Handhavers in Lansingerland een bittere noodzaak

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bLeefbaar 3B raadslid Jan van der Laan heeft met zijn initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” wel iets losgemaakt.

In december 2015 lichtte hij zijn voorstel toe in de commissie Algemeen Bestuur en vervolgens heeft hij een bezoek gebracht aan de fracties van WIJ Lansingerland, PvdA, VVD en D66 om het initiatiefvoorstel nader toe te lichten. Daarna verscheen een interview in de Heraut waarop een groot aantal inwoners van Lansingerland positief hebben gereageerd.

Recent kreeg Jan van der Laan een reactie van het college van B&W en daarover heeft hij met een aantal ambtenaren van de gemeentelijke organisatie gesproken. De afgelopen week heeft de 3B krant aandacht besteed aan het voorstel. In de verschillende verhalen zijn steeds weer andere nuances en andere weerstanden naar voren gebracht, hetgeen duidt op een signaal dat niet iedereen snapt welke positieve bijdrage de Boa’s (liever Handhavers genoemd) en Toezichthouders vanuit de gemeentelijke organisatie kunnen leveren binnen het al zo veilige Lansingerland. lees meer

Initiatiefvoorstel Veiligheid ingediend door Leefbaar 3B

handhaving_Jan-van-der-Laan_Leefbaar3bIn de raad van 26 november 2015 heeft Jan van der Laan namens de fractie van Leefbaar 3B het initiatief Raadsvoorstel “Toezicht en Handhaving, samen vooruit in Lansingerland” ingebracht. Tijdens deze procedurele behandeling vertelde Jan van der Laan dat Toezicht en Handhaving onlosmakelijk verbonden zijn aan de grondbeginselen van de democratie. Wat democratisch in het Parlement, Provinciale Staten, de Verenigde Vergadering van het Waterschap en de Gemeenteraad wordt bepaald, moet worden nageleefd. Met dit initiatiefraadsvoorstel wil Leefbaar 3B tot een meer en duidelijk lokaal veiligheidsbeleid komen. Het lokale veiligheidsbeleid krijgt een steeds grotere regierol toebedeeld bij ondermeer de aanpak van overlast.

De politie richt zich meer en meer op de eigen kerntaken en de gemeente krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid voor taken die de politie niet langer als kerntaak ziet. Voor die taken zetten gemeenten buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in en Toezichthouders Algemene wet Bestuursrecht (Awb). Op dit moment worden Boa’s in Lansingerland ingezet voor taken die feitelijk uitgevoerd zouden kunnen worden door een Toezichthouder Awb. Uit de praktijk blijkt ook dat Lansingerland aan het integrale veiligheidsbeleid uitvoering probeert te geven, maar dat dit door het huidige niveau en de capaciteit van de Boa’s beperkt wordt, omdat zij voor taken worden ingezet die door een toezichthouder Awb kunnen worden uitgevoerd.

In februari 2016 wordt in de commissie Algemeen Bestuur het initiatief voorstel besproken en zal ook het college van B&W een oordeel geven. Met dit initiatiefvoorstel wil Leefbaar 3B een debat voeren over de verdere ontwikkeling van het lokale veiligheidsbeleid, waarbij de inwoner en zijn veiligheidsbeleving centraal staat.

Afsluitingen bij Herenstraat en in Noordeindseweg – Paal in Herenstraat blijft aanwezig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinds eind februari 2013 is er veel te doen over de afsluiting van de Noordeindseweg zoals in 2008 vastgesteld in het mobiliteitsplan van de gemeente Lansingerland. In 2008 hebben alleen de fracties van Leefbaar 3B en Partij tot behoud Huis de Haas tegen dit voorstel gestemd, vanwege de te verwachten verkeersoverlast, zowel voor bewoners van de Sterrenweg als de toekomstige bewoners van Naardermeerstraat en de Markermeerstraat.

Eerlijk is eerlijk, vele inwoners doen nu vermoeden dat het een speeltje van de politiek is. Uiteraard is dat onjuist. De argumenten om de Noordeindseweg af te sluiten hadden betrekking op het autoluw maken van het centrum (geen verkeersader, waardoor centrum wordt opgesplitst), veiligheid voor fietsers en de dijk waarop Noordeindseweg ligt, kon op termijn e verkeersintensiteit niet aan. De huidige ontstane situatie zoals voorspeld, is helaas uitgekomen. Leefbaar 3B had liever geen gelijk gekregen.

