Dijken en de WOZ-waarde

Wie aan een vaart bij een polder woont heeft te maken met regels die door het hoogheemraadschap worden opgelegd. De inwoners die het betreft moeten bijvoorbeeld het hoogheemraadschap toestaan om onderhoud aan een dijk die in hun tuin ligt te doen. En in een deel van de tuin zijn niet alle beplanting en bouwsels toegestaan. Dit is op zich begrijpelijk want er moet worden voorkomen dat dijken doorbreken en polders vollopen door verwaarlozing van de dijken.

De Hoge Raad heeft vorig jaar bepaald dat in dit soort gevallen het gedeelte van de tuin waarvoor de beperkingen gelden niet mag meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Leefbaar 3B heeft het college van B&W op dit arrest geattendeerd en gevraagd om de vrijstelling toe te passen. Het zal in de OZB slechts enkele tientjes schelen, maar de WOZ-waarde is ook bepalend voor de hoogte van de waterschapsbelasting en het huurwaardeforfait bij de inkomstenbelasting.

Dus alles bij elkaar kan het nog wel verschil maken. Wij vinden deze vermindering terecht omdat de betreffende inwoners niet in het volle genot van hun tuin zijn.
We zijn benieuwd naar de reactie van het college.

Gemeentelijke belastingtarieven

In de raadsvergadering van 19 december zijn de belasting- en legestarieven voor 2014 vastgesteld. Een en ander was conform het dekkingsplan dat onderdeel vormde van de begroting 2014. De OZB stijgt gemiddeld met 9,5%, waarvan 2% voor compensatie van de inflatie en 7,5% verhoging. De kop van het bericht deze week in de Heraut: “OZB stijgt in 2014 met 17 procent” is niet juist. Waarschijnlijk komt dat door de ingewikkelde manier waarop het tarief berekend wordt. In de tekst van het artikel stond het wel goed.

De wethouder Financiën bevestigde op een vraag van de woordvoerder Henk Meester van Leefbaar 3B dat het horen op bezwaarschrift ook mogelijk is het gemeentehuis van Lansingerland. Ook werd bekend dat de Waarderingskamer aan SVHW een hogere kwalificatie voor de WOZ-taxaties had toegekend, namelijk “naar behoren” wat de op een na hoogste kwalificatie is.

Er ontstond nog discussie over de hondenbelasting; moet er relatie zijn met de kosten die honden voor de gemeente veroorzaken? Maar de raad sloot zich aan bij het standpunt van de Hoge Raad en de al eeuwen bestaande praktijk dat de hondenbelasting een algemene belasting en geen doelbelasting is.

Succesvolle Leefbaar 3B infoavond over WOZ en OZB

Dinsdagavond 26 maart waren ruim 40 inwoners aanwezig bij de door Leefbaar 3B georganiseerde informatieavond over de WOZ en OZB. De avond is geopend door de voorzitter van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs. Verder zijn drie presentaties gegeven door Ivo Lechner van de Waarderingskamer (landelijke toezichthouder WOZ), Robert Verkuijlen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink.

Na de presentaties konden tijdens de paneldiscussie, die geleid is door Leefbaar 3B raadslid Wouter Hoppenbrouwer, de aanwezige inwoners vragen stellen en daar is heel veel gebruik van gemaakt.

Er is veel onduidelijkheid ten aanzien van de berekening van de WOZ-taxatiewaarde van de woning. WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. Aan de hand van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde vast en die is vermeld in de brief die elk huishouden onlangs in maart heeft ontvangen. In deze brief staan alle gemeentelijke belastingen en heffingen die dit jaar moeten worden betaald.

Ivo Lechner van de Waarderingskamer gaf aan dat er acht rekenmodellen zijn om de WOZ vast te stellen. Welk rekenmodel in Lansingerland wordt gebruikt is onduidelijk. Mogelijk wordt een ingewikkelder model gebruikt dan inhoud × € + oppervlakte × €. Maar als dit eenvoudige model wordt gebruikt, moet ook bekend zijn welke eurobedragen worden gebruikt en dat is onbekend. Leefbaar 3B raadslid Henk Meester heeft hierover namens de fractie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Uiterlijk over een maand zal hij antwoord krijgen.

De totstandkoming van de WOZ-waarde moet zodanig worden opgeschreven dat inwoners het ook kunnen snappen

Infoavond WOZ en OZB – Dinsdag 26 maart om 20:00 uur

Dinsdagavond 26 maart 2013 van 20:00 tot 22:00 uur organiseert Leefbaar 3B in de Raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland een informatieavond over de WOZ (Waardering onroerende zaken) en de OZB (Onroerend zaak belasting).

Op de informatieavond wordt door Ivo Lechner van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink een presentatie gegeven. Na de presentaties is er gelegenheid vragen te stellen aan het panel dat bestaat uit Jan Gieskes van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG, NVM makelaar Rob van Dullink en Leefbaar 3B raadslid Henk Meester.

Alle inwoners van Lansingerland zijn van harte welkom. Leefbaar 3B wil graag weten op hoeveel mensen dinsdagavond 26 maart gerekend kan worden. Als u besluit bij de informatieavond aanwezig te zijn, kunt u zich uiterlijk maandag 25 maart 2013 via voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aanmelden.

Leefbaar 3B organiseert voor alle inwoners infoavond over WOZ en OZB

Dinsdagavond 26 maart 2013 van 20:00 tot 22:00 uur organiseert Leefbaar 3B in de Raadzaal van het gemeentehuis van Lansingerland een informatieavond over de WOZ (Waardering onroerende zaken) en de OZB (Onroerend zaak belasting).

Elk jaar weer zijn bij veel inwoners in Lansingerland heel wat vragen over de waardering van de woning en de belastingheffing hierover door de gemeente.

Op de informatieavond wordt door Ivo Lechner van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink een presentatie gegeven. Na de presentaties is er gelegenheid vragen te stellen aan het panel dat bestaat uit Jan Gieskes van de Waarderingskamer, Robbert Verkuijlen van de VNG, NVM makelaar Rob van Dullink en Leefbaar 3B raadslid Henk Meester.

De bedoeling van de avond is meer inzicht te geven in deze complexe materie. Alle inwoners van Lansingerland zijn van harte welkom. Leefbaar 3B wil graag weten op hoeveel mensen dinsdagavond 26 maart gerekend kan worden. Als u besluit bij de informatieavond aanwezig te zijn, kunt u zich uiterlijk maandag 25 maart 2013 via voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aanmelden.