Leefbaar 3B op zoek naar de mening van de inwoners over afsluitingen in Herenstraat en Noordeindseweg

Niet de interesse wekken voor de eigen partij was de insteek voor de aanwezigheid van Leefbaar 3B afgelopen zaterdag op de braderie in Berkel centrum, maar het op zoek gaan naar de mening van de inwoners. Een groep raadsleden en bestuursleden van Leefbaar 3B zochten op de Braderie contact met inwoners en vroegen hun mening over vier onderwerpen.  Het mooie weer en de gezelligheid zal zeker bijgedragen hebben dat de gesprekken vaak veel verder gingen dan alleen het beantwoorden van een paar vragen.

Paal in Herenstraat

De uitkomst van de voorgelegde vraag over de poller ofwel paal in de Herenstraat in Berkel centrum was geen verrassing. Van de  ondervraagden vindt 77% dat de paal weg moet. Velen gaven aan dat als de paal blijft de tijden dat deze omhoog staat beter moeten worden aangepast aan de winkeltijden. De paal zou na de winkelsluiting gewoon kunnen zakken zodat autoverkeer weer mogelijk is.

Afsluiting Noordeindseweg

De vraag over de afsluiting van de Noordeindseweg bij de rotonde is volgens de reeds lang bekende geluiden van de inwoners beantwoord. 81% van de ondervraagden is tegen deze afsluiting. Een aantal gaf aan wel éénrichtingsverkeer te willen vanuit Berkel centrum naar Zoetermeer.

Parkeren in winkelcentrum Berkel

Bij de vragen over parkeren van de auto en de fiets in het centrum bleek dat het merendeel tevreden is. Van de ondervraagden vindt 68% het parkeren voor de auto hier goed tot redelijk. Voor het parkeren van de fiets in het centrum Berkel is 74%  goed tot voldoende tevreden. Dat neemt niet weg dat er ook zorgen over het parkeren met de auto zijn geuit in de toekomst als het winkelcentrum aan de oostkant van het centrum klaar is. Veel ondervraagden zouden een bewaakte fietsenstalling in Berkel centrum een goede voorziening vinden.

Leefbaar 3B wil in de komende perioden extra aandacht geven aan het verkleinen van de afstand tussen de inwoners en de politiek en heeft in de gesprekken op de braderie mogen ervaren dat deze extra aandacht gewaardeerd wordt.

IMG_2645IMG_2643IMG_2646IMG_2642

Stop met verdeeldheid zaaien over verkeerscirculatieplan Berkel Noord

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer is zeer teleurgesteld in de opstelling van zowel de PvdA als in het bijzonder van de VVD. Begin augustus nemen zij de stelling in dat het college niet voldoet aan haar informatieverplichting aan de gemeenteraad om haar besluit over het verkeercirculatieplan Berkel Noord openbaar te maken. Onzin, het openbaar maken van deze beslissing staat en stond totaal niet ter discussie. Het college heeft echter gemeend, vanuit zorgvuldigheid, de openbaarheid op te schorten totdat iedereen terug is van de zomervakantie. Hierdoor wordt iedereen op hetzelfde moment geïnformeerd en krijgen de vele belangenvertegenwoordigers op hetzelfde moment gelegenheid om voor hun belangen op te komen.

Het artikel in het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2014 gooit nog eens extra olie op het vuur door onwaarheden aan het papier toe te vertrouwen. Zo zou het “wegenplan” meer dan een jaar geleden zijn vastgesteld. Kletspraat. Naar aanleiding van allerlei onderzoeken en heroverwegingen heeft het college op 22 juli 2014 een voorstel vastgesteld dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Nu is het aan de gemeenteraad en haar inwoners om alle belangen af te wegen en wat goed is voor Lansingerland in casu wat het beste is voor de dorpskern Berkel.

Uitspraken van VVD fractievoorzitter Leon van Noort dat het college botweg weigert de raad en de inwoners te informeren, lijkt op doelbewust verdeeldheid zaaien in de Lansingerlandse politiek en haar samenleving. Een partij, die in mei 2014 als beoogd niet-coalitiepartij weigerde mee te denken over het coalitie akkoord, omdat het debat in de raad moest plaatsvinden, toont u een heel ander gezicht. Als VVD fractievoorzitter zoekt hij de media op om het debat nu wel buiten de gemeenteraad te voeren.

Leefbaar 3B vreest door recente ophef in de media de discussie over de verkeerde zaken gaat en er een niet-constructieve sfeer wordt gecreëerd. De discussie moet eerst gaan over wat willen wij met de dorpskern Berkel. Willen wij een dorpskern die gescheiden wordt door een verkeersader of willen wij een dorpskern waar wandelen en uitbreiding van terrassen centraal staan. Dat is een keuze. Die cruciale keuze is bepalend voor de uiteindelijke keuzes rondom de verkeersstromen in en rondom Berkel.