Leefbaar 3B is voorstander van heropening van de Noordeindseweg. Wij realiseren ons daarbij dat een andere groep inwoners zich benadeeld zal voelen. Dit bleek gisteren al bij het flyeren, dat iemand ons wees op waardedaling van zijn huis. Maar in de afweging persoonlijk versus algemeen belang prevaleert het algemeen belang.

Een andere uitvoering van het mobiliteitsplan betreft het plaatsen van een paaltje in de Herenstraat. Het plaatsen van dit paaltje heeft als doel de Herenstraat verkeersluw te maken. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 24 februari bij Ondernemend 3B maakte dit onderwerp de gemoederen los. Zowel voor Leefbaar 3B als voor CDA, PvdA en VVD reden om dit “spontaan” op de raadsvergadering van 27 februari bespreekbaar te maken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk pleitte om, vooruitlopend op een brede heroverweging van het verkeerscirculatieplan Berkel Noord, de paal in de Herenstraat voorlopig naar beneden te laten. Leefbaar 3B was een roepende in de woestijn. Alle andere partijen, op de eenmansfractie van Neeleman na, gaven aan dat de paal in de Herenstraat het overgrote deel van de dag omhoog moet. Dat dat leidt tot een verkeersonveilige situatie werd op de koop toegenomen. Dit alles in een schril contrast zoals het debat van de lijsttrekkers een paar dagen eerder bij Ondernemend 3B is verlopen. De debatleider sloot af met: Het is duidelijk, er is een ruime meerderheid om de paal in de Herenstraat te verwijderen. Een aantal lijsttrekkers is dit wel heel snel vergeten.

De “spontane” motie van CDA en PvdA, waarbij tijdens de vergadering ook de VVD zich aansloot, volstond met de waarneming van de ongewenste knippen in de Herenstraat en Noordeindseweg en wilde eerst een nader onderzoek afwachten. Uitkomsten van het rapport worden in het tweede kwartaal aan de raad voorgelegd. Leefbaar 3B wil daar niet op wachten. Leefbaar 3B neemt de signalen van 1800 inwoners en 23 ondernemers zeer serieus.

Er bestond geen verschil van inzicht over de door de Leefbaar 3B woordvoerder gedane oproep om het verkeerscirculatieplan Berkel Noord echt opnieuw integraal te bekeken. Het gaat dan om het gebied omsloten door de Klapwijkseweg, Oostmeerlaan, Planetenweg, Oostersingel en Berkelsedijk, dus inclusief het centrum van Berkel.

Resumerend :

Leefbaar 3B pleit er voor de afsluitingen bij de Herenstraat en de Noordeindseweg bij de Planetenweg te verwijderen en tegelijkertijd de Noordeindseweg tussen Planetenweg en Berkel centrum en de Herenstraat in te richten als 30 km-gebied en te sluiten voor vrachtverkeer, behalve als de bestemming een bedrijf aan de Noordeindseweg of de Herenstraat is. In feite op dezelfde wijze zoals dat voor de Rodenrijseweg nu het geval is. Ook moet aan het eind van de Noordeindseweg vlak bij Zoetermeer automobilisten en vrachtwagenchauffeurs duidelijk worden dat de Noordeindseweg na de Planetenweg een 30 km-zone is en verboden is voor doorgaand vrachtverkeer. Uit de totale heroverweging, met gebruikmaking van burgerparticipatie, zal moeten blijken of dit idee van Leefbaar 3B stand houdt. Vooruitlopend op deze integrale afweging is het in het belang van de verkeersveiligheid heel verstandig de paal in de Herenstraat naar beneden te laten totdat de totale heroverweging is afgerond.

Wel of geen knip in de Noordeindseweg bij Planetenweg

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De verkeerskundigen van de gemeente gaan onderzoeken of met beperkte aanpassingen het nu afgesloten deel van de Noordeindseweg alsnog kan worden aangesloten op de rotonde, waardoor weer personenautoverkeer van zuid naar noord (richting Zoetermeer) mogelijk wordt. Dat is de uitkomst van een bezoek van raadsleden van CDA. Leefbaar 3B, PvdA en Huis de Haas met de wethouder en verkeerskundigen van de gemeente. Het CDA had het initiatief voor dit bezoek genomen.

