Eigen bijdrage WMO omlaag

Van inwoners die ondersteuning krijgen van de gemeente voor bepaalde vormen van zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er is gebleken dat sommigen geen beroep doen op zorg waar ze wel recht op zouden hebben, omdat de hoogte van de eigen bijdrage voor hen te bezwaarlijk is. Het memo dat hierover verschenen is werd op initiatief van Nelleke Bouman besproken in de commissie Samenleving.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat het mijden van noodzakelijke zorg tegengegaan moet worden en dat de hoogte van de eigen bijdrage daarom passend moet worden gemaakt op de draagkracht. Maar ook heeft Leefbaar 3B het college gevraagd aandacht te schenken aan de andere oorzaken van zorgmijding.

De bepaling van de eigen bijdrage moet zorgvuldig gebeuren, zodat er geen stapeling van lasten ontstaat en mensen met een laag inkomen niet in de zogenaamde armoedeval terecht komen. Dat betekent dat een stijging van inkomen niet op moet gaan aan stijging van inkomensafhankelijke lasten.

Het lijkt er op dat er een meerderheid in de raad is die voor verlaging van de eigen bijdrage is.

VNG en Rijk botsen over korting zorgbudget

kinderen2-VNGOnderstaand artikel geschreven door Yolanda de Koster stond vorige week in het digitale tijdschrift Binnenlands Bestuur. Als de vrees van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) waarheid wordt, voegt het Rijk c.q. dit kabinet een pagina onbetrouwbaarheid toe aan het dossier van de decentralisaties. Ook onze gemeente Lansingerland zal dan met forse kortingen op de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet worden geconfronteerd.

VNG en Rijk botsen over korting zorgbudget

De VNG vreest dat het ministerie van VWS nog dit jaar extra wil korten op het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Het zou gaan om 125 miljoen euro voor Jeugd en 145 miljoen euro voor Wmo. Volgens de gemeentekoepel is dit tegen de gemaakte bestuurlijke afspraken. De VNG spreekt van onbehoorlijk bestuur.lees meer

Klachtenlijn Leefbaar 3B wordt ook hulplijn

Klachtenlijn Leefbaar 3B (06-1985 22 33) wordt ook hulplijn voor de lokale uitvoering van de nieuwe wetgeving over zorg en jeugd

Leefbaar3b_CommunicatieOp initiatief van toenmalig fractievoorzitter Kees Heugens is Leefbaar 3B in 2009 gestart met een klachtenlijn. Destijds bereikte ons teveel ongenoegen over het lopen van “een blauwtje” in de contacten met de gemeente. Vooral de uitvoering van de in 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaf veel uitvoeringsproblemen. Geen antwoord krijgen op brieven, geen informatie krijgen over waar de inwoner met vragen moet zijn, geconfronteerd worden met het niet nakomen van afspraken of van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De klachtenlijn was en is nog steeds een ideaal hulpmiddel om te vernemen wat er in de samenleving gebeurt. Het geeft ons ook de mogelijkheid om de inwoners advies te geven, de weg te wijzen en aangereikte zaken zo nodig bij het college aan te kaarten. Lees meer

Groot Welzijnsontbijt in de Leeuwerik in Bleiswijk

Afgelopen donderdagochtend vond weer het jaarlijkse door de Stichting Welzijn Lansingerland georganiseerde ontbijt plaats. Het was al weer het vijfde ontbijt op rij. In december 2009 was het eerste ontbijt. Voorheen was het bedoeld als informatieochtend voor raadsleden, later uitgebreid met tal van in de welzijnssector werkenden.

Er verandert momenteel veel in de zorgsector. De belangrijke informatie tijdens het ontbijt was dit jaar de te verwachten gevolgen van wijzigingen in het subsidiesysteem en taken die van de rijksoverheid naar de gemeente gaan. Met minder geld moet meer worden gedaan. Van de nood en deugd makend heeft de Stichting Welzijn Lansingerland in toenemende mate een netwerk ontwikkeld met alle instellingen die op enigerlei wijze een rol vervullen op het gebied van aandacht en zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Het was een leerzame en geruststellende bijeenkomst waar uiteraard ook de fractie van Leefbaar 3B goed was vertegenwoordigd.

3D Beleidsplan (Drie decentralisaties)

In de commissie Samenleving is uitgebreid stilgestaan bij een onderwerp, dat de komende jaren de agenda van de gemeenteraad zal beheersen. Immers, de gemeente krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Op basis van de huidige financiële aannames gaat er € 31 miljoen in om. Overigens, de huidige gemeentebegroting bedraagt ongeveer 100 miljoen.

Als we het hebben over 3D dan praten wij over de drie decentralisaties.

 • Decentralisatie van de jeugdzorg;
 • Decentralisatie van AWBZ taken naar de WMO;
 • Invoering van de participatiewet.

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer begon zijn bijdrage met de woorden: “Het is een bord spaghetti en blijft het een bord spaghetti. Er zijn nog er veel onduidelijkheden die op landelijk niveau moeten worden opgelost. Het college is er wat Leefbaar 3B betreft in geslaagd om heldere lijnen uit te zetten.”

Missie/visie

Lansingerland is een gemeente met een gezonde en zorgzame samenleving waaraan alle inwoners een bijdrage leveren, zodat iedereen naar eigen vermogen meedoet.”

Subdoelstellingen

 1. Jongeren van 0-23 jaar: Zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame burger;
 2. Volwassenen tussen 18-67 jaar: Financiële en zorgzelfstandigheid door arbeidsparticipatie en waar dat niet mogelijk is, maatschappelijke participatie;
 3. Volwassenen vanaf 67 jaar (67+): Ondersteuning gericht op het zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren, wonen en participeren.

Voor jongvolwassenen tussen de 18 en 23 hangt het af van de fase in hun ontwikkeling welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben (nog op school, reeds aan het werk).

Basisuitgangspunten

Om met de invoering van de drie decentralisaties ook vorm te geven aan de centrale missie, visie en de subdoelen zijn vijf basisuitgangspunten geformuleerd om een gezonde en zorgzame samenleving te bevorderen, met zo zoveel mogelijk eigen kracht en zo min mogelijk of eenvoudig mogelijke georganiseerde gemeentelijke ondersteuning.

 1. Zelfstandig waar mogelijk, met ondersteuning waar nodig;
 2. Licht waar mogelijk, intensief waar nodig;
 3. Afschalen waar mogelijk, opschalen waar nodig;
 4. Eenvoudig waar mogelijk, multidisciplinair waar nodig;
 5. Lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig.

Niveau van ondersteuning (model) betreffende drie bovengenoemde subdoelstellingen

 1. Eigen kracht
 2. Lichte ondersteuning
 3. Intensieve ondersteuning
 4. Specialistische ondersteuning

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer had behoefte om de discussie in de commissie en het bord spaghetti nog even op zich in te laten werken en heeft het agendapunt voorlopig nog als bespreekpunt op de raadsagenda van 19 december 2013 laten zetten.