Leefbaar 3B is voorstander van een levendige en bruisende dorpskern en laat zich 4 september graag door het college informeren over de af- en overwegingen die zij hebben gemaakt. Wouter Hoppenbrouwer roept de collega politieke partijen op om samen de voorstellen van het college te beoordelen op inhoud en niet op emotie en op wij-zij gedrag. Daar is Lansingerland en haar dorpskern Berkel niet mee gediend.

Afsluitingen bij Herenstraat en in Noordeindseweg – Paal in Herenstraat blijft aanwezig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinds eind februari 2013 is er veel te doen over de afsluiting van de Noordeindseweg zoals in 2008 vastgesteld in het mobiliteitsplan van de gemeente Lansingerland. In 2008 hebben alleen de fracties van Leefbaar 3B en Partij tot behoud Huis de Haas tegen dit voorstel gestemd, vanwege de te verwachten verkeersoverlast, zowel voor bewoners van de Sterrenweg als de toekomstige bewoners van Naardermeerstraat en de Markermeerstraat.

Eerlijk is eerlijk, vele inwoners doen nu vermoeden dat het een speeltje van de politiek is. Uiteraard is dat onjuist. De argumenten om de Noordeindseweg af te sluiten hadden betrekking op het autoluw maken van het centrum (geen verkeersader, waardoor centrum wordt opgesplitst), veiligheid voor fietsers en de dijk waarop Noordeindseweg ligt, kon op termijn e verkeersintensiteit niet aan. De huidige ontstane situatie zoals voorspeld, is helaas uitgekomen. Leefbaar 3B had liever geen gelijk gekregen.

Leefbaar 3B is voorstander van heropening van de Noordeindseweg. Wij realiseren ons daarbij dat een andere groep inwoners zich benadeeld zal voelen. Dit bleek gisteren al bij het flyeren, dat iemand ons wees op waardedaling van zijn huis. Maar in de afweging persoonlijk versus algemeen belang prevaleert het algemeen belang.

Een andere uitvoering van het mobiliteitsplan betreft het plaatsen van een paaltje in de Herenstraat. Het plaatsen van dit paaltje heeft als doel de Herenstraat verkeersluw te maken. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 24 februari bij Ondernemend 3B maakte dit onderwerp de gemoederen los. Zowel voor Leefbaar 3B als voor CDA, PvdA en VVD reden om dit “spontaan” op de raadsvergadering van 27 februari bespreekbaar te maken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk pleitte om, vooruitlopend op een brede heroverweging van het verkeerscirculatieplan Berkel Noord, de paal in de Herenstraat voorlopig naar beneden te laten. Leefbaar 3B was een roepende in de woestijn. Alle andere partijen, op de eenmansfractie van Neeleman na, gaven aan dat de paal in de Herenstraat het overgrote deel van de dag omhoog moet. Dat dat leidt tot een verkeersonveilige situatie werd op de koop toegenomen. Dit alles in een schril contrast zoals het debat van de lijsttrekkers een paar dagen eerder bij Ondernemend 3B is verlopen. De debatleider sloot af met: Het is duidelijk, er is een ruime meerderheid om de paal in de Herenstraat te verwijderen. Een aantal lijsttrekkers is dit wel heel snel vergeten.

De “spontane” motie van CDA en PvdA, waarbij tijdens de vergadering ook de VVD zich aansloot, volstond met de waarneming van de ongewenste knippen in de Herenstraat en Noordeindseweg en wilde eerst een nader onderzoek afwachten. Uitkomsten van het rapport worden in het tweede kwartaal aan de raad voorgelegd. Leefbaar 3B wil daar niet op wachten. Leefbaar 3B neemt de signalen van 1800 inwoners en 23 ondernemers zeer serieus.

Er bestond geen verschil van inzicht over de door de Leefbaar 3B woordvoerder gedane oproep om het verkeerscirculatieplan Berkel Noord echt opnieuw integraal te bekeken. Het gaat dan om het gebied omsloten door de Klapwijkseweg, Oostmeerlaan, Planetenweg, Oostersingel en Berkelsedijk, dus inclusief het centrum van Berkel.

Resumerend :

Leefbaar 3B pleit er voor de afsluitingen bij de Herenstraat en de Noordeindseweg bij de Planetenweg te verwijderen en tegelijkertijd de Noordeindseweg tussen Planetenweg en Berkel centrum en de Herenstraat in te richten als 30 km-gebied en te sluiten voor vrachtverkeer, behalve als de bestemming een bedrijf aan de Noordeindseweg of de Herenstraat is. In feite op dezelfde wijze zoals dat voor de Rodenrijseweg nu het geval is. Ook moet aan het eind van de Noordeindseweg vlak bij Zoetermeer automobilisten en vrachtwagenchauffeurs duidelijk worden dat de Noordeindseweg na de Planetenweg een 30 km-zone is en verboden is voor doorgaand vrachtverkeer. Uit de totale heroverweging, met gebruikmaking van burgerparticipatie, zal moeten blijken of dit idee van Leefbaar 3B stand houdt. Vooruitlopend op deze integrale afweging is het in het belang van de verkeersveiligheid heel verstandig de paal in de Herenstraat naar beneden te laten totdat de totale heroverweging is afgerond.