De knip (afsluiting voor auto’s nabij de Planetenweg) van dit deel van de Noordeindseweg heeft invloed op de verkeersintensiteit van het omliggende wegennet. Vooral Sterrenweg, Wilgenlaan en omgeving, maar ook Markermeerstraat, Naardermeerstaat en Rivierenstraat ondervinden voortdurend overlast van het extra autoverkeer. Binnenkort presenteert de gemeente een inrichtingsplan voor de Sterrenweg. Daarom moet nu duidelijk zijn met welke toekomstige verkeersbelasting op die weg rekening moet worden gehouden.

In 2008 heeft de raad van Lansingerland het voorstel van CDA wethouder Hans de Rijke aangenomen om de rotonde Noordeindseweg-Planetenweg op deze wijze aan te leggen inclusief de afsluiting van en naar Berkel-centrum. Leefbaar 3B heeft toen tegen deze knip gestemd en tegen de aanleg van de rotonde op deze wijze. Toen al waarschuwde de woordvoerder van Leefbaar 3B voor de verkeerstoename op met name de Sterrenweg. Bijzonder was toen dat CDA raadslid Hans de Rijke in de raad van Berkel en Rodenrijs tegen de knip was en later als wethouder in Lansingerland voor de knip was.

Hoe komen we met z’n allen uit dit probleem? Velen zijn voor de knip in de Noordeindseweg bij de rotonde en velen tegen. Velen zijn voor een knip in de Sterrenweg en velen zijn tegen. Binnen de groep die voor een knip in de Sterrenweg zijn is ook weer onenigheid waar die knip moet komen, aan de kant van de Planetenweg, aan de kant van de Wilgenlaan of ergens halverwege. Kortom, welke keuze de raad ook maakt, altijd zullen veel belanghebbenden teleurgesteld worden, maar wat er ook gebeurt er zal een besluit genomen moeten worden. Moet er teruggekomen worden op het raadsbesluit van 2008 of juist niet? Wordt vervolgd, dat is zeker.

Verkeersveiligheid Bosplaatstraat

Het was een drukke boel op de openbare tribune tijdens de vergadering van de commissie Ruimte afgelopen woensdagavond 13 november. De voorzitter van de commissie, Jan Pieter Blonk, moest al direct stevig de spreekwoordelijke hamer hanteren in verband met de toegestane minuten inspreektijd voor bewoners van Lansingerland. Wat was er aan de hand? De bewoners van de Bosplaatstraat in de Rodenrijse Zoom waren in grote getale opgekomen daar zij zich door college en ambtenaren van Lansingerland niet serieus genomen vinden. En zij hebben gelijk! Zij zijn al zo’n drie jaar aan het vechten om de Bosplaatstraat vrij te krijgen van de wel 15 meter lange vrachtwagens die, na gelost te hebben op het bedrijvenpark “De Berkelse Poort” even de Bosplaatstraat in rijden om daar hun vrachtwagen te keren. Dit in een kinderrijke straat waar ook al geen echte kinderspeelplaatsen zijn. Dat is tegelijkertijd hun tweede grief. Echter drie jaar lang worden zij, de inspraak van Marieke de Jong beluisterend, van het kastje naar de muur gestuurd. Dat was ook de conclusie van Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager. In ferme bewoording aan het adres van wethouder de Weger, sprak hij zijn schande uit over deze behandeling. Hij vindt dat de gemeente Lansingerland zijn naam geen eer aan doet een kindvriendelijke gemeente te zijn. Moet er eerst een ongeluk gebeuren en gaat men dan de put dempen? Hij vroeg de wethouder dezelfde avond nog met harde toezeggingen aan de klacht van de bewoners van de Bosplaatstraat tegemoet te komen. Naar Dirkzwager’s idee zeker niet moeilijk. Verbied dat vrachtwagens de Bosplaatstraat inrijden en laat de vrachtwagens keren op het bedrijvenpark “De Berkelse Poort”. De tegenwerping van de wethouder dat we het de vrachtwagens extra moeilijk maken, verwees Dirkzwager naar het rijk der fabelen. “Kom eens kijken naar de vrachtauto’s die vanuit de Dorpsstraat in Bergschenhoek de Plus Supermarkt moeten bevoorraden”. Vrachtwagenchauffeurs kunnen, over het algemeen, lezen en schrijven met hun gevaarte.

De wethouder beloofde dat hij onverwijld haast zal maken om de klacht van de bewoners op te lossen. Leefbaar 3B zal contact houden met de bewoners om te zien of hier woord wordt gehouden.