initiatiefvoorstel nader toe te lichten. Daarna verscheen een interview in de Heraut waarop een groot aantal inwoners van Lansingerland positief hebben gereageerd.

Recent kreeg Jan van der Laan een reactie van het college van B&W en daarover heeft hij met een aantal ambtenaren van de gemeentelijke organisatie gesproken. De afgelopen week heeft de 3B krant aandacht besteed aan het voorstel. In de verschillende verhalen zijn steeds weer andere nuances en andere weerstanden naar voren gebracht, hetgeen duidt op een signaal dat niet iedereen snapt welke positieve bijdrage de Boa’s (liever Handhavers genoemd) en Toezichthouders vanuit de gemeentelijke organisatie kunnen leveren binnen het al zo veilige Lansingerland. lees meer

Initiatiefvoorstel Veiligheid ingediend door Leefbaar 3B

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bIn de raad van 26 november 2015 heeft Jan van der Laan namens de fractie van Leefbaar 3B het initiatief Raadsvoorstel “Toezicht en Handhaving, samen vooruit in Lansingerland” ingebracht. Tijdens deze procedurele behandeling vertelde Jan van der Laan dat Toezicht en Handhaving onlosmakelijk verbonden zijn aan de grondbeginselen van de democratie. Wat democratisch in het Parlement, Provinciale Staten, de Verenigde Vergadering van het Waterschap en de Gemeenteraad wordt bepaald, moet worden nageleefd. Met dit initiatiefraadsvoorstel wil Leefbaar 3B tot een meer en duidelijk lokaal veiligheidsbeleid komen. Het lokale veiligheidsbeleid krijgt een steeds grotere regierol toebedeeld bij ondermeer de aanpak van overlast.

De politie richt zich meer en meer op de eigen kerntaken en de gemeente krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid voor taken die de politie niet langer als kerntaak ziet. Voor die taken zetten gemeenten buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in en Toezichthouders Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Op dit moment worden Boa’s in Lansingerland ingezet voor taken die feitelijk uitgevoerd zouden kunnen worden door een Toezichthouder Awb. Uit de praktijk blijkt ook dat Lansingerland aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering probeert te geven, maar dat dit door het huidige niveau en de capaciteit van de Boa’s beperkt wordt, omdat zij voor taken worden ingezet die door een toezichthouder Awb kunnen worden uitgevoerd.

In februari 2016 wordt in de commissie Algemeen Bestuur het initiatief voorstel besproken en zal ook het college van B&W een oordeel geven. Met dit initiatiefvoorstel wil Leefbaar 3B een debat voeren over de verdere ontwikkeling van het lokale veiligheidsbeleid, waarbij de inwoner en zijn veiligheidsbeleving centraal staat.

Afsluitingen bij Herenstraat en in Noordeindseweg – Paal in Herenstraat blijft aanwezig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinds eind februari 2013 is er veel te doen over de afsluiting van de Noordeindseweg zoals in 2008 vastgesteld in het mobiliteitsplan van de gemeente Lansingerland. In 2008 hebben alleen de fracties van Leefbaar 3B en Partij tot behoud Huis de Haas tegen dit voorstel gestemd, vanwege de te verwachten verkeersoverlast, zowel voor bewoners van de Sterrenweg als de toekomstige bewoners van Naardermeerstraat en de Markermeerstraat.

Eerlijk is eerlijk, vele inwoners doen nu vermoeden dat het een speeltje van de politiek is. Uiteraard is dat onjuist. De argumenten om de Noordeindseweg af te sluiten hadden betrekking op het autoluw maken van het centrum (geen verkeersader, waardoor centrum wordt opgesplitst), veiligheid voor fietsers en de dijk waarop Noordeindseweg ligt, kon op termijn e verkeersintensiteit niet aan. De huidige ontstane situatie zoals voorspeld, is helaas uitgekomen. Leefbaar 3B had liever geen gelijk gekregen.

Leefbaar 3B is voorstander van heropening van de Noordeindseweg. Wij realiseren ons daarbij dat een andere groep inwoners zich benadeeld zal voelen. Dit bleek gisteren al bij het flyeren, dat iemand ons wees op waardedaling van zijn huis. Maar in de afweging persoonlijk versus algemeen belang prevaleert het algemeen belang.

Een andere uitvoering van het mobiliteitsplan betreft het plaatsen van een paaltje in de Herenstraat. Het plaatsen van dit paaltje heeft als doel de Herenstraat verkeersluw te maken. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 24 februari bij Ondernemend 3B maakte dit onderwerp de gemoederen los. Zowel voor Leefbaar 3B als voor CDA, PvdA en VVD reden om dit “spontaan” op de raadsvergadering van 27 februari bespreekbaar te maken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk pleitte om, vooruitlopend op een brede heroverweging van het verkeerscirculatieplan Berkel Noord, de paal in de Herenstraat voorlopig naar beneden te laten. Leefbaar 3B was een roepende in de woestijn. Alle andere partijen, op de eenmansfractie van Neeleman na, gaven aan dat de paal in de Herenstraat het overgrote deel van de dag omhoog moet. Dat dat leidt tot een verkeersonveilige situatie werd op de koop toegenomen. Dit alles in een schril contrast zoals het debat van de lijsttrekkers een paar dagen eerder bij Ondernemend 3B is verlopen. De debatleider sloot af met: Het is duidelijk, er is een ruime meerderheid om de paal in de Herenstraat te verwijderen. Een aantal lijsttrekkers is dit wel heel snel vergeten.

De “spontane” motie van CDA en PvdA, waarbij tijdens de vergadering ook de VVD zich aansloot, volstond met de waarneming van de ongewenste knippen in de Herenstraat en Noordeindseweg en wilde eerst een nader onderzoek afwachten. Uitkomsten van het rapport worden in het tweede kwartaal aan de raad voorgelegd. Leefbaar 3B wil daar niet op wachten. Leefbaar 3B neemt de signalen van 1800 inwoners en 23 ondernemers zeer serieus.

Er bestond geen verschil van inzicht over de door de Leefbaar 3B woordvoerder gedane oproep om het verkeerscirculatieplan Berkel Noord echt opnieuw integraal te bekeken. Het gaat dan om het gebied omsloten door de Klapwijkseweg, Oostmeerlaan, Planetenweg, Oostersingel en Berkelsedijk, dus inclusief het centrum van Berkel.

Resumerend :

Leefbaar 3B pleit er voor de afsluitingen bij de Herenstraat en de Noordeindseweg bij de Planetenweg te verwijderen en tegelijkertijd de Noordeindseweg tussen Planetenweg en Berkel centrum en de Herenstraat in te richten als 30 km-gebied en te sluiten voor vrachtverkeer, behalve als de bestemming een bedrijf aan de Noordeindseweg of de Herenstraat is. In feite op dezelfde wijze zoals dat voor de Rodenrijseweg nu het geval is. Ook moet aan het eind van de Noordeindseweg vlak bij Zoetermeer automobilisten en vrachtwagenchauffeurs duidelijk worden dat de Noordeindseweg na de Planetenweg een 30 km-zone is en verboden is voor doorgaand vrachtverkeer. Uit de totale heroverweging, met gebruikmaking van burgerparticipatie, zal moeten blijken of dit idee van Leefbaar 3B stand houdt. Vooruitlopend op deze integrale afweging is het in het belang van de verkeersveiligheid heel verstandig de paal in de Herenstraat naar beneden te laten totdat de totale heroverweging is afgerond.