Wel of geen knip in de Noordeindseweg bij Planetenweg

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De verkeerskundigen van de gemeente gaan onderzoeken of met beperkte aanpassingen het nu afgesloten deel van de Noordeindseweg alsnog kan worden aangesloten op de rotonde, waardoor weer personenautoverkeer van zuid naar noord (richting Zoetermeer) mogelijk wordt. Dat is de uitkomst van een bezoek van raadsleden van CDA. Leefbaar 3B, PvdA en Huis de Haas met de wethouder en verkeerskundigen van de gemeente. Het CDA had het initiatief voor dit bezoek genomen.

De knip (afsluiting voor auto’s nabij de Planetenweg) van dit deel van de Noordeindseweg heeft invloed op de verkeersintensiteit van het omliggende wegennet. Vooral Sterrenweg, Wilgenlaan en omgeving, maar ook Markermeerstraat, Naardermeerstaat en Rivierenstraat ondervinden voortdurend overlast van het extra autoverkeer. Binnenkort presenteert de gemeente een inrichtingsplan voor de Sterrenweg. Daarom moet nu duidelijk zijn met welke toekomstige verkeersbelasting op die weg rekening moet worden gehouden.

In 2008 heeft de raad van Lansingerland het voorstel van CDA wethouder Hans de Rijke aangenomen om de rotonde Noordeindseweg-Planetenweg op deze wijze aan te leggen inclusief de afsluiting van en naar Berkel-centrum. Leefbaar 3B heeft toen tegen deze knip gestemd en tegen de aanleg van de rotonde op deze wijze. Toen al waarschuwde de woordvoerder van Leefbaar 3B voor de verkeerstoename op met name de Sterrenweg. Bijzonder was toen dat CDA raadslid Hans de Rijke in de raad van Berkel en Rodenrijs tegen de knip was en later als wethouder in Lansingerland voor de knip was.

Hoe komen we met z’n allen uit dit probleem? Velen zijn voor de knip in de Noordeindseweg bij de rotonde en velen tegen. Velen zijn voor een knip in de Sterrenweg en velen zijn tegen. Binnen de groep die voor een knip in de Sterrenweg zijn is ook weer onenigheid waar die knip moet komen, aan de kant van de Planetenweg, aan de kant van de Wilgenlaan of ergens halverwege. Kortom, welke keuze de raad ook maakt, altijd zullen veel belanghebbenden teleurgesteld worden, maar wat er ook gebeurt er zal een besluit genomen moeten worden. Moet er teruggekomen worden op het raadsbesluit van 2008 of juist niet? Wordt vervolgd, dat is zeker.

Parkeergarage Westpolder

Het parkeerprobleem is groot, ter plekke van het Station Westpolder en tevens in de gehele buurt er omheen. Maar gaan we dat probleem, wat het dan ook mag kosten, oplossen?

“Nee”, zei Hans Dirkzwager en met hem het grootste gedeelte van de raadsleden in de raadsvergadering van 31 oktober 2013. “Neem het maar terug college en kom met een nieuw voorstel. € 360.000 vinden wij een te groot risico voor alleen maar een planonderzoek. Stel dat het voorstel het later niet haalt. Dan zijn we wel ons geld kwijt.” Bovendien, iedereen  die een krant leest, weet dat het bouwen en in exploitatie houden van een parkeergarage op dit moment niet overal even lucratief uitwerkt.

De fractie van Leefbaar 3B onderkent het parkeerprobleem bij station Westpolder en in de omgeving. Gezien de populariteit van de Randstadrail, lijkt het er op dat het parkeerprobleem alleen maar groter wordt. Hierdoor en mede door de royale subsidie € 1,5 miljoen van de Stadsregio en het Rijk wil Leefbaar 3B het thans liggende voorstel van een krediet van € 100.000 goedkeuren. Voor dit bedrag wordt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de parkeergarage. Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager gaat er vanuit dat in het onderzoek ook beheerskosten en zowel betaald als onbetaald parkeren van de parkeergarage worden betrokken.

In februari 2014 wordt, naar aanleiding van de nu startende onderzoek besloten of de bouw van de parkeergarage echt doorgaat. Dan zal de raad nog ongeveer € 500.000 beschikbaar moeten stellen, als besloten wordt de parkeergarage voor 150 auto’s bij station Westpolder te bouwen.